Ansvarsfullhet och växelverkan

Ansvarsfullheten är hörnstenen i Försvarshögskolans verksamhet. I kärnan ingår bland annat hållbar utveckling, jämställdhet och likvärdighet. Med sitt militärvetenskapliga kunnande besvarar Försvarshögskolan även det samhälleliga kunskapsbehovet.

Höjdpunkter 2023

Försvarshögskolan svarade på den förändrade säkerhetssituationen och fick tillsammans över 2009 omnämnanden i redaktionella medier. De redaktionella medierna nådde potentiellt hela 2,4 miljarder läsare.  I redaktionella medier sjönk synligheten med cirka 34 % från år 2022. 

På sociala medier omnämndes Försvarshögskolan över 10 766 gånger och nådde därmed potentiellt hela 59 miljoner människor, och uppdateringarna gav upphov till över 83 000 reaktioner.  Synligheten på sociala medier steg något från år 2022.  

År 2023 klarade Försvarshögskolan utmärkt den oberoende utvärderingen som genomfördes av Nationella centret för utbildningsutvärdering (NCU), vilket garanterar funktionaliteten och effektiviteten i Försvarshögskolans kvalitetssystem. Försvarshögskolan deltog också i Luottamus & Maine-undersökningen (Förtroende och rykte) som genomfördes av T-media, där poängantalet blev 3.73 på skalan 1-5.   Av alla medverkande universitet placerade sig Försvarshögskolan på tredje plats och hörde således till universiteten med bäst rykte i Finland.  

Försvarshögskolan valde ansvarsfullhet och hållbar utveckling som ett valfritt föremål för bedömning i auditeringen av Nationella centret för utbildningsutvärdering. I auditeringen konstateras att Försvarsmaktens verksamhet bidrar till att målen för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 kan uppnås.  Högskolan har också bundit sig till WWF:s Green Office-program vilket innebär att minska på konsumtionen av naturresurser och på miljöbelastningen.  

Högskolan organiserade 119 tillställningar och evenemang med tillsammans över 8300 deltagare.  Av det totala antalet var 28 internationella.  

Försvarshögskolans podcast Sotataidon ytimessä (I krigskonstens kärna) samlade tillsammans 162 000 lyssningar med en ökning på hela 70 % från år 2022.  År 2023 bestod podcasterna av 28 avsnitt med sakkunniga, analytiska och aktuella diskussioner inom olika militärvetenskapliga områden.  

Till Försvarshögskolan hör även Krigsmuseet vars utställningar på Sveaborg hade över 100 000 besökare under året. 

Försvarshögskolan - FN:s Agenda 2030

Försvarshögskolan har år 2020 utarbetat ett hållbarhetsprogram som sätter strävan till ansvarsfullhet och hållbar utveckling i centrum av högskolans verksamhet. Målet med programmet är att ämnesområdena i sin helhet ska utgöra teman som genomsyrar Försvarshögskolans verksamhet.   


I NCU-auditeringen år 2023 granskades betydelsen av ansvarsfullhet och hållbar utveckling i Försvarshögskolans verksamhet. Högskolans satsning på olika delområden inom FN:s Agenda 30 fick erkännande.   


I och med auditeringen har Försvarshögskolan identifierat sin delaktighet i åtta SDG-mål d.v.s. Ingen hunger (SDG 2), god hälsa och välbefinnande (SDG 3), god utbildning (SDG 4), jämställdhet mellan könen (SDG 5), minskad ojämlikhet (SDG 10), hållbara städer och samhällen (SDG 11), fred och inkluderande samhällen (SDG 16) samt genomförande och partnerskap (SDG 17).