FI SV EN

Historia och framtidsvisioner i fokus vid årsdagsfestligheterna

Försvarshögskolan 11.1.2019 13.59 | Publicerad på svenska 11.1.2019 kl. 15.58
Pressmeddelande

Försvarshögskolans årsdag firades fredagen den 11 januari 2019 i Sandhamn. Årsdagen firas i januari, eftersom Försvarshögskolan invigdes 14.1.1993.

Försvarshögskolans tjugosjätte årsdag inleddes med högtidlig kransnedläggning i Hjältesalen. På granittavlorna i Hjältesalen är namnen på över 450 stupade kadetter eller kadettofficerare från armén och flygvapnet inristade. Vicerektor, överste Markku Hutka ledde kransnedläggningen under assistans av överstelöjtnant Niclas von Bonsdorff.

Efter kransnedläggningen ordnades paradmönstring och fältandakt på campusområdet. Vid paradmönstringen talade Försvarshögsskolans rektor, generalmajor Jari Kallio om hur viktigt det är att värna om traditionerna såväl vid Försvarshögskolan som vid Försvarsmakten överlag.

– Traditionerna är en mycket viktig del av årsdagsfirandet. Traditionerna förpliktar, de påminner oss om varifrån vi kommer, varför vårt arbete är viktigt samt skapar för sin del en känsla av samhörighet och truppförbandsanda, sammanfattade Kallio.

Dagsfesten firades i Sandhamnhuset under ledning av överste Hutka. Efter sin inledande hälsning gav rektorn över ordet till Försvarshögskolans tidigare rektor, nuvarande Försvarsmaktens personalchef, generalmajor Ilkka Korkiamäki. Korkiamäki talade om antalet anställda vid försvarsmakten och om framtida förändringar samt om Försvarshögskolans betydelse som utbildare av officerare.

– De officerare som utexamineras härifrån är aktade bland de värnpliktiga och i samhället. Denna höga standard måste vi upprätthålla också framöver. Därigenom garanterar vi också att tillräckligt många är intresserade av yrket och vill tjäna sitt fosterland som officerare. Vid Försvarshögskolan finns nog den kunskap som krävs för att klara detta, och jag litar fullt och fast på att det kommer att vara så också i fortsättningen.

 

På dagsfesten presenterades också den sjunde delen i publikationsserien Suomalaisen sotataidon klassikoita. Överste (i a.) Hannu Liimatta presenterade verket Vihollisen taktiikasta ja omista vastatoimenpiteistä, som bygger på överstelöjtnant Valter Nordgrens samtida, tidigare opublicerade manuskript om taktiken under vinterkriget. Verket, som ingår i publikationsserien, utvidgar och klarlägger Nordgrens manuskript, som var det första dokument, som på ett övergripande sätt skildrade den finska och ryska taktiken under vinterkriget. Liimatta påminde festpubliken om hur värdefulla outforskade historiska dokument är och uppmanade var och en att förhålla sig till sitt eget skrivande med ett öppet sinne.

– Jag är nöjd över att kunna konstatera, att jag under de år som gått tillsammans med er har fått delta i otaliga intressanta diskussioner och möten. Därför vet jag att tänkandet inom krigskonstens område på detta campus lever och mår bra. Inspirerad av det verk som nu publiceras vill jag uppmuntra er alla att också skriva och publicera era tankar, sade Liimatta.

På dagsfesten kom man ihåg anställda som under det gångna året hade lämnat Försvarshögskolan och andra anställda som hade utfört sitt arbete på ett förtjänstfullt sätt.

 

 

Paraatit ja juhlat Santahamina, Helsinki