Hyppää sisältöön

Professorit

Tutkimusjohtaja, professori Hannu H. Kari, TkT, dos

 • Aalto yliopiston dosentti, opetusalana langaton Internet
 • Aalto yliopiston dosentti, opetusalana tietoverkkotekniikka
 • Asiantuntijuudet: Langattomat verkot, mobiili-Internet, tietoverkot, kyberturvallisuus, vikasietoiset järjestelmät, matkapuhelinjärjestelmät.

Sotataidon laitos 

Professori, eversti (evp) Petteri Jouko, FT, dos

 • Viranala: Sotahistoria
 • Opetusala: Sotataidon historia
 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana operaatiotaito ja taktiikka
 • Asiantuntijuudet: Kylmän sodan sotahistoria, operaatiotaidon ja taktiikan historia.

Professori Tommi Koivula, YTT, dos

Viranala

 • Strategia

Opetus ja tutkimus

 • Strategian tutkimuksen teoria ja metodologia, eurooppalainen turvallisuusjärjestelmä, Euroopan unioni ja Nato

Dosentuurit

 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana strategia ja turvallisuuspolitiikka

 • Helsingin yliopiston dosentti, opetusalana rauhan- ja konfliktintutkimus

Hankkeet, joissa vastuullinen johtaja tai osajohtaja 

 • STRAX-tutkimushanke (Transforming strategic cultures in contemporary Europe: Towards an understanding of reasons, intermediaries and processes of changes, yhteistyössä Tampereen yliopiston ja Ulkopoliittisen instituutin kanssa) 

 • Suomi lännen strategioissa -tutkimushanke

Viimeisimpiä julkaisuja 

 • Koivula, Tommi (toim. 2020). Suomalaisen tiedustelukulttuurin jäljillä. Maanpuolustuskorkeakoulu, Sotataidon laitos, julkaisusarja 2, nro 7.
 • Koivula, Tommi (2021). “Carry That Weight: Assessing Continuity and Change in NATO’s Burden Sharing Disputes”. Defense & Security Analysis, Vol. 37, No 2, s. 145–163.

 • Koivula, Tommi – Kajanmaa, Petteri (2022). ”Strategian tutkimus näkökulmana suomalaiseen turvallisuuden tutkimukseen”. Kosmopolis, vol 52, nro 2, s. 131–141

 • Koivula, Tommi – Ossa, Heljä (2022). NATO’s Burden-Sharing Disputes: past, present and future prospects. Palgrave Macmillan.

Sotilasprofessori, yleisesikuntaeverstiluutnantti Marko Palokangas, ST, dos

 • Viranala: Operaatiotaito ja taktiikka
 • Opetusala: Yleinen sotataito
 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana operaatiotaito ja taktiikka, epäsymmetrisen sotataidon kehittyminen osana yleistä sotataitoa
 • Asiantuntijuudet: Operaatiotaito ja taktiikka, puolustusjärjestelmä, epäsymmetrisen sotataidon kehittyminen osana yleistä sotatataitoa, tiedustelutoiminta, sissisodankäynti, sodankuva ja sotataidon historia.

Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos 

Sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen, FT

 • Viranala: Johtaminen (Military Leadership and management, organization studies)
 • Asiantuntijuudet: Informaatiosodankäynti, strateginen johtajuus ja johtaminen, organisaation ja hallinnon tutkimus, fenomenologia, etnografia ja laadulliset tutkimusmenetelmät.

Professori Heikki Kyröläinen, LitT, FACSM, dos

 • Viranala: Sotilaspedagogiikka
 • Opetusala: Sotilaan fyysinen toimintakyky
 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana kuormitusfysiologia
 • Asiantuntijuudet: Liikuntatieteellinen tutkimus (liikuntabiologia); CISM Sport Science Commission; MATINE; Pääesikunta, liikuntatieteellinen asiantuntijaryhmä.
 • Maanpuolustuskorkeakoulun ja Jyväskylän yliopiston yhteisprofessuuri.

Professori Teemu Tallberg, FT

 • Viranala: Sotilassosiologia
 • Asiantuntijuudet: sosiologia, sosiaalipsykologia, sukupuolitutkimus, siviili–sotilas-suhteet, laadulliset tutkimusmenetelmät.

Sotatekniikan laitos 

Professori Kimmo Halunen, TkT

 • Viranala: Kyberturvallisuus (cyber security)
 • Opetusala: Kyberturvallisuuden ja kybersodankäynnin teknologiat
 • Asiantuntijuudet: Kyberturvallisuus, kryptografia
 • Maanpuolustuskorkeakoulun ja Oulun yliopiston yhteisprofessuuri

Professori Juha-Matti Lehtonen, TkT, dos

 • Viranala: Sotatalous
 • Opetusala: Tuotantotalous, erityisesti kokonaismaanpuolustuksen resurssien taloudellinen ja tehokas suunnittelu ja käyttö.
 • Tampereen teknillisen yliopiston dosentti, opetusalana tuotannon strateginen ja operatiivinen johtaminen
 • Oulun yliopiston dosentti, opetusalana tuotantotalous
 • Asiantuntijuudet: materiaalihankinnat, suorituskykyjen suunnittelu ja kehittäminen sekä tuotanto.

Professori Jouko Vankka, TkT

 • Viranala: Sotatekniikka
 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana radioliikennetekniikka
 • Asiantuntijuudet: Radiotietoliikenne, ohjelmistoradiot, sensorifuusio.

Professori Kai Virtanen, TkT, dos

 • Opetusala: Operaatiotutkimus
 • Aalto-yliopiston dosentti, opetusalana systeemianalyysi, erityisesti dynaamiset systeemit ja päätöksenteko
 • Asiantuntijuudet: Mallinnus ja simulointi, päätösanalyysi, optimointi
 • Maanpuolustuskorkeakoulun ja Aalto-yliopiston yhteisprofessuuri.

Apulaisprofessorit

Apulaisprofessori Mikko Karjalainen, FT, dos

 • Viranala: Suomen sotahistoria
 • Opetusala: Suomalaisen sotataidon historia
 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana Suomen sotahistoria
 • Asiantuntijuudet: Suomen sotien historia (v. 1939–1945).

Apulaisprofessori Soili Paananen, KT

 • Viranala: Kriisinhallinta
 • Asiantuntijuudet: kriisinhallinta, oppiminen, aikuiskasvatus, laadulliset tutkimusmenetelmät.

Apulaissotilasprofessori, majuri Antti-Tuomas Pulkka, FT (kasvatustiede), dos

 • Viranala: Sotilaspedagogiikka
 • Maanpuolustuskorkeakoulun dosentti, opetusalana oppimisympäristötutkimus
 • Asiantuntijuudet: Koulutustaito, motivaatio ja oppiminen, oppimisympäristöt, opetusmenetelmät ja osaamisen kehittäminen.

Apulaisprofessori Katri Pynnöniemi

 • Opetusala: Strategia: Venäjän turvallisuuspolitiikka, strateginen ajattelu Venäjällä, informaatiovaikuttamisen teoria Venäjällä
 • Asiantuntijuudet: Venäjän ulko- ja turvallisuuspolitiikka.
   
 
´