FI SV EN

Väitöstilaisuus ajan merkityksestä operaatiotaidossa

Maanpuolustuskorkeakoulu 3.4.2017 15.29
Tiedote

Majuri Jan Hanskan väitöskirja tarkastetaan julkisesti Maanpuolustuskorkeakoululla perjantaina 21.4.2017. Taktiikan ja operaatiotaidon tutkimusalaan lukeutuva väitöstilaisuus järjestetään Maanpuolustuskorkeakoulun auditorio Martolassa Santahaminassa kello 10.00 alkaen.

Kustoksena toimii Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen dosentti, ye-everstiluutnantti evp Jari Rantapelkonen. Vastaväittäjänä toimii Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen dosentti, ye-eversti evp Pasi Kesseli.

Väitöskirjan aiheena on "Times of War and War over Time – The roles time and timing play in operational art and its development according to the texts of renowned theorists and practitioners." Tutkimuksessa on tarkasteltu ajan merkitystä operaatiotaidossa teoreetikkojen ja komentajien kirjoitusten perusteella koko sotataidon kehityskaaren läpi. Tutkimuksen mukaan tapa, jolla aikaan on kussakin sotataidon kehitysvaiheessa suhtauduttu, riippuu sekä käytävän sodan päämäärästä että sitä käyvän valtion yhteiskunnallisesta kehitysvaiheesta. Näin ollen agraarista yhteiskuntaa kuvaa tilanne, jossa aika on syklistä, päiviin ja öihin, kuunkiertoihin sekä vuodenaikoihin sidottua.

Sotilaallisesti oleellista on etsiä ja löytää oikea hetki toimia. Teollistunut yhteiskunta alkoi mitata aikaa ja pyrki saamaan jokaisessa aikayksikössä suoritettua mahdollisimman paljon. Informaatioyhteiskunnalla puolestaan on sodankäynnissä käytössään mahdollisuus manipuloida aikaa monipuolisemmin joukkojen kohonneen liikkuvuuden, johtamisjärjestelmien ja kaukovaikuttamiskyvyn myötä. Samalla operaatiotaidon potentiaalinen nopeus on kohonnut tasolle, jossa se ei enää ole ihmismielen hallittavissa. Siksi sodankäynnin vauhtia tulee tarvittaessa osata hidastaa ja etsiä omalle toiminnalleen sopiva rytmi. Tehokkaammalla toiminnalla saavutettava suhteellinen etu pienenee ja operaatiotaidossa korostuu kyky löytää oikea kairos-hetki toimia ja rikkomalla vihollisen rytmi saavuttaa aikavoitto häneen verrattuna. Ajalla ei yksin ole merkitystä, ellei sitä sidota asioihin, joita tietyn ajan kuluessa voidaan tehdä tai saada aikaan. Tila, aika ja voima ovat kytköksissä toisiinsa ja näiden keskinäisten suhteiden muuntelu on operaatiotaidon ydintä. Suurin aikavoitto saavutetaan älyllisesti ja yllätyksen myötä tehokkaammin kuin nopealla liikkeellä.

Operaatiotaidossakin kiire on laadun vihollinen ja aikaa tulee kyetä hallitsemaan

Informaation jalostaminen tiedoksi on kriittinen tehtävä operaatikoille. Perinteisesti aktiiviset, voimakastahtoiset ja energiset komentajat ovat menestyneet taistelukentillä, mutta nykyisessä taistelutilassa näihin ominaisuuksiin tulee kyetä yhdistämään intuitio, mielikuvitus, ajattelun sekä toiminnan joustavuus ja kyky sietää epävarmuutta. Olemme siirtymässä informaatioyhteiskunnasta verkkojen ja robotiikan yhteiskuntaan ja tässä transformaatiovaiheessa on tärkeää kehittää uusia tapoja ja menetelmiä ajan hallitsemiseksi. Operaatiotaidossa tulee kyetä toimimaan kiireettömästi, mutta oikea-aikaisesti aikauttaen operaatiot itselle sopivan rytmin mukaisesti. Ei ole yhtä ainoaa oikeaa tapaa ymmärtää ajan merkitystä operaatiotaidossa, sillä suuri osa siitä liittyy erottamattomasti ajan manipulointiin tilannesidonnaisesti ja päämääristä riippuen. On tärkeää kyetä sekä käyttämään jokainen sekunti edukseen että pystyä hyödyntämään kairos-hetkien potentiaalia ja pyrkiä aktiivisesti luomaan lisää sellaisia.

Väitöskirja on nyt ladattavissa ja luettavissa sähköisesti Maanpuolustuskorkeakoulun Doria-julkaisuarkistosta.

Majuri Jan Hanska on valmistunut upseeriksi Maanpuolustuskorkeakoulusta vuonna 2001 ja yleisesikuntaupseeriksi vuonna 2013. Hän on palvellut koko uransa Puolustusvoimien eri tehtävissä. Tällä hetkellä hän toimii Puolustusvoimien tutkimuslaitoksen doktriiniosastolla erikoistutkijana. Hän on aiemmin väitellyt Tampereen yliopistolta yhteiskuntatieteiden tohtoriksi pääaineenaan kansainvälinen politiikka vuonna 2010 ja toimii Lapin yliopiston kansainvälisten suhteiden ja sotatieteiden dosenttina.

Tervetuloa väitöstilaisuuteen

Väitöstilaisuuteen on vapaa pääsy. Väitöstilaisuus järjestetään suomenkielisenä. Tilaisuus järjestetään sotilaskohteessa, joten tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan maanantaina 17.4.2017 mennessä osoitteessa www.lyyti.in/vaitos_hanska.

Lisätietoja

Tutkimus: Jan Hanska, p. 0405756054 tai jan.hanska@mil.fi

Tilaisuuden yleisjärjestelyt ja viestintä: tiedottaja Henna Ristikangas, p. 0299 530 121 tai henna.ristikangas@mil.fi