Hyppää sisältöön

Tutkimusta tukevat säätiöt

Koti- ja ulkomailla tapahtuvaa tutkimusta varten tutkijat voivat hakea apurahoja säätiöiltä. Säätiöiden hakuajat ja ehdot vaihtelevat ja lisätietoja myöntämisperusteista ja hakuajoista on saatavilla suoraan kyseisen säätiön asiamiehiltä. Listausta päivitetään tiedon ollessa saatavilla.

Sotatieteiden tutkimussäätiö

Sotatieteiden tutkimussäätiön tarkoituksena on tukea Maanpuolustuskorkeakoulussa ja sen piirissä harjoitettavaa sotatieteiden ja niihin läheisesti liittyvien tieteiden tutkimusta ja tutkimukseen perustuvaa opetusta. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö mm. myöntää varoja tutkimushankkeisiin, jakaa apurahoja ja stipendejä tutkimuksen kannustus- ja tunnustuspalkintoihin sekä tukee sotatieteisiin liittyvien kansallisten ja kansainvälisten seminaarien, tutkimus- ja opintomatkojen ja tutkijavierailujen ja -vaihtojen järjestämistä. Apurahoilla pyritään tukemaan erityisesti sotatieteiden tohtorin tutkintoon liittyvää tutkimustoimintaa.

Apurahojen hakeminen
Sotatieteiden tutkimussäätiön apurahaa voi hakea vapaamuotoisella anomuksella, joka osoitetaan säätiön asiamiehelle. Anomukseen tulee sisältyä vähintään selvitys hakijasta (ml. henkilö- ja osoitetiedot sekä maksuyhteystiedot), hakemukseen liittyvän tutkimuksen kuvaus sekä työn ohjaajan puoltolausunto, mikäli hakija on sotatieteiden tohtoriopiskelija.

Hakuaika
Määrättyjä hakuaikoja ei ole, vaan säätiön hallitus käsittelee anomuksia kaikissa kokouksissaan.

Lisätietoja säätiöstä säätiön kotisivulla.

Suomen Marsalkka Mannerheimin Sotatieteellinen rahasto

Suomen marsalkka Mannerheimin Sotatieteellinen Rahasto myöntää apurahoja kotimaassa ja ulkomailla tehtävää sotatieteellistä tutkimusta tai opiskelua varten. Tukea myönnetään myös sotatieteellisten julkaisujen laatimiseen. Lisäksi rahasto on myöntänyt juhlavuosinaan tunnustuspalkintoja ja apurahoja yhteisöille ja henkilöille, jotka ovat pitkäjänteisesti ja vaikuttavasti osallistuneet sotatieteelliseen tutkimukseen tai sen tekemisen tukemiseen.

Apurahojen hakeminen
Apurahoja voivat anoa palveluksessa olevien upseerien ja evp-upseerien lisäksi muukin henkilökunta ja siviilihenkilöt. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että hakemus perustuu käynnissä tai käynnistymässä olevaan sotatieteelliseen tutkimukseen, josta on olemassa ainakin alustava tutkimussuunnitelma.

Säätiö ei tue virkatyönä tehtävää sotatieteiden maisterin tutkintoon, esiupseerikurssin opiskeluun tai yleisesikuntaupseerin tutkintoon liittyvää tutkimustyötä eikä niihin rinnastettavaa tutkimustyötä.

Hakuaika
Anomukset käsitellään pääsääntöisesti kahdesti vuodessa kesä- ja marraskuussa.

Kauppaneuvos Werner Hacklinin Säätiö

Kauppaneuvos Werner Hacklinin säätiö upseerikoulutuksen edistämiseksi on perustettu vuonna 1943 tarkoituksenaan edistää kyvykkäiden Suomen upseerien mahdollisuuksia tehdä ja seurata sotatieteellistä tutkimusta.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja kotimaassa ja ulkomailla tehtävää sotatieteellistä tutkimusta tai opiskelua varten sekä tukemalla sotatieteellisten tapahtumien järjestämistä ja sotatieteellisten yhdistysten julkaisutoimintaa.

Apurahoja ja stipendejä voivat anoa sekä palveluksessa olevat että evp-upseerit. Apurahan myöntämisen edellytyksenä on muun muassa, että hakemus perustuu käynnissä tai käynnistymässä olevaan sotatieteelliseen tutkimukseen, josta on olemassa ainakin alustava tutkimussuunnitelma.

Säätiö ei ole tukenut virkatyönä tehtävää sotatieteiden maisterin tutkintoon, esiupseerikurssin opiskeluun tai yleisesikuntaupseerin tutkintoon liittyvää tutkimustyötä.

Apurahojen hakeminen
Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimustoimintaa sivuavat henkilökohtaiset apuraha-anomukset pyydetään lähettämään kootusti tutkimusalan puoltolausunnolla varustettuna.

Hakuaika
Apurahat tulevat hakuun keväällä.

