Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko

Ohjelma

Ohjelma ja tilat tarkentuvat myöhemmin.

Keskiviikko 6.5.

08.00 alkaen       Ilmoittautuminen ja kahvitarjoilu
09.00 - 09.10       Päivien avaus, MPKK:n rehtori
09.10 - 09.55       Plenaariesitelmä: " Sodan kuvan muutos ja Suomen puolustus", eversti, dosentti Jyri                              Raitasalo
10.00 - 10.30      " Ajankohtaista puolustusvoimista", puolustusministeri Antti Kaikkonen
10.30 - 11.10       Yhteisluento: " Kolme näkökulmaa sodan kuvan muutokseen", MPKK:n                                                   ainelaitokset
11.10 - 11.25       Tauko ja siirtymiset työryhmiin
11.25 - 12.10       Rinnakkaiset työryhmät I
12.15 - 13.00       Rinnakkaiset työryhmät II
13.00 - 14.00       Lounas, Poster-näyttely (esittelijät paikalla)
14.00 - 14.40       Rinnakkaiset työryhmät III
14.45 - 15.25       Rinnakkaiset työryhmät IV
15.30 - 16.15       Rinnakkaiset työryhmät V
16.00->                Iltatilaisuus
 

Työryhmät 6.5. klo 11.25 – 16.15

1. Strategia

"Ydinpelote muuttuvassa turvallisuusympäristössä"

Puheenjohtaja komentaja Jaakko Jäntti.

klo 11.30-12.10
YTT Matti Pesu: Ydinasepelotteen paluu ja sen vaikutukset Euroopan turvallisuuteen

klo 12.15-13.00
Professori Juha A. Vuori: Pelotteellistamisen politiikka

klo 14.00-14.40
YTM Tapio Juntunen: Ydinasevalvontapoliitikan ja pelotepolitiikan murros sekä näiden vaikutukset Pohjolan alueella: historiallisia esimerkkejä ja nykyhetken trendejä

klo 14.45-15.25
Komentaja Jaakko Jäntti: Kiinan ydinasepelotteesta

klo 15.30-16.15
OTT, dosentti Katariina Simonen: Iranin ydinaseohjelma ja sen rajoittaminen
 

2. Tiedustelun tutkimus

Puheenjohtaja apulaisprofessori Tommi Koivula

klo 11.30-12.10
Tuomas Riihimäki: Vallan monet kasvot tiedusteluanalyysissa – tutkimus vallan produktiivisesta ja restriktiivisestä olemuksesta

klo 12.15-13.00
Mari Luukkonen: Suomettuminen Neuvostoliiton vaikuttamispyrkimyksenä ja Supon rooli sen torjunnassa kylmän sodan viimeisenä vuosikymmenenä

klo 14.00-14.40
Aino Huxley: Tiedustelu ja strateginen viestintä: vertaileva tutkimus pienten valtioiden julkisesta tiedusteluviestinnästä

klo 14.45-15.25
Heidi Ruotsalainen & Marko Leponen: Titushkat tietoverkoissa

klo 15.30-16.15
Petteri Simola: Käyttäytymistieteet tiedustelun ytimessä

 

3. Liikuntafysiologia

Puheenjohtaja professori Heikki Kyröläinen

klo 11.30-12.10
Tuomas Honkanen: Lentäjien fyysisen suorituskyvyn yhteys lentopalveluksen rajoituksiin sekä tuki- ja liikuntaelinvammojen esiintyvyyteen

klo 12.15-13.00
Matti Santtila: Varusmiesten kuntomuutokset 2000-2015 ja fyysisen kunnon muutokset varusmiespalveluksen aikana

klo 14.00-14.40
Kai Pihlainen: Libanonin kriisinhallintaoperaation kuormittavuus, kuntomuutokset ja ravinto

klo 14.45-15.25
Jussi Mussalo: Haavoittuneen hätäsiirto työkyvyn mittarina levossa ja kuormituksen jälkeen

klo 15.30-16.15
Tommi Ojanen: Kuormittavan SERE-harjoituksen vaikutus kuntoon, kuormitusmarkkereihin ja kognitiivisiin kykyihin
 

4. Sotilassosiologia

Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

5. Operaatiotaito ja taktiikka

Puheenjohtaja sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo

klo 11.25-12.10
Sotilasprofessorit Janne Mäkitalo ja Marko Palokangas: Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimustilanne ja tulevaisuuden näkymät

12.15-13.00
Everstiluutnantti Janne Tähtinen: Suomalainen sodan kuva

14.00-14.40
Komentaja Ville Vänskä: Yhteistoiminnasta yhteisoperaatioihin - Nykyaikaiset yhteisoperaatiot

klo 14.45-15.25
Everstiluutnantti (evp) Sakari Ahvenainen: Sodan kuvan muutoksesta yleisen systeemiteorian ja Quincy Wrightin teoksen "A Study of War" perusteella

klo 15.30-16.15
Kapteeni Pasi Tuomela: Taistelijan varustus tulevaisuuden taistelukentällä - ajatuksia taktisista vaikutuksista

