Hyppää sisältöön

Tutkimus ja julkaisut

Laitoksen tutkimustoiminnan päätavoitteena on tuottaa tutkittua tietoa opetuksen tueksi sekä Puolustusvoimien ja valtionhallinnon päätöksenteon perustaksi.
Tutkimusryhmä vastaa laitoksen tutkimuskoulutuksesta sekä edustamiensa tieteenalojen sotatieteellisestä tutkimuksesta.

Paperi johon on kirjoitettu käsin sanoja kuten: tuutorointi, tutkimusraportti, käsitekartta ja portfolio.

Johtamisen tutkimus pyrkii tuottamaan tietoa, joka tukee tavoitteiden saavuttamista johtajuuden, johtamisen, organisaation rakenteen ja organisaation kulttuurin avulla eri toimintaympäristöissä. johtajuuden on oppi tavoitteiden saavuttamisesta ihmisten ja organisaatioiden avulla. 

Johtamisen tutkimus on keskittynyt viimeisen viiden vuoden aikana strategisen johtamisen, johtajuuden ja kommunikaation käsitteiden soveltuvuuteen puolustusjärjestelmäämme sekä kriisinhallinnan kompleksisuuteen.  Myös informaatiosodan ja informaatiovaikuttamisen käsitteet sekä sotilasjuridiset kysymykset eri yhteyksissä ovat olleet johtamisen tutkimuksen mielenkiinnon kohteena. Lähitulevaisuudessa johtamisen tutkimuksen painopiste on muutoksen johtamisessa ja tiedolla johtamisessa eri konteksteissa sekä kokonaisturvallisuudessa.

Sotilaspedagogiikan tutkimus pyrkii tuottamaan tietoa, joka tukee koulutuksen ja kasvatuksen keinoin tapahtuvaa yksilöiden toimintakyvyn ja sitä kautta joukkojen suorituskyvyn kehittämistä. Viimeisen viiden vuoden aikana tutkimus on keskittynyt oppimisen, motivaation ja hyvinvoinnin yhteyksiin sotilaskoulutuksessa sekä koulutustaidon osatekijöihin. Lähitulevaisuudessa erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat uudenlaisiin oppimisympäristöihin ja opetusteknologioihin liittyvät kysymykset.

Sotilassosiologian tutkimus on viime vuosikymmenen puolestavälistä alkaen keskittynyt kansalaisten ja maanpuolustuksen välisen suhteen tutkimukseen. Maanpuolustustahdon ja asevelvollisuuden ohella on tarkasteltu erikseen mm. naisten ja eri etnisiin ryhmiin kuuluvien kansalaisten maanpuolustussuhdetta. Tutkimusta on tehty myös yhteiskunnallisesta turvallisuustyönjaosta, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, patriotismista, mies- ja naisvarusmiesten yhteismajoituksesta sekä työn ja muun elämän yhteensovittamisen kysymyksistä puolustusvoimissa.

Fyysisen toimintakyvyn tutkimus keskittyy tutkimaan palkatun henkilökunnan, varusmiesten ja reserviläisten fyysisiä kuormitustekijöitä ja kuormituksesta palautumista sekä sotilastyön fyysisiä vaatimuksia. Keskeistä fyysisen toimintakyvyn tutkimusta ovat myös harjoittelututkimukset, joilla pyritään selvittämään optimaalisia tapoja fyysisen toimintakyvyn kehittämiseen ja ylläpitämiseen eri sotilasympäristöissä. Lisäksi tieteenala tuottaa myös kansanterveydellistä tietoa varusmiesten ja reserviläisten liikunnan, kunnon ja terveyden välisistä yhteyksistä.

Julkaisut

MPKK:n julkaisemat JOSPEL:n sarjat vuonna 2023:

  • Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita
  • Julkaisusarja 3: Työpapereita

Vanhempia julkaisuja löydät täältä.

 
´