Uusi neuvottelukunta aloitti kautensa

Maanpuolustuskorkeakoulu 15.2.2019 10.28
Tiedote

Uusi neuvottelukunta kokoontui torstaina 14. helmikuuta ensimmäisen kerran keskustelemaan Maanpuolustuskorkeakoulua koskevista, ajankohtaisista asioista. Neuvottelukunta on vajaan kahdenkymmenen asiantuntijan monialainen ryhmä, joka toimii neuvoa antavana elimenä Maanpuolustuskorkeakoulun johdolle.

Maanpuolustuskorkeakoulu hyödyntää päätöksenteossa ja toiminnan suunnittelussa ulkopuolista asiantuntijuutta, ja neuvottelukunnan välityksellä johto pääsee keskustelemaan koulua koskevista asioista ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Neuvottelukunta koostuu 16 henkilöstä, jotka tulevat niin korkeakoulumaailmasta kuin eripuolilta Puolustusvoimia. Ryhmän jäsenet tuovat esille omaa osaamistaan ja omia näkökulmiaan kukin alaansa liittyen. Tarkoituksena on vahvistaa päätöksentekoprosessia ja kehittämissuunnitelmia ulkopuolisten toimijoiden avulla.

Neuvottelukunta kokoontuu yleensä neljä kertaa vuodessa. Maanpuolustuskorkeakoulun johto suunnittelee ennen kokousta listan asioista, joista se haluaa keskustella ja joihin se pyytää neuvonantoa. Ryhmän ja johdon yhteinen kokous on toiminnan näkyvin osa.

Neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii Mika Hannula, jolla on moninaista taustaa korkeakoulumaailmasta. Hän on muun muassa toiminut Tampereen teknillisen yliopiston rehtorina ja työskennellyt muissa yliopistollisissa johtotehtävissä. Tämän lisäksi puheenjohtajakokemusta löytyy Suomen reserviupseeriliiton parista ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksestä varapuheenjohtajana. Monen vuoden neuvottelukunnan jäsenenä toimimisen jälkeen Hannula astui ryhmän puheenjohtajaksi alkuvuodesta 2019. Hän on mielissään uudesta vastuutehtävästään ja nauttii sen tarjoamasta keskustelukanavasta Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa. Yhteistyöhön kuuluu muunmuassa se, että neuvottelukunta pääsee ajoittain tutustumaan koulun toimintaan seuraamalla esimerkiksi kadettien opetusta. Hannula toivoisikin vielä useammin mahdollisuuksia päästä tutustumaan konkreettisesti koulun arkeen.

Ajatustenvaihto vahvistaa johtamista

Tämänkertaisessa kokouksessa käytiin läpi muun muassa Maanpuolustuskorkeakoulun strategiaprosessia ja seuraavan strategian laatimista, kansainvälistä verkostoitumista sekä tutkimuksen tuloksellisuuden arviointia. Yleiset teemat kumpuavat Maanpuolustuskorkeakoulun suunnasta, mutta jäsenet voivat nostaa esille myös tärkeäksi kokemiaan seikkoja. Henkilökohtaisesti Hannulaa kiinnostavat etenkin opiskelijoiden opiskelijavaihtomahdollisuudet ja kansainvälisyyden huomioiminen opinnoissa.

– On tarkoituksenmukaista opiskeluaikana käydä ulkomailla vaihdossa, oppia tuntemaan toisia kulttuureita ja rakentaa kansainvälisiä verkostoja. Mietin, mikä on kadettien tahtotila opintojen alussa, ja että kokevatko he kansainvälisyyden tärkeäksi. Sainkin vastauksen: vaihtomahdollisuuksia on tullut esille siitäkin huolimatta, että se pidentää opiskeluaikaa vuodella. Halukkaiden käsiä nousee runsaasti. Se on hyvä asia, Hannula sanoo.

Hannula uskoo vahvasti neuvottelukunnan tuomiin hyötyihin. Harvemmin kokouksessa tehdään suoria päätöksiä koskien korkeakoulun toimintaa, vaan pikemminkin annetaan aiheita tuleville pohdinnoille. Valta päätöksenteosta säilyy siis koulun johdolla, mutta se saa tueksi erilaisia näkökulmia. Monitahoisen dialogin arvostus on molemminpuolista, ja Hannula haluaakin kiittää Maanpuolustuskorkeakoulua esimerkillisestä toteutuksesta ja valmistelusta kokousten suhteen. Tärkeää kuitenkin on, etteivät neuvottelukunnan läpikäymät asiat jää pelkästään keskustelun tasolle.

– Olen nähnyt vuosien varrella sen, että kun neuvottelukunta ottaa asian esille, se vaikuttaa nopeastikin erilaisiin asioihin. Olen työskennellyt tässä neuvottelukunnassa useiden rehtoreiden ajan, ja näkemykseni mukaan Maanpuolustuskorkeakoulun johto pitää neuvottelukunnan toimintaa arvokkaana, Hannula sanoo.

Kokoukset ja seminaarit