Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Maanpuolustuskorkeakoulu

Strategia

Maanpuolustuskorkeakoulu operoi tutkitulla tiedolla ja innovatiivisella opetuksella tulevaisuuden sotataidon ytimessä.

Korkeakoulun päätehtävänä on tuottaa puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen upseereille uralla tarvittava osaaminen. Osaamisessa yhdistyvät opintojen aikana hankittu tietotaito sekä jatkuvan kehittymisen ja upseerin uralla toimimisen mahdollistavat arvot ja asenne. Korkeakoulu edistää kansakunnan kokonaisturvallisuutta ja yhteiskunnan vakautta sotatieteellisellä tutkimuksellaan ja osaamisellaan. Tutkimusta ja osaamista tarjotaan aktiivisesti sidosryhmien ja koko yhteiskunnan käyttöön.

Strategiaa toteutetaan seuraavien kehittymisalueiden kautta:

Toimintaa ohjaavat periaatteet

Maanpuolustuskorkeakoulun toiminta perustuu puolustusvoimien arvoperustaan, johon kuuluvat isänmaallisuus, ammattitaito, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, luotettavuus ja yhteistyö. Näiden arvojen toteutumista Maanpuolustuskorkeakoulu tukee asiantuntemuksella, kehittämiseen rohkaisevalla ilmapiirillä, toiminnan luotettavuudella ja yhteenkuuluvuutta edistävällä toimintakulttuurilla. Käytännössä puolustusvoimien arvoja toteutetaan toiminnassa seuraavien periaatteiden avulla:

  1. Toiminta tähtää puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tulevaisuuden toimintaedellytyksien turvaamiseen ja kehittämiseen. 
  2. Tärkeintä on tutkimukseen perustuva ja työelämän osaamisvaatimukset täyttävä opetus, joka täyttää yliopistokoulutuksen kriteerit myös tulevaisuudessa.
  3. Johdamme sotilasopetuslaitoksissa annettavaa sotatieteellistä opetusta ja sovitamme yhteen sotilasammatillisen opetuksen.
  4. Opetuksen innovatiivisuus edellyttää jatkuvaa parantamista ja uudistumista opiskelijoiden, opettajien ja opetusta tukevien palveluiden yhteistyönä. Oppimisympäristöt tukevat opetuksen monimuotoisuutta ja opiskelun sujuvuutta.
  5. Opetus on opiskelijakeskeistä ja opiskelijan osaamisen kehittymistä tukevaa. Opetuksella vastataan upseerin koko uran osaamistarpeisiin. Täydennyskoulutus on joustavaa ja tarvelähtöistä.
  6. Korkeakoulun tutkimukset täyttävät tieteellisen tutkimuksen kriteerit ja noudattavat hyviä tutkimuseettisiä käytäntöjä. 
  7. Kansainvälisten ja kotimaisten yhteistyökumppanuuksien avulla tuotetaan muuttuvan toimintaympäristön hallintaan vaadittavaa osaamista sekä tutkimusta ja turvataan riittävät taloudelliset resurssit. 
  8. Korkeakoulu on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen työ- ja opiskelupaikka, jossa huolehditaan kaikkien hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.  Yhdessä varmistamme korkeakoulun ja puolustusvoimien kehittymisen myös tulevaisuudessa. Jokaisen aloitteellisuus, osallistuminen ja sitoutuminen ovat tärkeitä tekijöitä korkeakoulun menestymiselle myös tulevaisuudessa.