Hyppää sisältöön

Toimintamme pääprosessit

Maanpuolustuskorkeakoulun toiminnan ydinprosesseja ovat tutkimus, opetus ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Näille prosesseille on määritelty visiomme, missiomme ja keskeisten periaatteidemme mukaiset strategiset päämäärät ja tavoitteet.

Tutkimus

Tutkimuksen päämäärä
MPKK tuottaa tieteelliset kriteerit täyttävää sotatieteellistä tietoa ja asiantuntijuutta tukemaan puolustusjärjestelmän pitkäjänteistä kehittämistä, korkeakoulun lakisääteisiä opetus- ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehtäviä sekä yhteiskunnallista päätöksentekoa. Tutkimuksen painopiste on sodankuvan muutoksessa.

Tutkimuksen tavoitteet

 • Tutkimusta ohjataan ja suunnataan Maanpuolustuskorkeakoulun ja Puolustusvoimien strategioiden mukaisesti. 
 • Maanpuolustuskorkeakoululla on kansainvälisesti keskeinen rooli akateemisessa Venäjä-tutkimuksessa.
 • Maanpuolustuskorkeakoulu tuottaa ja kehittää sotatieteellistä asiantuntijuutta. 
 • Tutkimuksen organisointi, prosessit ja toimintakulttuuri tukevat tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta.
 • Tutkimuksen laatu varmistetaan ulkopuolisilla arvioinneilla.

Opetus

Opetuksen päämäärä
Maanpuolustuskorkeakoulu kouluttaa tiedollisesti, taidollisesti ja eettisesti korkeatasoisia johtajia, kouluttajia ja sotatieteellisiä asiantuntijoita puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tehtäviin ja myös muun yhteiskunnan käyttöön. Opetuksella vastataan koko upseerin uralla vaadittavaan osaamiseen. Sekä tutkinto-opetus että täydennyskoulutus ovat opiskelijakeskeisiä, vuorovaikutteisia, monimuotoisia ja kestävän kehityksen periaatteet huomioivia.

Opetuksen tavoitteet

 • Sotataidollinen osaaminen vastaa puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tarpeeseen.
 • Opetusprosessin toiminta sotilasopetuslaitoksissa on linjakasta ja vaikuttavaa. 
 • Hallitaan muuttuvaa ja monitahoista toimintaympäristöä.
 • Koulutus tuottaa vaadittua osaamista.
 • Oppimisympäristöt ja pedagogiset ratkaisut tukevat oppimista.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen päämäärä
Maanpuolustuskorkeakoulu on arvostettu, luotettu ja laajasti verkottunut sotatieteellinen yliopisto ja vahva vaikuttaja yhteiskunnan turvallisuuteen ja vakauteen liittyvissä kysymyksissä.

Yhteiskunnallisen vaikuttamisen tavoitteet

 • Yhteiskunnallista vaikuttavuutta vahvistetaan avoimuutta, läpinäkyvyyttä ja aktiivisuutta lisäämällä.
 • Yhteiskunnallista vaikuttavuutta toimeenpannaan niin kansallisessa kuin kansainvälisessäkin ulottuvuudessa.
 • Ulkopuolista rahoitusta hankitaan toiminnan strategisen suuntaamisen mahdollistamiseksi.
 • Toimintaa kehitetään yhteiskunnan turvallisuutta ja vakautta edistävillä foorumeilla.
 • Maanpuolustuskorkeakoulun vastuullisuusohjelma kattaa kestävän kehityksen, hyvän ja vastuullisen organisaation toiminnan sekä viestinnän näkökulmat.

Tukipalvelut

Ydinprosesseillemme asetettujen tavoitteiden saavuttamisessa meitä auttavat tukipalvelut. Tukipalveluiden painopisteinä ovat kustannustehokkaat toimintatavat, tuki hyvälle hallinnolle, yhteiset palvelut ja turvallinen toimintaympäristö.

Tukipalvelut tukevat kaikkien prosessien omien tavoitteiden toteutumista seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Maanpuolustuskorkeakoululla on toimiva organisaatio ja avoin toimintakulttuuri. 
 • Henkilöstön osaamisen ja rekrytoinnin laatu turvataan. 
 • Henkilöstön kokonaisvaltaista toimintakykyä kehitetään. 
 • Tila- ja palveluympäristön toimivuus ja kustannustehokkuus varmistetaan opiskelijamäärien kasvaessa.
 • Oppimisen ja opetuksen mahdollistavat hyvin toimivat ICT-palvelut.
´