Hyppää sisältöön

Professorit

Tutkimusjohtaja, professori Hannu H. Kari, TkT, dos

 • Aalto yliopiston dosentti, opetusalana langaton Internet
 • Aalto yliopiston dosentti, opetusalana tietoverkkotekniikka
 • Asiantuntijuudet: Langattomat verkot, mobiili-Internet, tietoverkot, kyberturvallisuus, vikasietoiset järjestelmät, matkapuhelinjärjestelmät.

Sotataidon laitos 

 

Professori Petteri Jouko, FT, dos, eversti (evp)

Viranala

 • Sotahistoria 

Opetus ja tutkimus

 • Kylmän sodan sota- ja sotilashistoria, operaatiotaidon ja taktiikan historia

Dosentuurit

 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana operaatiotaito ja taktiikka

Viimeisimpiä julkaisuja 

 • Jouko, Petteri: Ylijohdon reservi – suomalaista panssaritaktiikkaa 100 vuotta. (Keuruu: Otavan Kirjapaino, 2019), 325 sivua. 
 • Jouko, Petteri: ”Uusi ja hidas alku – Puolustusvoimien materiaalisesta kehittämisestä 1945–1955” Sotahistoriallinen aikakauskirja nro 32. (toim. Riitta Blomgren & al). (Tallinn: Raamatuttrukikoja 2023), 96–122.
 • Jouko, Petteri: ”Sodan totaalisuus ja taistelukentän syvyys – Valo Nihtilän näkemyksiä sodankäynnistä jatkosodan jälkeen” Valo Nihtilä, suomalaisen taktiikan kehittäjä (toim. Mikko Karjalainen) (Tampere: PunaMusta 2024), 37–52. 
   

Professori Tommi Koivula, YTT, dos

Viranala

 • Strategia

Opetus ja tutkimus

 • Strategian tutkimuksen teoria ja metodologia, eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä, Euroopan unioni ja Nato

Dosentuurit

 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana strategia ja turvallisuuspolitiikka

 • Helsingin yliopiston dosentti, opetusalana rauhan- ja konfliktintutkimus

Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja tai osajohtaja 

 • STRAX-tutkimushanke (Transforming strategic cultures in contemporary Europe: Towards an understanding of reasons, intermediaries and processes of changes, yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Ulkopoliittisen instituutin kanssa) 

 • Suomi lännen strategioissa -tutkimushanke

Viimeisimpiä julkaisuja 

 • Koivula, Tommi (toim. 2020). Suomalaisen tiedustelukulttuurin jäljillä. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, julkaisusarja 2, nro 7.
 • Koivula, Tommi (2021). “Carry That Weight: Assessing Continuity and Change in NATO’s Burden Sharing Disputes”. Defense & Security Analysis, Vol. 37, No 2, s. 145–163.

 • Koivula, Tommi – Kajanmaa, Petteri (2022). ”Strategian tutkimus näkökulmana suomalaiseen turvallisuuden tutkimukseen”. Kosmopolis, vol 52, nro 2, s. 131–141

 • Koivula, Tommi – Ossa, Heljä (2022). NATO’s Burden-Sharing Disputes: past, present and future prospects. Palgrave Macmillan.

Sotilasprofessori, yleisesikuntaeverstiluutnantti Marko Palokangas, ST, dos

 • Viranala: Operaatiotaito ja taktiikka
 • Opetusala: Yleinen sotataito
 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana operaatiotaito ja taktiikka, epäsymmetrisen sotataidon kehittyminen osana yleistä sotataitoa
 • Asiantuntijuudet: Operaatiotaito ja taktiikka, puolustusjärjestelmä, epäsymmetrisen sotataidon kehittyminen osana yleistä sotatataitoa, tiedustelutoiminta, sissisodankäynti, sodankuva ja sotataidon historia.

