Tutkimusta tukevat säätiöt

Koti- ja ulkomailla tapahtuvaa tutkimusta varten tutkijat voivat hakea apurahoja säätiöiltä. Säätiöiden hakuajat ja ehdot vaihtelevat ja lisätietoja myöntämisperusteista ja hakuajoista on saatavilla suoraan kyseisen säätiön asiamiehiltä. Listausta päivitetään tiedon ollessa saatavilla.

Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellinen rahasto

Suomen marsalkka Mannerheimin Sotatieteellinen Rahasto myöntää apurahoja kotimaassa ja ulkomailla tehtävää sotatieteellistä tutkimusta tai opiskelua varten. Tukea myönnetään myös sotatieteellisten julkaisujen laatimiseen. Lisäksi rahasto on myöntänyt juhlavuosinaan tunnustuspalkintoja ja apurahoja yhteisöille ja henkilöille, jotka ovat pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti osallistuneet sotatieteelliseen tutkimukseen tai sen tekemisen tukemiseen.

Apurahojen hakeminen
Apurahoja voivat anoa palveluksessa olevien upseerien ja evp-upseerien lisäksi muukin henkilökunta ja siviilihenkilöt. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että hakemus perustuu käynnissä tai käynnistymässä olevaan sotatieteelliseen tutkimukseen, josta on olemassa ainakin alustava tutkimussuunnitelma.

Säätiö ei tue virkatyönä tehtävää sotatieteiden maisterin tutkintoon, esiupseerikurssin opiskeluun tai yleisesikuntaupseerin tutkintoon liittyvää tutkimustyötä eikä niihin rinnastettavaa tutkimustyötä.

Hakuaika
Anomukset käsitellään pääsääntöisesti kahdesti vuodessa kesä- ja marraskuussa.

Kauppaneuvos Werner Hacklinin Säätiö

Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö upseerikoulutuksen edistämiseksi on perustettu vuonna 1943 tarkoituksenaan edistää kyvykkäiden Suomen upseerien mahdollisuuksia tehdä ja seurata sotatieteellistä tutkimusta.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja kotimaassa ja ulkomailla tehtävää sotatieteellistä tutkimusta tai opiskelua varten sekä tukemalla sotatieteellisten tapahtumien järjestämistä ja sotatieteellisten yhdistysten julkaisutoimintaa.

Apurahoja ja stipendejä voivat anoa sekä palveluksessa olevat että evp-upseerit. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että hakemus perustuu käynnissä tai käynnistymässä olevaan sotatieteelliseen tutkimukseen, josta on olemassa ainakin alustava tutkimussuunnitelma.

Säätiö ei ole tukenut virkatyönä tehtävää sotatieteiden maisterin tutkintoon, esiupseerikurssin opiskeluun tai yleisesikuntaupseerin tutkintoon liittyvää tutkimustyötä.

Apurahojen hakeminen
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimustoimintaa sivuavat henkilökohtaiset apuraha-anomukset pyydetään lähettämään kootusti tutkimusalan puoltolausunnolla varustettuna.

Hakuaika
Apurahat tulevat hakuun keväällä.

Vaka-säätiö

VAKA-säätiö jakaa apurahoja puolustusvoimissa palveleville tai palvelleille henkilöille puolustusvoimien kehittämiseksi tehdystä merkittävästä tai ansiokkaasta pitkäaikaisesta työstä.

Apurahojen hakeminen
Apurahaa henkilölle hakee esimies tai pitkäaikainen yhteistyökumppani (vast.). Esitykset pyydetään kokoamaan joukko-osasto (vast.) tasolla puoltojärjestykseen.

Maanpuolustuksen kannatussäätiö

Maanpuolustuksen kannatussäätiö tukee puolustusvoimissa tapahtuvaa koulutusta ja liikuntakasvatusta sekä maanpuolustusta edistävää valistus- ja tutkimustyötä ja yleistä kansalaiskuntoa kehittävää toimintaa.

Hakuaika
Apurahoja haetaan säätiön kotisivulla olevan Hakemukset-linkin kautta. Hakuajat päättyvät vuosittain 15.4. ja 15.10.

Puolustusvoimien tukisäätiö

Puolustusvoimien tukisäätiö myöntää apurahoja ja tunnustuspalkintoja sekä puolustusvoimissa että sen ulkopuolella työskenteleville ihmisille. Säätiön säännöt ovat joustavat. Toiminnallaan Puolustusvoimien tukisäätiö edistää maanpuolustustyötä ja nostaa maanpuolustustahtoa. Säätiö tukee pääasiassa tieteellistä työtä ja opintoja, mutta myöntää myös tunnustuspalkintoja

Hakuaika
Tukisäätiön hallitus kokoontuu joka vuosi maalis-huhtikuussa ja loka-marraskuussa päättämään apurahoista. Anomus tulee lähettää viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta vapaamuotoisena tukisäätiön asiamiehelle.

Suomalainen strategisen tutkimuksen ja seurannan tukisäätiö

Säätiö tukee Suomen maanpuolustukseen liittyvää maailmanlaajuista turvallisuuspoliittisen ja sotilaallisen tilanteen ja niiden kehityksen tutkimusta ja seurantaa. Tukisäätiö myöntää apurahoja konferensseihin osallistumisiin ja tieteelliseen työskentelyyn. Kannustusstipendejä myönnetään lisäksi kiitettäväksi arvostelluista tutkimuksista.

