Hyppää sisältöön

Tutkimusalat

Maanpuolustuskorkeakoulun kolmessa eri ainelaitoksissa harjoitettava sotatieteellinen tutkimustoiminta voidaan jakaa kahdeksaan tutkimusalueeseen.

Operaatiotaito ja taktiikka

Operaatiotaito ja taktiikka on monitieteellinen sotatieteiden ala, joka tutkii ja tuottaa valmiuksia sotatoimien, taistelun ja operaatioiden suunnitteluun, toteuttamiseen ja johtamiseen. Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimus pyrkii sekä selittämään että ymmärtämään organisaatioita, ihmisiä, välineitä ja toimintaperiaatteita sekä niiden vuorovaikutusta puolustusjärjestelmien käyttöympäristössä.

Sotahistoria

Sotahistorian tutkimus tuottaa taktiikan, operaatiotaidon sekä johtamisen kehittämistä tukevaa ajattelua. Sotahistoria jäsentää sotataidon historiaa historiantutkimuksen menetelmin. Maanpuolustuskorkeakoululla tapahtuvan sotahistorian tutkimuksen painopistealueita ovat sotataidon historian kehittyminen, toisen maailman sodan jälkeinen sotataidon kehitys sekä Suomen sotahistoria.

Johtaminen

Johtamisen tutkimuksen painopisteenä on strateginen johtaminen puolustushallinnon eri toimintaympäristöissä. Johtamisen teoreettisella sekä empiirisellä tarkastelulla analysoidaan puolustushallinnon johtamisympäristöä ja sen muutosta.

Sotilaspedagogiikka

Ihmistieteisiin kuuluvan sotilaspedagogiikan tutkimuksen keskeisimpänä kohteena on ihmisten toimintakyky ja sen edistäminen turvallisuuden, kriisien hallinnan ja sodankäynnin näkökulmasta. Sotilaspedagogiikan keskeisenä teoriaperustana on kasvatus- ja liikuntatieteet, mutta se hyödyntää myös monien muiden tieteenalojen, kuten sosiologian ja psykologian tuottamaa tietoa ja tutkimusmetodeja.

Sotatekniikka

Sotatekniikassa hyödynnetään teknisten ja matemaattis-luonnontieteellisten tieteenalojen tuloksia taistelukentän teknisten ilmiöiden, laitteiden ja järjestelmien rakenteen, toiminnan, vaikutusten ja suorituskyvyn ymmärtämiseksi. Sotatekniikan tieteenalan tuloksia sovelletaan muun muassa yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen turvaamisessa sekä Puolustusvoimien suorituskykyjen rakentamisessa.

Sotatalous

Sotatalouden tutkimus on keskittynyt puolustusvoimien toiseen pääprosessiin, suorituskyvyn suunnitteluun ja rakentamiseen asiakokonaisuuksiin sekä sitä tukeviin menetelmiin, kuten vaatimusten hallintaan. Tämän lisäksi myös sotilaallisen huoltovarmuuden ja sitä tukeviin yhteiskunnan tuotannollisiin ja teknologisiin valmiuksien tutkiminen muodostaa osan sotataloutta.

Strategia

Strategia on tieteenala ja toimintalinja, joka tarkastelee valtion tai valtioiden muodostaman yhteisön turvallisuuspäämäärien saavuttamista. Maanpuolustuskorkeakoulussa harjoitettava strategian tutkimuksen erityisenä osa-alueena on sotilasstrategia, eli tapa jolla asevoimia käytetään valtion tai liittoutuman poliittisen johdon määrittämien päämäärien saavuttamiseksi. Strategian tutkimus tuottaa Puolustusvoimien pitkän aikavälin kehittämistä palvelevia arvioita, analyyseja ja ennusteita sekä palvelee Suomen turvallisuuspoliittista päätöksentekoa.

Sotilassosiologia

Sotilassosiologiassa tutkitaan asevoimia yksilöiden ja ryhmien suhteina ja organisaatioiden tasolla sekä asevoimia osana yhteiskuntaa. Sotilassosiologiassa käytetään hyväksi ja sovelletaan yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen tuloksia, teoriaa ja metodologiaa. Näkökulmana sotatieteiden tutkimuskohteisiin ovat vuorovaikutus, sosiaaliset suhteet ja sosiaalinen toiminta sekä niiden rakenteet ja dynamiikka.

Edellä mainittujen alueiden lisäksi tutkimusta tehdään myös muun muassa sotilaslääketieteen ja logistiikan aloilla. Tarkkoja rajanvetoja eri tutkimusalueiden välillä tulee kuitenkin välttää, sillä monet tämän päivän turvallisuusympäristöön kuuluvat ongelmat vaativat useamman kuin yhden katsontakannan huomioimista.

 
´