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos 

Professori Heikki Kyröläinen, LitT, FACSM, dos

Viranala

 • Liikuntabiologia, sotilaan fyysinen toimintakyky

Opetus ja tutkimus

 • Sotilaan fyysinen toimintakyky, liikuntafysiologia, biomekaniikka, valmennustiede

Dosentuurit

 • Maanpuolustuskorkeakoulu, opetusalana kuormitusfysiologia

Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja tai osajohtaja 

 • Kadettien toimintakyky Vuosangan talviharjoituksessa
 • Voimaharjoittelun fysiologiset adaptaatiot varusmiehillä
 • Reserviläisten fyysinen toimintakyky
 • Suomalaisten rauhanturvaajien fyysinen kunto ja terveys

Viimeisimpiä julkaisuja 

 • Santtila M, Pihlainen K, Torpo L, Ojanen T, Vaara Jani ja Kyröläinen H. (2022) Sotilaan fyysisen toimintakyvyn tutkimus vuosilta 2005–2020 yksissä kansissa. Puolustustutkimuksen vuosikirja 2022, Puolustustutkimuksen vuosikirja, 2022, 95-98.
 • Kyröläinen H. (2022) Sotilaan kunto kehittyy parhaiten yksilönä (2022) Liikunta ja tiede, 59 (2), 40-42.
 • Ojanen T, Kyröläinen H, Helén J, Vaara J, Pihlainen K, Torpo L, Pulkka A-T, Kekäläinen T ja Honkanen T. (2022) Varusmiesten liikuntakoulutus osana Koulutus 2020 -uudistusta : tutkimusraportti (2022). Pääesikunta. Koulutusosasto. https://puolustusvoimat.fi/documents/1951253/2670014/VAFYKO-tutkimusraportti_WEB_FINAL.pdf. 
 • Vaara J, Helén J, Kekäläinen T, Ojanen T, Pihlainen K ja Kyröläinen H (2022) Varusmiesten liikuntakoulutusta kehittämässä : harjoitteluinterventiotutkimuksen vaikutukset fyysiseen toimintakykyyn, liikunnan minäpystyvyyteen ja varusmiesten kokemukseen liikuntakoulutuksessa. Sotilaslääketieteen aikakauslehti, 97(1), 12-16.
 • Helén J, Kyröläinen H, Ojanen T, Pihlainen K, Santtila M, Heikkinen R, Vaara JP. (2023) High-Intensity Functional Training Induces Superior Training Adaptations Compared With Traditional Military Physical Training. J Strength Cond Res. 2023 Jun 29. doi: 10.1519/JSC.0000000000004559. 

Professori Teemu Tallberg, FT

Viranala

 • Sotilassosiologia

Opetus ja tutkimus

 • Sotilassosiologian perusteet, maanpuolustustahto ja kansalaisten suhde maanpuolustukseen, organisaatiotutkimus, sukupuolentutkimus, laadulliset tutkimusmenetelmät

Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja tai osajohtaja 

 • Etnisyys, Suomi ja kansalaisten suhde maanpuolustukseen (MAPS2) (2023-2025)
 • Sotilaan paluu: Veteraanit, sankarit ja sotilaskuolemat tulevaisuuden Suomessa (2024-27)

Viimeisimpiä julkaisuja 

 • Hart, L & Kaarkoski, M & Tallberg, T (2022): Patriotisms, Public Opinion and National Defense in Estonia, Finland and Sweden: Introduction to a Special Issue. Journal of Political & Military Sociology.
 • Hart, L & Tallberg, T (2020): Naiset ja maanpuolustus komiteamietinnöissä 1948-1993. Toisen maailmansodan perinnöstä naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen. Teoksessa Häkkinen, T & Kaarkoski, M & Tilli J (toim.): Maanpuolustustahto Suomessa. Gaudeamus: Helsinki.
 • Kaarkoski, Miina & Tallberg, Teemu & Villman, Emmi (2020): ”Mä niinkun vihaan sitä käsitettä”. Näkökulmia maanpuolustustahtoon ja sitä mittaaviin kysymyksiin. Teoksessa Häkkinen, T & Kaarkoski, M & Tilli, J (toim.): Maanpuolustustahto Suomessa. Gaudeamus: Helsinki.
 • Kosonen, J & Puustinen, A & Tallberg, T (2019): Saying no to military service – obligation, killing and inequality as experienced problems in conscription army. Journal of Military Studies.
 • Tallberg, T & Ojajärvi, A & Laukkanen, T (toim. 2017): Puolustuslinjalla - yhteiskuntatieteellistä ja historiallista tutkimusta maanpuolustuksesta ja asevelvollisuudesta.

