Hoppa till innehåll

Försvarshögskolans forskning utvärderas

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 23.7.2020 14.07 | Publicerad på svenska 31.8.2020 kl. 12.08
Pressmeddelande
Försvarshögskolans forskningschef, professor Hannu H. Kari

Försvarshögskolan har inlett en process för extern utvärdering av forskningen. Processen syftar till att utvärdera både den offentliga och icke-offentliga forskningens nuläge, verkan och forskningsområdets framtida förutsättningar för framgång.

I målsättningarna ingår bland annat produktion av kunskap som grund för utveckling och stödjande av forskningens strategiska inriktning. Utvärderingen strävar även efter att utöka samarbetet mellan vetenskapsområdena, skapa synergifördelar för forskningen och möjliggöra tvärvetenskaplig forskning både inom Försvarshögskolan och i samarbete med övriga forskningsorganisationer.

Utvärderingsprocessen består av fyra skeden. I den ingår självvärdering av den gångna verksamheten, planering av den kommande verksamheten, extern bedömning som görs av jämställda och genomförande av förändringar.

I processen för extern utvärdering av forskningen vid Försvarshögskolan deltar Försvarshögskolans hela forskningspersonal, skolans ledning, cheferna för ämnesinstitutionerna samt organ som stöder forskning. Som stöd för det praktiska genomförandet av utvärderingen tillsattes en projektgrupp och en styrgrupp. Projektgruppen har som uppgift att förbereda och koordinera utvärderingsprojekt. Projektgruppen leds av projektchef, överste i a. Markku Hutka.

Vid utvärderingarna verkar styrgruppen för sin del som ett stödjande och rådgivande organ för projektgruppen. Gruppen förbereder och styr i synnerhet innehållen i projektplanen och anvisningarna för självvärdering vad gäller referensramen för den externa utvärderingen av forskningen samt valet av utvärderingspanelen. Ordförande för styrgruppen är professor Markku Löytönen.

Syftet med självvärderingsskedet som blev klart i slutet av maj var att utvärdera forskningsmiljön och forskningens kvalitet. Målsättningen var att identifiera områden, där forskningsverksamheten under de senaste åren har varit lyckad eller där det fortfarande finns sådant som borde utvecklas. Det här skedet omfattade forskningsområden på både Försvarshögskole- och ämnesinstitutionsnivå. 

Samarbetets utveckling inom forskningen

I det andra skedet av utvärderingsprocessen gör Försvarshögskolans forskningspersonal i samarbete upp en plan för forskningstema till den 18 september. Med planen strävar man efter att identifiera de mest betydande forskningsteman som man forskar i och som överskrider högskolans interna enhetsgränser. Dessutom granskar man hur den tidigare strategiperiodens starka sidor utnyttjas och hur utvecklingsobjekten förbättras under den kommande strategiperioden.

Försvarshögskolans forskningschef, professor Hannu H. Kari betonar att den centrala frågan när det gäller självvärdering är hur man kunde förbättra samarbetet inom forskningsverksamheten. Han önskar att självvärderingens andra skede skulle ge upphov till forskningshelheter, där flera vetenskapsområden och forskare tillsammans kan forska i kommande utmaningar.

– I enlighet med den nya strategin borde varje forskare ha följande fråga i åtanke: ”Hur hjälper den nya kunskapen oss att förstå olika framtida krigsbilder, och hur ska vi kunna förbereda oss för dem?”, konstaterar Kari.

Externt perspektiv viktigt vid utvärderingen

Det tredje utvärderingsskedet som sker i januari 2021 är en utvärdering som görs av en extern utvärderingspanel med jämställda. I det här skedet utvärderar externa sakkunniga inom området hur hållbara kedjorna vid slutsatser samt argumenten inom forskningen är. Utvärderingsbesöket föregås av en introduktionsdag för deltagarna i utvärderingspanelen den 26 oktober 2020. 

Professor Kari berättar att utvärderingen som görs av jämställda är väsentlig för att få med ett externt perspektiv på Försvarshögskolan i utvärderingsprocessen.

– Till den externa utvärderingspanelen har valts en brokig mångfald av både inhemska och utländska akademiska och militära sakkunniga. Utvärderingspanelen representerar därmed det i universitetsvärlden allmänt använda begreppet ”oberoende jämställd utvärderare”, preciserar Kari.

Till den 31 maj 2021 kommer man att utarbeta en utvärderingsrapport som baserar sig på resultaten av de tre första utvärderingsskedena. Syftet med rapporten är att styra Försvarshögskolans framtida verksamhet med beaktande av de utvecklingsobjekt som man observerat både i självvärderingsskedet och i skedet med utvärdering som görs av jämställda.
 

´