Hoppa till innehåll

Huvudprocesserna i vår verksamhet

Kärnprocesserna i Försvarshögskolans verksamhet är forskning, undervisning och samhällelig påverkan. För de här processerna har fastställts strategiska mål och målsättningar som är i enlighet med vår vision, mission och våra centrala principer.

Forskning

Forskningens mål
Försvarshögskolan producerar militärvetenskaplig kunskap och sakkunskap som fyller de vetenskapliga kriterierna som stöd för en långsiktig utveckling av försvarssystemet, högskolans lagstadgade uppgifter inom undervisning och samhällelig påverkan samt samhälleligt beslutsfattande. Tyngdpunkten inom forskning är lagd på den förändrade krigsbilden.

Forskningens målsättningar

 • Forskningen styrs och inriktas i enlighet med Försvarshögskolans och Försvarsmaktens strategier. 
 • Försvarshögskolan har en internationellt central roll i den akademiska Rysslandsforskningen.
 • Försvarshögskolan producerar och utvecklar militärvetenskaplig sakkunskap.
 • Forskningens organisering, processer och verksamhetskultur stöder resultat och verkan.
 • Forskningens kvalitet säkerställs genom externa utvärderingar.

Undervisning

Undervisningens mål
Försvarshögskolan utbildar ledare, utbildare och militärvetenskapliga sakkunniga som vetenskapligt, till sina färdigheter och etiskt är av hög klass för Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets uppgifter och även för det övriga samhällets behov. Med undervisningen svarar man för den kompetens och det kunnande som krävs under officerens hela karriär. Både examensundervisningen och fortbildningen är studerandecentrerade, interaktiva, mångfasetterade och beaktar principerna för en hållbar utveckling.

Undervisningens målsättningar

 • Kunnandet inom krigskonst svarar mot Försvarsmaktens och Gränsbevakningsväsendets behov.
 • Verksamheten inom undervisningsprocessen vid de militära läroinrättningarna är stilren och verkningsfull. 
 • Man hanterar den mångfasetterade verksamhetsmiljön som är i förändring.
 • Utbildningen producerar det kunnande som krävs.
 • Lärandemiljöerna och de pedagogiska lösningarna stöder lärandet.

Samhällelig påverkan

Målsättningen med samhällelig påverkan
Försvarshögskolan är ett ansett och tillförlitligt militärvetenskapligt universitet med ett omfattande nätverk och en stark påverkare i frågor som berör samhällelig säkerhet och stabilitet.

Målsättningarna med samhällelig påverkan

 • Den samhälleliga genomslagskraften stärks genom ökad öppenhet, transparens och aktivitet.
 • Den samhälleliga genomslagskraften förverkligas såväl i den nationella som i den internationella dimensionen.
 • Extern finansiering anskaffas för att kunna möjliggöra den strategiska inriktningen av verksamheten.
 • Verksamheten utvecklas inom forum som främjar samhällelig säkerhet och stabilitet.
 • Försvarshögskolans program för ansvarsfullhet omfattar en hållbar utveckling, en god och ansvarsfull organisations verksamhet samt kommunikativa aspekter.

Stödtjänster

I syfte att nå målsättningarna för våra kärnprocesser får vi hjälp av stödtjänsterna. Tyngdpunkterna inom stödtjänsterna är kostnadseffektiva verksamhetssätt, stöd för god förvaltning, gemensamma tjänster och en trygg och säker verksamhetsmiljö.

Stödtjänsterna stöder förverkligandet av de egna målsättningarna för alla processer i enlighet med följande principer:

 • Försvarshögskolan har en fungerande organisation och en öppen verksamhetskultur. 
 • Personalens kunnande och kvaliteten på rekryteringen tryggas. 
 • Personalens övergripande förmåga utvecklas. 
 • En fungerande och kostnadseffektiv lokal- och tjänstemiljö tryggas då antalet studerande ökar.
 • Lärandet och undervisningen möjliggörs med hjälp av välfungerande ICT-tjänster.
´