Sotilasprofessori, everstiluutnantti Antti-Tuomas Pulkka, FT, dos

Viranala

 • Sotilaspedagogiikka

Opetus ja tutkimus

 • Sotilaskoulutus ja -kasvatus, koulutustaito, motivaatio ja oppiminen, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja osaamisen kehittäminen.

Dosentuurit

 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana oppimisympäristötutkimus

Viimeisimpiä julkaisuja 

 • Hart, L., Häggblom, E., & Pulkka, A.-T. (2023). Gender and Generation Differences in Finnish Defence Policy Opinions 2000–2020. Scandinavian Journal of Military Studies, 6(1), 182–197.
 • Pulkka, A-T. Pulkka, A-T., & Hollanti, J. (toim.) 2023 (painossa). Sodankäynnistä ja sotilaskoulutuksesta. Maanpuolustuskorkeakoulu. Julkaisusarja 1 - Tutkimuksia nro 54.
 • Ikonen, I., Lehtonen, J-M., Pulkka, A-T., & Pohjalainen, O. (2022) Julkisen hankintaprosessin sääntelyn noudattaminen ja sen osaaminen markkinaoikeuden päätösten perusteella. Tiede ja Ase, 80. 29-51.
 • Pulkka, A-T., & Hollanti, J. (toim.) 2022. Sotilasjohtaja taistelussa. Maanpuolustuskorkeakoulu. Julkaisusarja 2 - Tutkimusselosteita nro 6.
 • Pulkka, A-T (toim.) 2020. Sotilaspedagogiikkaa kouluttajille 2020. Maanpuolustuskorkeakoulu: Julkaisusarja 3 – Työpapereita 5.

Sotatekniikan laitos 

Professori Kimmo Halunen, TkT

Viranala

 • Kyberturvallisuus

Opetus ja tutkimus

 • MPKK:lla opetusta kyberturvallisuudesta kurssitasoilla SK, SM, STLO. Useita ohjattuja opinnäytetöitä SK ja SM -kursseilla sekä tohtoriopiskelijoita kyberturvallisuuteen liittyen. Vastuuhenkilönä kursseilla Tiedonsiirto ja uhkaympäristö (SM) sekä Tietoverkko-operaatiot (STLO)

Dosentuurit

 • Oulun yliopisto, alana sovellettu kryptografia ja tunnistautuminen 

Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja tai osajohtaja 

 • MATINE: Tekoälyjärjestelmien haavoittuvuuksien testausalusta
 • EDF: Newsroom (työpaketin vetäjä)

Viimeisimpiä julkaisuja 

 • Kaksonen, R., Halunen, K., Laakso, M., Röning, J. (2023). Transparent Security Method for Automating IoT Security Assessments. In: Meng, W., Yan, Z., Piuri, V. (eds) Information Security Practice and Experience. ISPEC 2023. Lecture Notes in Computer Science, vol 14341. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-7032-2_9
 • Porambage, P., Liyanage, M., Halunen, K., & Nikula, S. (2023). Quantum Security and Postquantum Cryptography. Security and Privacy Vision in 6G: A Comprehensive Guide, 327-340.
 • Hekkala, J., Muurman, M., Halunen, K., & Vallivaara, V. (2023). Implementing post-quantum cryptography for developers. SN Computer Science, 4(4), 365.
 • Kaksonen, R., Halunen, K., & Röning, J. (2023, February). Vulnerabilities in IoT devices, backends, applications, and components. In Proceedings of the 9th International Conference on Information Systems Security and Privacy. Scitepress.
 • Rautell, M., Latvala, O. M., Vallivaara, V., & Halunen, K. (2022, August). Applying a cryptographic metric to post-quantum lattice-based signature algorithms. In Proceedings of the 17th International Conference on Availability, Reliability and Security (pp. 1-8).