Vaka-säätiö

Vaka-säätiö jakaa apurahoja Puolustusvoimissa palveleville tai palvelleille henkilöille Puolustusvoimien kehittämiseksi tehdystä merkittävästä tai ansiokkaasta pitkäaikaisesta työstä.

Apurahojen hakeminen
Apurahaa henkilölle hakee esimies tai pitkäaikainen yhteistyökumppani (vast.). Esitykset pyydetään kokoamaan joukko-osasto (vast.) tasolla puoltojärjestykseen.

Maanpuolustuksen kannatussäätiö

Maanpuolustuksen kannatussäätiö tukee puolustusvoimissa tapahtuvaa koulutusta ja liikuntakasvatusta sekä maanpuolustusta edistävää valistus- ja tutkimustyötä ja yleistä kansalaiskuntoa kehittävää toimintaa.

Hakuaika
Apurahoja haetaan säätiön kotisivulla olevan Hakemukset-linkin kautta. Hakuajat päättyvät vuosittain 15.4. ja 15.10.

Puolustusvoimien tukisäätiö

Puolustusvoimien tukisäätiö myöntää apurahoja ja tunnustuspalkintoja sekä puolustusvoimissa että sen ulkopuolella työskenteleville ihmisille. Säätiön tarkoituksena on tukea maanpuolustustyötä ja maanpuolustustahtoa kohottavaa toimintaa sekä tehdä Puolustusvoimat tunnetuksi yhteiskunnassamme.

Säätiö toteuttaa tarkoitustaan myöntämällä apurahoja julkaisu-, tiedotus-, kokous- ja koulutustoimintaa varten, tukemalla taloudellisesti sotilasurheilua sekä antamalla varoja koulutuskaluston saamiseksi puolustusvoimien käyttöön. Tieteellisen tutkimuksen osalta säätiö voi myöntää apurahaa harkinnanvaraisesti tutkimustyön tuloksena syntyviin julkaisuihin ja niiden suoranaisiin kustannuksiin, ei esim. virkavapauden aikaiseen työskentelyapurahaan tai elinkustannuksiin.

Hakuaika

Tukisäätiön hallitus kokoontuu joka vuosi huhti-toukokuussa ja loka-marraskuussa päättämään apurahoista. Hakuajat päättyvät 31.3. ja 30.9. Anomus tulee lähettää vapaamuotoisena (1–3 sivua) tukisäätiön asiamiehelle. Anomuksesta tulee ilmetä ainakin:

  • mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan (lyhyt kuvaus työstä, hankkeesta tai tutkimussuunnitelmasta)
  • liitteenä voi olla työn ohjaajan tai oppilaitoksen lausunto
  • miten työ/hanke hyödyttää Puolustusvoimien toimintaa
  • apurahan käytön kustannuserittely
  • muilta säätiöiltä (vast.) haetut tai saadut apurahat
  • hakijan henkilötiedot, kotiosoite ja pankkitilin numero mahdollista apurahan maksua ja verottajalle tehtävää ilmoitusta varten.

Suomalainen strategisen tutkimuksen ja seurannan tukisäätiö

Säätiö tukee Suomen maanpuolustukseen liittyvää maailmanlaajuista turvallisuuspoliittisen ja sotilaallisen tilanteen ja niiden kehityksen tutkimusta ja seurantaa. Tukisäätiö myöntää apurahoja konferensseihin osallistumisiin ja tieteelliseen työskentelyyn. Kannustusstipendejä myönnetään lisäksi kiitettäväksi arvostelluista tutkimuksista.

Säätiö jakaa noin 25 000 euroa vuodessa. Stipendit pienehköjä, apurahat aina noin 6 000 €

Hakuaika
Varsinaisia hakuaikoja ei ole. Hakemukset tulee toimittaa viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta, jossa toivoo niiden tulevan käsitellyksi

Emil Aaltosen säätiö

Suomenkielisten tutkijoiden luovan tieteellisen työn tukemiseen (mukana valtio-oppi ja politiikan tutkimus, ei vars. sotatieteitä). Apurahojen hakijana voi olla yksityinen tutkija tai projektiapurahoissa yksityisten henkilöiden muodostama tutkijaryhmä. Säätiö pyrkii erityisesti tukemaan väitöskirjatyötä tekeviä tutkijoita ja vastavalmistuneiden tohtoreiden jatkotutkimustyötä. Apurahoja ei myönnetä väitöskirjan painatuskuluihin

Säätiön apurahatyypit: nuoren tutkijan apuraha, vapaamääräinen apuraha kannustusapuraha sekä projektiapuraha.

Hakuaika
Syksyllä

Haettavat apurahat
Nuoren tutkijan apuraha
Henkilökohtainen väitöskirjatyön tekijöille 19 300 € (väitelleille tutkijoille 21 300 €) sekä 1 500 € kulumääräraha. Apurahan saajan pääainelaitokselle voidaan tarvittaessa maksaa 1 500 € yleiskustannuslisä. Mahdollisuus hakea 3 vuodeksi.