Säätiö jakaa noin 25 000 euroa vuodessa. Stipendit pienehköjä, apurahat aina noin 6000 €

Hakuaika
Varsinaisia hakuaikoja ei ole. Hakemukset tulee toimittaa viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta, jossa toivoo niiden tulevan käsitellyksi

Emil Aaltosen säätiö

Suomenkielisten tutkijoiden luovan tieteellisen työn tukemiseen (mukana valtio-oppi ja politiikan tutkimus, ei vars. sotatieteitä). Apurahojen hakijana voi olla yksityinen tutkija tai projektiapurahoissa yksityisten henkilöiden muodostama tutkijaryhmä. Säätiö pyrkii erityisesti tukemaan väitöskirjatyötä tekeviä tutkijoita ja vastavalmistuneiden tohtoreiden jatkotutkimustyötä. Apurahoja ei myönnetä väitöskirjan painatuskuluihin

Säätiön apurahatyypit: nuoren tutkijan apuraha, vapaamääräinen apuraha kannustusapuraha sekä projektiapuraha.

Hakuaika
Syksyllä

Haettavat apurahat
Nuoren tutkijan apuraha
Henkilökohtainen väitöskirjatyön tekijöille 19.300e (väitelleille tutkijoille 21.300e) sekä 1.500e kulumääräraha. Apurahan saajan pääainelaitokselle voidaan tarvittaessa maksaa 1.500e yleiskustannuslisä. Mahdollisuus hakea 3 vuodeksi.

Vapaamääräinen apuraha
Säätiön myöntämä pienempi apuraha, joka myönnetään 4 - 10 kk:n työskentelyyn.

Kannustusapurahat:
Säätiön muihin kuluihin myöntämä apuraha (mm. matkakulut) alle 4 kk:n työskentelyyn. Enintään 5000e.

Projektiapuraha
Myönnetään kolmivuotisena ja sen suuruus on 200.000 euroa, josta 1/3 tulee vuosittain käytettäväksi.

Suomen kulttuurirahasto

Suomen kulttuurirahasto jakaa apurahoja kaikille kulttuurielämän aloille joko kotimaassa tai ulkomailla tehtävään tieteelliseen toimintaan. Tieteen apurahat suunnattu lisensiaatti- ja väitöskirjatöihin sekä niiden jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn, jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön. Suomen kulttuurirahasto tukee kokous- ja luentomatkoja rajoitetusti.

Henkilökohtaisen kokovuotisen apurahan määrä n. 21.000 euroa.

Hakuaika
Vuosittain 1.-31.10.

Keskusrahaston lisäksi myös maakuntarahastot jakavat apurahoja. Yhteinen hakuaika kaikkiin maakuntarahastoihin 10.1.-10.2.

Kordelinin säätiö

Säätiö myöntää apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi. Apurahoja ei pääsääntöisesti myönnetä julkishallinnon piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille.

Kokovuoden apuraha (matkakulujen lisäksi enintään 24 000e) väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön

Myös erillisrahastoja, joihin hakuaika kalenterivuoden alussa.

Hakuaika
Vuosittain 1.-31.8.

Jenny ja Antti Wihurin Rahasto

Apurahat "henkisen ja taloudellisen suomalaisen viljelyn edistämiseen". Tieteen apurahat ensisijaisesti väitöskirjatyöhön, sen jälkeiseen tutkimukseen sekä tutkimusryhmille.

Vapaamääräisiä ja kokovuotisia apurahoja, joiden määrä on 24.000 euroa/väitöskirjatyön jälkeinen tutkimus.

Hakuaika
Huhti-toukokuussa

Jalkaväen Säätiö

Jalkaväen Säätiön tarkoituksena on jalkaväen kehityksen edistäminen ja sen historiallisten perinteiden säilyttäminen. Säätiö jakaa palkintoja ja apurahoja lahjakkaille, ansioituneille ja eteenpäin pyrkiville jalkaväkeen kuuluville henkilöille. Säätiö tukee ja edistää jalkaväen piirissä tapahtuvaa opinto-, tutkimus-, kokeilu- ja julkaisutoimintaa sekä jalkaväen perinteiden ja historian kokoamista, tallentamista ja vaalimista.

Hakuaika
Anomukset on lähetettävä säätiölle vuosittain helmikuun loppuun mennessä

Sotavahinkosäätiö

Sotavahinkosäätiö perustettiin vuonna 1954. Säätiön peruspääoma muodostui sodan ajan palo- ja pommitustuhojen korvaustoiminnan päätyttyä jäljelle jääneistä varoista. Vakuutusyhtiöt olivat maksaneet kiinteistö- ja irtaimistokorvauksia talvi-, jatko- ja Lapin sodan siviilivahingoista lähes 32 000 vahingonkärsineelle, nykyrahassa noin 640 miljoonaa euroa.

Sotavahinkosäätiö tukee ja edistää ensisijaisesti viime sotiimme liittyvää taloudellista, tieteellistä ja yhteiskunnallista tutkimus-, opetus- ja julkaisutoimintaa. Säätiö tukee myös muuta tutkimus-, opetus- ja julkaisutoimintaa sekä sotaveteraani- ja maanpuolustustyötä.

Hakuaika
Apurahoja haetaan säätiön kotisivulla olevan linkin kautta. Hakuajat päättyvät vuosittain 1.4., 1.7. ja 1.11.

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön Huoltoupseerisäätiö

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön Huoltoupseerisäätiö myöntää vuosittain varoja sääntöjen mukaisesti apurahoihin, avustuksiin ja stipendeihin, jotka liittyvät huoltoupseerien koulutusta palvelevaan sotatieteelliseen tutkimus- ja opetustyöhön, täydennys- ja jatko-opintoihin sekä opintomatkoihin ja niitä koskevaan julkaisutoimintaan.

Varoja ei myönnetä virkaurakurssien suorittamiseen.

Hakuaika
Hakemukset käsitellään puolivuosittain. Hakemukset tulee toimittaa käsiteltäväksi 1.3. tai 1.9. mennessä. Lisätietoja löydät täältä.