Hyppää sisältöön

Hae dosentiksi

Dosentti on akateeminen arvo, joka myönnetään hakemuksesta tunnustuksena tieteellisistä ja opetuksellisista ansioista.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori voi Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain mukaan (1121/2008) 37 a §:n myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, akateemisilla julkaisuilla tai muilla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön sekä hyvä opetustaito.

Dosentuuri myönnetään aloille, jotka täydentävät Maanpuolustuskorkeakoulun osaamista opetuksessa, opinnäytteiden ohjaamisessa ja tutkimustoiminnassa. Dosentin arvon myöntäminen ei perusta virka- tai työsuhdetta, vaan dosentuuriin kuuluvista tehtävistä, niiden laajuudesta ja muodosta sovitaan kunkin dosentin kanssa erikseen. Dosentuuri on molemminpuolinen sitoumus pitkäjänteiseen yhteistyöhön. 

Dosentin pätevyyden arviointi

Tieteellinen pätevyys

Dosentilta vaaditaan perusteelliset tiedot omalta alaltaan. Dosentin tieteellistä pätevyyttä arvioitaessa otetaan huomioon tieteellinen tutkimus, kyky johtaa tutkimustyötä, oppimateriaali, jolla on tieteellistä arvoa ja muut tieteelliset ansiot sekä tutkinnot. Dosentilta vaadittava tieteellinen pätevyys täyttyy, kun henkilöllä on vähintään kahta hyvälaatuista väitöskirjaa vastaava merkittävä tieteellinen tuotanto dosentuurin alalta. Dosentuuria ei suositellakaan haettavaksi kovin aikaisessa vaiheessa akateemista uraa. Tieteellisen pätevyyden ansioitumisen arvioinnissa dosentuurin myöntämisprosessissa käytetään apuna kahta puolueetonta asiantuntijaa.  

Opetustaito

Tieteellisen pätevyyden lisäksi dosentilta vaaditaan hyvää opetustaitoa. Arvioitaessa pätevyyttä otetaan huomioon pedagoginen koulutus, opetustyössä hankittu käytännön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia sekä muut opetustoimessa saavutetut ansiot. Opetustaito voidaan osoittaa myös julkisella opetusnäytteellä, jonka antamisen tarpeesta päättä Maanpuolustuskorkeakoulun Tutkimusneuvosto.  

Käytännön perehtyneisyys tehtävän alaan

Dosentiksi hakevalla katsotaan olevan perusteelliset tiedot omalta alaltaan, jos hänellä on tieteellisen pätevyyden lisäksi osoittaa käytännön perehtyneisyys hakemansa dosentuurin alalta. Dosentin kelpoisuutta arvioitaessa käytännön perehtyneisyydellä tarkoitetaan viranalaan kuuluvaa kokemusta tutkimustoiminnasta, kykyä johtaa ja koordinoida tutkimusta ja tutkimushankkeita, kykyä opettaa sekä kykyä johtaa sekä kotimaisia että kansainvälisiä konferensseja ja seminaareja. 

Ohjeita hakijalle 

Dosentin arvoa voi hakea jatkuvasti. Hakuprosessi kestää noin puoli vuotta hakemuksen jättämisestä dosentin arvon myöntämiseen. Ennen hakemuksen jättämisestä hakijan tulee olla yhteydessä sen oppiaineen professoriin, joiden tieteenalaan professuuri kuuluu. (linkki professoreihin) Hänen kanssaan neuvotellaan dosentuurin tarpeellisuudesta, dosentuurin alan määrittelyistä ja dosentuuriin mahdollisesti kuuluvista tehtävistä. 

Maanpuolustuskorkeakoulun dosentin arvoa haetaan toimittamalla Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorille osoitettu vapaamuotoinen hakemus julkaisuliitteineen Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaamoon sähköpostilla ([email protected]).  Hakijaa pyydetään tarvittaessa toimittamaan julkaisuliitteet myös paperisena. 

Hakemuksesta tulee käydä ilmi ainakin hakijan osoite- ja muut yhteystiedot (henkilötunnus, kotiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero). Lisäksi hakemuksessa täytyy kuvata haettavan dosentuurin ala, hakijan aikaisempi toiminta lyhyesti, perustelut dosentuurille sekä se, miten hakijan on tarkoitus osallistua Maanpuolustuskorkeakoulun toimintaan. 

Hakemuksen liitteinä tulee olla:

  1. Ansioluettelo tai nimikirjaote, joihin merkityistä ansioista tulee pyydettäessä esittää todiste. Ansioluettelon laadinnassa voi käyttää apuna esimerkiksi TENK:in tutkijan ansioluettelomallia

  2. Täydellinen julkaisuluettelo, joka noudattaa OKM:n julkaisutyyppiluokitusta, katso esimerkki täältä 

  3. Julkaisut, joiden perusteella hakija toivoo asiantuntijoiden arvioivan tieteellistä pätevyyttään. Väitöskirjan tulee olla yksi julkaisuista, ja julkaisuja saa olla enintään 10kpl.

  4. 3-4 sivun selvitys opetusansioista, jossa hakija kertoo opetukseen ja ohjaukseen liittyvästä kokemuksesta ja osaamisestaan: esimerkiksi omasta pedagogisesta ajattelutavastaan, vahvuuksistaan ja kehittämiskohteistaan opettajana tai valmiuksistaan kehittää opetusta. Mallia voi katsoa esimerkiksi Jyväskylän yliopiston sivuilta. 

  5. Suostumus turvallisuusselvityksen tekemiseen tälle kaavakkeelle täytettynä.

Hakemuksen saavuttua Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusneuvosto nimeää dosentuurin alaa koskevan ainelaitoksen ehdotuksesta hakijan tieteellistä pätevyyttä arvioivat asiantuntijat. Hakija voi kommentoida valittuja asiantuntijoita niin halutessaan. Jos molemmat lausunnot ovat puoltavia, arvioi tutkimusneuvosto hakijan opetustaidon ja päättää, pyydetäänkö hakijalta opetusnäytettä. Tutkimusneuvosto ratkaisee myös hakijan käytännön perehtyneisyyden dosentuurin alaan. Lopullisen päätöksen dosentuurin myöntämisestä tekee Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori tutkimusjohtajan esityksestä.

´