Hyppää sisältöön

Arvot ja toimintaperiaatteet

Toimintamme Maanpuolustuskorkeakoululla nojaa Puolustusvoimien arvoihin: isänmaallisuuteen, ammattitaitoon, oikeudenmukaisuuteen, vastuullisuuteen, luotettavuuteen ja yhteistyöhön.

Toteutamme arvojamme ja ydintehtäviämme seuraavien kahdeksan toimintaperiaatteen kautta:

1.	Maanpuolustuskorkeakoulun toiminta tähtää Puolustusvoimien ja Rajavartiolaitoksen tulevaisuuden toimintaedellytyksien turvaamiseen ja kehittämiseen.  2.	Korkeakoulun toiminnassa tärkeintä on tutkimukseen perustuva ja työelämän osaamisvaatimukset täyttävä opetus, joka täyttää yliopistokoulutuksen kriteerit myös tulevaisuudessa. 3.	Maanpuolustuskorkeakoulu johtaa sotilasopetuslaitoksissa annettavaa sotatieteellistä opetusta ja yhteensovittaa sotilasammatillisen opetuksen. 4.	Opetuksen innovatiivisuus edellyttää jatkuvaa parantamista ja uudistumista opiskelijoiden, opettajien ja opetusta tukevien palveluiden yhteistyönä. Oppimisympäristöt tukevat opetuksen monimuotoisuutta ja opiskelun sujuvuutta sekä opiskelijoiden aloitteellisuutta. 5.	Opetus on opiskelijakeskeistä ja opiskelijan osaamisen kehittymistä tukevaa. Opiskelijat osallistuvat opetuksen kehittämiseen. Opetuksella vastataan upseerin koko uran ja tulevaisuuden työelämän osaamistarpeisiin. Täydennyskoulutus on joustavaa ja tarvelähtöistä. 6.	Korkeakoulun tutkimukset täyttävät tieteellisen tutkimuksen kriteerit ja noudattavat hyviä tutkimuseettisiä käytäntöjä.  7.	Kansainvälisten ja kotimaisten yhteistyökumppanuuksien avulla tuotetaan muuttuvan toimintaympäristön hallintaan vaadittavaa osaamista sekä tutkimusta ja turvataan riittävät taloudelliset resurssit.  8.	MPKK on yhdenvertainen ja tasa-arvoinen työ- ja opiskelupaikka, jossa huolehditaan kaikkien hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.  Yhdessä varmistamme korkeakoulun ja Puolustusvoimien kehittymisen myös tulevaisuudessa. Jokaisen aloitteellisuus, osallistuminen ja sitoutuminen ovat tärkeitä tekijöitä korkeakoulun menestymiselle myös tulevaisuudessa.

 

´