Professori Juha-Matti Lehtonen, TkT, dos

Viranala

 • Sotatalous

Opetus ja tutkimus

 • Tutkimusintresseihin sotatalouden alalla kuuluu suorituskykyjen rakentaminen, mukaan lukien julkiset hankinnat sekä huoltovarmuus ja talouspakotteet. Opetusvastuisiin kuuluu tällä hetkellä tutkimusmenetelmäopetusta, taloutta ja rahoituksen hallintaa.

Dosentuurit

 • Tampereen yliopisto, tuotantotalous

 • Oulun yliopisto, tuotantotalous  

Viimeisimpiä julkaisuja 

 • Valtonen, I., Rautio, S., & Lehtonen, J. M. (2022). Designing resilient military logistics with additive manufacturing. Continuity & Resilience Review, Vol 5, No (1), 1-16.
 • Lehtonen, J.-M. and Virtanen, K. (2022), "Choosing the most economically advantageous tender using a multi-criteria decision analysis approach", Vol 22, No (2), 164-179. https://doi.org/10.1108/JOPP-06-2021-0040.
 • Aalto, M. Hyytiäinen, M. and Lehtonen, J-M (2022) Swift talouspakotteena – mekanismi ja vaikutukset case Venäjän valossa, Tiede ja Ase no. 80.
 • Ikonen, I., Lehtonen, J-M, Pohjalainen, O. and Pulkka, A-T. (2022) Julkisen hankintaprosessin sääntelyn noudattaminen ja sen osaaminen markkinaoikeuden päätösten perusteella, Tiede ja Ase no. 80.

Professori Jouko Vankka, TkT

Viranala

 • Sotatekniikka

Opetus ja tutkimus

 • Radiotietoliikenne

Dosentuurit

 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana radioliikennetekniikka

Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja tai osajohtaja 

 • Prime Minister’s Office’s Critical Infrastructure Situational Awareness project. / Kriittisen infrastruktuurin tilannetietoisuus - Valtioneuvosto. 

Viimeisimpiä julkaisuja 

 • Vesselkov, A., Finley, B., & Vankka, J. (2020, July). Russian trolls speaking Russian: Regional Twitter operations and MH17. In 12th ACM Conference on Web Science (pp. 86-95).
 • Vankka, J., Vesselkov, A., Myllykoski, H., & Kosomaa, O. (2021, March). Framework for Analyzing and Visualizing Topics and Sentiments on Social Media: the Case of MH 17 Tweets. In 2021 IEEE 6th International Conference on Big Data Analytics (ICBDA) (pp. 257-266). IEEE.
 • I. Kumpulainen and J. Vankka, "BERT-fused Model for Finnish-Swedish Translation," Eighth International Conference on Social Network Analysis, Management and Security (SNAMS), pp. 1-4, doi: 10.1109/SNAMS53716.2021.9731849, IEEE Xplore 2022. 
 • V. Rissanen, E. Toivonen, R. Lagashkin, K. Saastamoinen, A. Rissanen and J. Vankka, "Instance Segmentation and Classification of Armoured Fighting Vehicles," 2022 International Conference on Artificial Intelligence, Big Data, Computing and Data Communication Systems (icABCD), 2022, pp. 1-8, doi: 10.1109/icABCD54961.2022.9855933. 
 • K. Zaerens, and J. Vankka, "Trust management in ad-hoc high-security networks", International Society of Military Sciences 2022 (ISMS 2022). 