6. Sotahistoria

Puheenjohtaja professori Petteri Jouko

klo 11.30-12.10
Yleisesikuntamajuri Ilkka Tuomisto: Yllätyshyökkäys maavoimien sotataidollisena haasteena – jälleen

klo 12.15-13.00
Yleisesikuntamajuri Mika Jääskeläinen: Isku suoraan Helsinkiin – pääkaupungin valmius

klo 14.00-14.40
Yleisesikuntakomentajakapteeni, dosentti Juuso Säämänen: Suurmaihinnousun uhkasta kaappaushyökkäyksen torjuntaan

klo 14.45-15.25
Kapteeni, sotatieteiden tohtori Jussi Pajunen: Korkeatorjuntakysymys ja ulottuvuusongelmia – sodan kuvan vaikutukset ilmapuolustukseen 1940-luvulta 1960-luvulle

klo 15.30-16.15
Filosofian maisteri Aki Piesala: Torjunta-aukon tukkimista ja jokamiehen aseistamista – panssarintorjuntakyvyn kehitystä kylmän sodan alkuvuosikymmeninä 

7. Sotatalous ja logistiikka

Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

8. Sotilaspedagogiikka

"Sotilaskoulutuksen ajankohtaisia kysymyksiä"

Puheenjohtaja apulaissotilasprofessori, majuri Antti-Tuomas Pulkka

klo 11.30-12.10
VTK Simon Granroth: Kadettien moraaliset ulottuvuudet ja poliittinen identiteetti

klo 12.15-13.00
VTM Mireille Isaro: Tekoälyn aseellisen käytön eettisistä periaatteista

9. Johtaminen

Puheenjohtaja HT, tutkija Minna Branders
Ohjelma tarkentuu myöhemmin. 

Johtamisen työryhmä käsittelee mm. seuraavia teemoja sotatieteiden päivillä:
 
Mitä kaikkea sodan kuvan muutos tarkoittaa? 

Miten turvallisuusympäristön muuttuvassa kuvassa, jossa hallitsevina piirteinä ovat kompleksisuus, turbulenssi, nopeus sekä tiedon määrän moninkertaistuminen tulisi johtamisen muuttua? 

Sodan kuvasta ja sen muutoksesta on monenlaisia tulkintoja. Niissä hahmottuu toimintaympäristön voimakas muutos sekä uudet uhkat tai ilmiöt siinä (myös sellaiset, joiden uhkan olemuksesta ei ole tietoa). Eli perinteisen symmetrisen sodan käynnin ja taistelun muotojen lisäksi epäsymmetrisyys on vahvistunut. 

Sotilaallisen suorituskyvyn suunnittelun, rakentamisen, ylläpidon, käytön + valmiuden säätelyn prosesseissa tarvitaan olemassa olevan kyvykkyyden lisäksi monenlaista uutta.

Kyber- ja hybridiuhkat, miehittämättömät ilma-alukset, avaruus, tekoäly, autonomiset aseet/asejärjestelmät jne. asettavat uusia vaatimuksia suorituskyvyn kehittämiselle. 

Vaikka painotamme kansallista puolustusta, tarvitaan tämän toteutumiseen yhä enemmän kansainvälisiä mahdollistajia ja verkostojohtamisen ideaa.

Johtamisen työryhmän ideana on sotatieteellisen keskustelun rakentaminen ja herättäminen sodan kuvan muutoksen, johtamisen sekä oman tutkimuksen sillalla. Johtaminen on työryhmän tieteellisen keskustelun ytimessä jonkin omassa tutkimuksessa nousseen idean/tematiikan/näkökulman pohjalta. 

10. Sotatekniikka

klo 11.30-12.10
FM Klaus Zaerens: Luottamus teknologian mahdollistajana

klo 12.15-13.00
Apulaisprofessori Klaus Virtanen: Mallinnus taistelun voittamiseksi (case ilmavoimat)

klo 14.00-14.40
Dosentti Juha Honkonen: Venäjän asejärjestelmien kehityssuuntia

klo 14.45-15.25
Dosentti Juha-Pekka Nikkarila: Kybersodankäynnin mallintaminen ja simulointi

klo 15.30-16.15
Dosentti Esa Lappi: Tykistön tulen vaikutuksen mallintamisen ajatusmalli, toteutettu laskentamalli ja sen validointi

 
 

Torstai 7.5.