Vapaamääräinen apuraha
Säätiön myöntämä pienempi apuraha, joka myönnetään 4–10 kk:n työskentelyyn.

Kannustusapurahat:
Säätiön muihin kuluihin myöntämä apuraha (mm. matkakulut) alle 4 kk:n työskentelyyn. Enintään 5000 €.

Projektiapuraha
Myönnetään kolmivuotisena ja sen suuruus on 200 000 €, josta 1/3 tulee vuosittain käytettäväksi.

Suomen kulttuurirahasto

Suomen kulttuurirahasto jakaa apurahoja kaikille kulttuurielämän aloille joko kotimaassa tai ulkomailla tehtävään tieteelliseen toimintaan. Tieteen apurahat suunnattu lisensiaatti- ja väitöskirjatöihin sekä niiden jälkeiseen tieteelliseen työskentelyyn, jatko-opintoihin ja tutkimustyöhön. Suomen kulttuurirahasto tukee kokous- ja luentomatkoja rajoitetusti.

Henkilökohtaisen kokovuotisen apurahan määrä n. 21 000 euroa.

Hakuaika
Vuosittain 1.–31.10.

Keskusrahaston lisäksi myös maakuntarahastot jakavat apurahoja. Yhteinen hakuaika kaikkiin maakuntarahastoihin 10.1.–10.2.

Kordelinin säätiö

Säätiö myöntää apurahoja tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja kansanvalistuksen edistämiseksi. Apurahoja ei pääsääntöisesti myönnetä julkishallinnon piiriin kuuluville laitoksille ja yhteisöille.

Kokovuoden apuraha (matkakulujen lisäksi enintään 24 000 €) väitöskirjan jälkeiseen tutkimustyöhön

Myös erillisrahastoja, joihin hakuaika kalenterivuoden alussa.

Hakuaika
Vuosittain 1.–31.8.

Jenny ja Antti Wihurin Rahasto

Apurahat "henkisen ja taloudellisen suomalaisen viljelyn edistämiseen" ja maamme isänmaallisen maanpuolustustahdon lujittamiseen. Tieteen apurahat ensisijaisesti väitöskirjatyöhön, sen jälkeiseen tutkimukseen sekä tutkimusryhmille.

Väitöskirja-apuraha on n. 30.000 € ja post doc 34.000 €.

Hakuaika
Toukokuu

Jalkaväen Säätiö

Jalkaväen Säätiön tarkoituksena on jalkaväen kehityksen edistäminen ja sen historiallisten perinteiden säilyttäminen. Säätiö jakaa palkintoja ja apurahoja lahjakkaille, ansioituneille ja eteenpäin pyrkiville jalkaväkeen kuuluville henkilöille. Säätiö tukee ja edistää jalkaväen piirissä tapahtuvaa opinto-, tutkimus-, kokeilu- ja julkaisutoimintaa sekä jalkaväen perinteiden ja historian kokoamista, tallentamista ja vaalimista.

Hakuaika
Anomukset on lähetettävä säätiölle vuosittain helmikuun loppuun mennessä

Turvallisuuden tukisäätiö

Sotavahinkosäätiö perustettiin vuonna 1954. Säätiön peruspääoma muodostui sodan ajan palo- ja pommitustuhojen korvaustoiminnan päätyttyä jäljelle jääneistä varoista. Vakuutusyhtiöt olivat maksaneet kiinteistö- ja irtaimistokorvauksia talvi-, jatko- ja Lapin sodan siviilivahingoista lähes 32 000 vahingonkärsineelle, nykyrahassa noin 640 miljoonaa euroa.

Sotavahinkosäätiö tukee ja edistää ensisijaisesti viime sotiimme liittyvää taloudellista, tieteellistä ja yhteiskunnallista tutkimus-, opetus- ja julkaisutoimintaa. Säätiö tukee myös muuta tutkimus-, opetus- ja julkaisutoimintaa sekä sotaveteraani- ja maanpuolustustyötä.

Hakuaika
Apurahoja haetaan säätiön kotisivulla olevan linkin kautta. Hakuajat päättyvät vuosittain 1.4., 1.7. ja 1.11.

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön Huoltoupseerisäätiö

Everstiluutnantti Vilho Wäiniön Huoltoupseerisäätiö myöntää vuosittain varoja sääntöjen mukaisesti apurahoihin, avustuksiin ja stipendeihin, jotka liittyvät huoltoupseerien koulutusta palvelevaan sotatieteelliseen tutkimus- ja opetustyöhön, täydennys- ja jatko-opintoihin sekä opintomatkoihin ja niitä koskevaan julkaisutoimintaan.

Varoja ei myönnetä virkaurakurssien suorittamiseen.

Hakuaika
Hakemukset käsitellään puolivuosittain. Hakemukset tulee toimittaa käsiteltäväksi 1.3. tai 1.9. mennessä. Lisätietoja löydät täältä.

 
´