Professori Kai Virtanen, TkT, dos

Viranala

 • Operaatiotutkimus

Opetus ja tutkimus

 • Mallinnus ja simulointi, päätösanalyysi, optimointi, ihminen-konejärjestelmien suorituskykytarkastelut

Dosentuurit

 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana operaatiotutkimus
 • Aalto-yliopiston dosentti, opetusalana systeemianalyysi

Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja tai osajohtaja 

 • Lentokaluston taktisen käytön kehittäminen 

Viimeisimpiä julkaisuja 

 • Mansikka H., Virtanen K., Lipponen T., and Harris D.: Improving Pilots’ Tactical Decisions in Air Combat Training using The Critical Decision Method. Aeronautical Journal, Accepted for publication.
 • Harju M., Liesiö J., and Virtanen K.: Independent Postulates for Subjective Expected Utility. Theory and Decision, Accepted for publication.
 • Virtanen K., and Hämäläinen R.P.: Military and Homeland Security. In: Petropoulos F., et al., Operational Research: Methods and Applications. Journal of the Operational Research Society, Accepted for publication.
 • Öström J., Sailaranta T., and Virtanen K.: Effects of Datalink Target Data on Air-to-Air Missile Performance. Journal of Defense Modeling and Simulation, Accepted for publication.
 • Mansikka H., Virtanen K., and Harris D.: What We Got Here, is a Failure to Coordinate: Implicit and Explicit Coordination in Air combat. Journal of Cognitive Engineering and Decision Making, Vol. 17, Issue 3, 2023, pp. 279-293.

Apulaisprofessorit

Apulaissotilasprofessori, majuri Juha Kukkola, ST, dos

Viranala

 • Operaatiotaito ja taktiikka

Opetus ja tutkimus

 • Tulevaisuuden venäläinen sotataito

Dosentuurit

 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana Venäjän sotilasstrategia ja venäläinen sodan kuva

Viimeisimpiä julkaisuja 

 • Kukkola, Juha (2023) The rise and fall of the Russian strategy of indirect actions in Ukraine. National Defence University; Department of Warfare. Series 3: working papers No 30. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3391-6
 • Kukkola, Juha (2023) The Military Strategic Effects of the Russian National Segment of the Internet. National Defence University. Finnish Defence Studies 23. https://urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3329-9
 • Kukkola, Juha (2023) Oveluuden lupaus: Asymmetria, epäsuoruus ja ei-sotilaalliset toimenpiteet uuden venäläisen sotataidon kiintopisteenä. Maanpuolustuskorkeakoulu. Julkaisusarja 2: Tutkimusselosteita, 22. http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3302-2
 • Kukkola, Juha (2020) Digital Soviet Union : the Russian national segment of the Internet as a closed national network shaped by strategic cultural ideas. National Defence University. Series 1: Research Publications No. 40. http://www.urn.fi/URN:ISBN:978-951-25-3132-5
 • Blogi:
 • Russian Military and Security Research Group blog https://rusmilsec.blog
   

Apulaissotilasprofessori, majuri Jussi Pajunen, ST, dos 

Viranala

 • Operaatiotaito ja taktiikka

Opetus ja tutkimus

 • Suomalainen operaatiotaito ja taktiikka, Suomen sotahistoria, ilmasodankäynnin historia ja sotataidon historia

Dosentuurit

 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentuuri, opetusalana ilmasotataidon historia

Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja tai osajohtaja 

 • Sotataito Ukrainan sodassa

Apulaissotilasprofessori, komentaja Juuso Säämänen, FT 

Viranala

 • Operaatiotaito ja taktiikka, suomalainen sotataito

Opetus ja tutkimus

 • Suomalainen operaatiotaito ja taktiikka ilmiöinä sekä niiden kehitys
 • Suomalainen puolustusjärjestelmä ja sen kehittyminen
 • Operaatiotaidon ja taktiikan tutkimus
 • Merisotataito ja sen historia