09.00 alkaen     Kahvitarjoilu
09.30 - 10.10     Rinnakkaiset työryhmät VI
10.15 - 11.00     Rinnakkaiset työryhmät VII
11.00 - 11.30     Tauko
11.30 - 12.10     Yhteisluento: "Tieto ja turvallisuus päätöksenteossa, tutkimusjohtaja Juha Martelius, Puolustusministeriö
12.15 - 13.00     Päätöskeskustelu

Työryhmät 7.5. klo 09.30-11.00

1. Strategia

"Ydinpelote muuttuvassa turvallisuusympäristössä"

Puheenjohtaja komentaja Jaakko Jäntti.

klo 09.30-10.10
Everstiluutnantti (evp), sotatieteiden tohtori Pentti Forsstrom: Venäjän sotilaallisen pidäkkeen kehityksestä, mukaan lukien ydinasekysymykset

Dosentti Juha Honkonen: Venäjän strategiset asejärjestelmät

klo 10.15-11.00
FM Markku Kettunen: Venäjän ydinaseiden uudet käyttötavat 2020+

2. Tiedustelun tutkimus

Puheenjohtaja apulaisprofessori Tommi Koivula

klo 09.30-10.10
Christian Jokinen: Erään tiedusteluoperaation postmortem: Eli tutkielma keisarillisen Saksan tiedusteluoperaatiosta Libyassa 1916-1918

klo 10.15-11.00
Tommi Koivula: Suomalaisen tiedustelukulttuurin jäljillä -kokoelmateoksen esittely

3. Liikuntafysiologia

Puheenjohtaja professori Heikki Kyröläinen

klo 09.30-10.10
Jani Vaara: Reserviläisten fyysinen toimintakyky ja terveys

4. Sotilassosiologia

Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

5. Operaatiotaito ja taktiikka

Puheenjohtaja sotilasprofessori, everstiluutnantti Janne Mäkitalo

klo 09.30-10.10
Everstiluutnatti Sten Allik: Miehittämättömien taistelujärjestelmien mahdollinen vaikutus sodan kuvan muutokseen

klo 10.15-11.00
Majuri Klaus Luotola: Erikoisjoukkojen rooli ja erikoisoperaatiot muuttuvassa sodan kuvassa

7. Sotatalous ja logistiikka

Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

8. Sotilaspedagogiikka

"Sotilaskoulutuksen ajankohtaisia kysymyksiä"

Puheenjohtaja apulaissotilasprofessori, majuri Antti-Tuomas Pulkka

klo 09.30-10.10
Kapteeni Marko Ruuskanen: Tunteet ja oppiminen: empiirinen tarkastelu upseerikoulutuksen kehyksessä

klo 10.15-11.00
Majuri, KM Otto Pekkarinen: Perusyksikön henkilöstön työmotivaation yhteys oppimisympäristökäsityksiin ja työssä oppimiseen

9. Johtaminen

Puheenjohtaja HT, tutkija Minna Branders
Ohjelma tarkentuu myöhemmin. 

Johtamisen työryhmä käsittelee mm. seuraavia teemoja sotatieteiden päivillä:
 
Mitä kaikkea sodan kuvan muutos tarkoittaa? 

Miten turvallisuusympäristön muuttuvassa kuvassa, jossa hallitsevina piirteinä ovat kompleksisuus, turbulenssi, nopeus sekä tiedon määrän moninkertaistuminen tulisi johtamisen muuttua? 

Sodan kuvasta ja sen muutoksesta on monenlaisia tulkintoja. Niissä hahmottuu toimintaympäristön voimakas muutos sekä uudet uhkat tai ilmiöt siinä (myös sellaiset, joiden uhkan olemuksesta ei ole tietoa). Eli perinteisen symmetrisen sodan käynnin ja taistelun muotojen lisäksi epäsymmetrisyys on vahvistunut. 

Sotilaallisen suorituskyvyn suunnittelun, rakentamisen, ylläpidon, käytön + valmiuden säätelyn prosesseissa tarvitaan olemassa olevan kyvykkyyden lisäksi monenlaista uutta.

Kyber- ja hybridiuhkat, miehittämättömät ilma-alukset, avaruus, tekoäly, autonomiset aseet/asejärjestelmät jne. asettavat uusia vaatimuksia suorituskyvyn kehittämiselle. 

Vaikka painotamme kansallista puolustusta, tarvitaan tämän toteutumiseen yhä enemmän kansainvälisiä mahdollistajia ja verkostojohtamisen ideaa.

Johtamisen työryhmän ideana on sotatieteellisen keskustelun rakentaminen ja herättäminen sodan kuvan muutoksen, johtamisen sekä oman tutkimuksen sillalla. Johtaminen on työryhmän tieteellisen keskustelun ytimessä jonkin omassa tutkimuksessa nousseen idean/tematiikan/näkökulman pohjalta. 

10. Sotatekniikka

klo 09.30-10.10
Dosentti Janne Jokinen: Kyberpuolutus

klo 10.15-11.00
Dosentti Ari Poikonen: Merivoimien tutkimuskeskuksen tutkimustoiminta