Hoppa till innehåll

Hållbar utveckling och ansvarsfullhet

Försvarshögskolans verksamhet baserar sig på Försvarsmaktens värdegrund, i vilken ingår fosterländskhet, yrkesskicklighet, rättvisa, ansvarsfullhet, tillförlitlighet och samarbete.

Ansvarsfullheten är hörnstenen i Försvarshögskolans verksamhet. I dess kärna finns bland annat hållbar utveckling, jämställdhet och likabehandling. Försvarshögskolan strävar efter att främja dessa teman i all sin verksamhet. 

Försvarshögskolan hör till WWF:s program Green Campus, som syftar till en kontinuerlig minskning av den miljöbelastning och förbrukning av naturresurser som föranleds av högskolans verksamhet. Du kan läsa om målsättningarna och verksamhetsprinciperna för Green Campus vid Försvarshögskolan här.

Försvarsmakten och miljön 


Försvarshögskolans miljöprogram grundar sig på Försvarsmaktens strategi, som syftar till en allt mer högklassig hantering av miljöfrågor och befästande av miljöaspekten som en del av all verksamhet inom Försvarsmakten. 

Försvarsmakten och Försvarshögskolan strävar efter att ta ansvar för miljön i all sin verksamhet. Genomförandet av Försvarsmaktens lagstadgade uppgifter kan dock förorsaka verkningar på miljön, som man strävar efter att reducera och hantera genom planmässigt miljöskydd. Med miljöskyddsåtgärder stöder man också Försvarsmaktens lagstadgade uppgifter: det militära försvaret av Finland, att stöda andra myndigheter, lämna och ta emot internationellt bistånd samt att delta i internationell militär krishantering. 

Du kan läsa mer om Försvarsmaktens strategi på adressen https://puolustusvoimat.fi/osa-yhteiskuntaa/puolustusvoimat-ja-ymparisto.
 

´