Dosentuurit

 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, merisotataidon historia

Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja tai osajohtaja 

 • Nato ja suomalaisen sotataidon muutos
 • Merisotaa – meri- ja rannikkotaktiikan kehittyminen Suomessa

Viimeisimpiä julkaisuja 

 • Meriliikenteen suojaamisesta meriyhteyksien turvaamiseen – Suomen Itämeren-yhteyksien evoluutio- Sodan usvaa II. Sodankäynnin laaja-alaisuus, toim. Marko Palokangas. Maanpuolustuskorkeakoulun Sotataidon laitoksen julkaisusarja 2, N:o 27. Joensuu 2023. 
 • Vuosikymmenen projekti – kotimaisen kosketusmiinan kehittäminen vuosina 1930–1940, Torpedotaktiikkaa kehitetään sotavuosina moottoritorpedoveneiden ehdolla ja Rannikkojoukot vesistötoiminnan kehittäjinä -artikkelit teoksessa Puolustusvoimien kokeilutoiminta vuosina 1939–1944. Kokeilutoiminnan historialliset juuret, osa 2, toim. Mikko Karjalainen. Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarja 1. Tampere 2023.
 • Sodankäynnin kehitys ensimmäisen maailmansodan jälkeen – Suomi seuraa suurvaltoja, Torpedoase meripuolustuksessa 1930-luvulla ja Ulkomaiset asiantuntijat meripuolustuksen tukena -artikkelit teoksessa Puolustusvoimien kokeilutoiminta vuosina 1918–1939. Kokeilutoiminnan historialliset juuret, osa 1, toim. Mikko Karjalainen. Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarja 1, n:o 43. PunaMusta Oy. Tampere 2021.
 • Suurmaihinnnousun uhkasta kaappaushyökkäyksen torjuntaan – Suomen meripuolustuksen maihinnousuntorjunnan kehittyminen jatkosodan päättymisestä 1960-luvulle. Väitöskirja, Helsingin yliopisto 2017. Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisusarja 1, n:o 10. Tampere 2017
   

Apulaisprofessori Mikko Karjalainen, FT, dos

Viranala

 • Sotahistoria 

Opetus ja tutkimus

 • Suomalaisen sotataidon historia ja Suomen sotien historia (v. 1939–1945)
 • Sotahistorian ja sotataidon historian tutkimuksen metodologia 

Dosentuurit

 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana Suomen sotahistoria

Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja tai osajohtaja 

 • Puolustusvoimien kokeilutoiminnan historialliset juuret, Osat I–III (käynnissä, v. 2019–2025)
 • Suomalaisen sotataidon klassikot -julkaisusarja (uusi nimeke ilmestyy vuosittain)
 • Sotahistorian tutkimusmenetelmät -tutkimuskirja (käynnissä, v. 2022–2025)

Viimeisimpiä julkaisuja 

 • Karjalainen, Mikko (toim. 2024): Eversti Valo Nihtilä – Suomalaisen taktiikan kehittäjä. Maanpuolustuskorkeakoulun julkaisuja.
 • Karjalainen, Mikko (toim. 2023): Puolustusvoimien kokeilutoiminta sotavuosina 1939–1944. Kokeilutoiminnan historialliset juuret, osa II.
 • Karjalainen, Mikko & Mononen, Toni (2022): Mannerheimin sotataito. Otava 2022.
 • Karjalainen, Mikko (toim. 2021): Puolustusvoimien kokeilutoiminta vuosina 1918–1939. Kokeilutoiminnan historialliset juuret, osa I. 
 • Karjalainen, Mikko (2019): Mannerheimin päämaja. Sodanajan johtoesikunta vuosina 1918–1944. 

Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi, YTT

Viranala

 • Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen Mannerheim-yhteisprofessuuri,
  Helsingin yliopisto ja Maanpuolustuskorkeakoulu 

Opetus ja tutkimus

 • Venäjän turvallisuuspolitiikan tutkimuksen kehittäminen Helsingin yliopistossa ja Maanpuolustuskorkeakoulussa.
 • Johtaa Mannerheim-professuurin työryhmää, joka tutkii Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainassa eri näkökulmista.
 • Tutkimustyössään Pynnöniemi analysoi venäläisen uhka-ajattelun perusteita ja niiden muutosta 2000-2020-luvuilla, Ukrainan sodan selitysmalleja sekä informaation käyttöä osana

Viimeisimpiä julkaisuja 

 • Pynnöniemi, Katri & Kati Parppei (2022), Sotaretoriikka Venäjällä. Uhka ja uhrinarratiivit Venäjän hyökkäyssodan selitysmalleina. Kosmopolis, 52(4). 
 • Pynnöniemi, Katri (2022), The Global Hybrid War and the Role of China in Russian Strategic Thinking, in Bergman, Max & Andrew Lohsen (eds), Understanding the Broader Transatlantic Security Implications of Greater Sino-Russian Military Alignment, A report of the CSIS Europe, Russia, and Eurasia Program, December 2022.
 • Pynnöniemi, Katri (ed.) (2021) The Nexus of Patriotism and Militarism in Russia: too much, too late? Helsinki University Press, https://doi.org/10.33134/HUP-9
 • Pynnöniemi, Katri & Minna Jokela (2020), Perceptions of hybrid war in Russia: Means, targets and objectives identified in the Russian debate, Cambridge Review of International Affairs, Vol 33, Issue 6, DOI: 10.1080/09557571.2020.1787949

Apulaisprofessori Jani Vaara LitT, dos.

Viranala

 • Fyysinen toimintakyky

Opetus ja tutkimus

 • Sotilaan fyysinen toimintakyky  

Dosentuurit

 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana liikunnan ja fyysisen kunnon yhteydet terveyteen sotilailla

Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja tai osajohtaja 

 • Reserviläisten toimintakyky-tutkimus
 • Kadettien fyysinen kuormittuminen talviolosuhteissa
 • Varusmiesten liikuntakäyttäytymistutkimus

Viimeisimpiä julkaisuja 

 • Ojanen T, Pihlainen K, Yli-Renko J, Vaara JP, Nykänen T, Heikkinen R, Kyröläinen H. Effects of 36-hour recovery on marksmanship and hormone concentrations during strenuous winter military survival training. BMC Sports Sci Med Rehabil. 2023 Aug 18;15(1):105. doi: 10.1186/s13102-023-00711-6.
 • Helén J, Kyröläinen H, Ojanen T, Pihlainen K, Santtila M, Heikkinen R, Vaara JP. High-Intensity Functional Training Induces Superior Training Adaptations Compared With Traditional Military Physical Training.J Strength Cond Res. 2023 Dec 1;37(12):2477-2483. doi: 10.1519/JSC.0000000000004559. Epub 2023 Jun 29.
 • Ojanen T, Pihlainen K, Vaara JP, Kyröläinen H. Physiological and physical performance changes during a 20-day winter military training course and its subsequent 10-day recovery period.
 • Int J Circumpolar Health. 2023 Dec;82(1):2207287. doi: 10.1080/22423982.2023.2207287.
 • Ojanen T, Pihlainen K, Vaara JP, Kyröläinen H. Performance changes during repeated military occupational test and its associations to physical performance.Ergonomics. 2023 Mar 24:1-9. doi: 10.1080/00140139.2023.2193869. Online ahead of print.
 • Vaara JP, Groeller H, Drain J, Kyröläinen H, Pihlainen K, Ojanen T, Connaboy C, Santtila M, Agostinelli P, Nindl BC. Physical training considerations for optimizing performance in essential military tasks. Eur J Sport Sci. 2022 Jan;22(1):43-57. doi: 10.1080/17461391.2021.1930193. Epub 2021 Jun 3.
 
´