Hoppa till innehåll

Doktor

Doktorsexamen i militärvetenskaper är en militärvetenskaplig påbyggnadsexamen. Utgångspunkten för examen är forskning och vetenskap samt produktion av ny forskningsinformation att användas som stöd för undervisning och beslutsfattande och för utveckling av militärvetenskaperna.

Doktorns hatt

Doktorsexamen i militärvetenskaper riktas i första hand till personer som avlagt generalstabs-officersexamen. Av särskilda skäl kan en person med lämplig högre högskoleexamen som avlagts vid Försvarshögskolan eller någon annan högskola godkännas som examensstuderande.

Doktorsexamen i militärvetenskaper kan avläggas inom följande vetenskapsområden:

 • ledarskap
 • operationsteknik och taktik
 • krigshistoria
 • militärpedagogik
 • militärsociologi
 • militärteknik
 • krigsekonomi
 • strategi

Examensstruktur

Doktorsexamen i militärvetenskaper omfattar 70 sp. Förutom examensstudierna avfattas en doktorsavhandling.

 • Militärvetenskapliga allmänna studier (högst 20 sp)
 • Studier inom det egna forskningsområdet (högst 60 sp)
 • Doktorsavhandling

Därtill kan en som godkänts som studerande åläggas att avlägga kompletterande studier som inte ingår i examen motsvarande högst 30 sp.

Ansökan

Man kan kontinuerligt ansöka om att få inleda studier som leder till doktorsexamen. Innan sökanden lämnar in sin ansökan bör han eller hon kontakta den professor vid Försvarshögskolan till vars vetenskapsområde det tänkta forskningstemat hör. Ett förordande utlåtande från professorn är en förutsättning för att man ska bli godkänd som examensstuderande.

En sökande som har avlagt lämplig högre högskoleexamen kan godkännas som studerande för avläggande av doktorsexamen i militärvetenskaper. Som studerande kan godkännas sådana doktorander som i sin avhandling har ett forskningstema som bidrar till militärvetenskaperna och är nyttigt med tanke på totalförsvaret, och där Försvarshögskolan har förutsättningar att ge handledning.

Försvarshögskolan förutsätter att en person som godkänns som forskarstuderande har uppnått minst följande bedömningsnivå för examensarbetet (pro gradu, avhandling i samband med officersexamen, diplomarbete) vid den tidigare högskoleexamen:

 • minst cum laude approbatur (enligt bedömningsskalan approbatur-laudatur)
 • minst 2 (enligt den numeriska skalan 1-3)
 • minst 3 (enligt den numeriska skalan 1-5)

Om någon annan skala har använts vid bedömningen ska den erhållna bedömningen uppnå åtminstone en jämförbar nivå. Från denna allmänna regel kan man avvika på förslag av professorn inom ifrågavarande vetenskapsområde.

De dokument som bifogas till ansökningsblanketten hittar du här (på finska). Ansökningsblanketten jämte bilagor riktas till rektorn för Försvarshögskolan och sänds till registratorskontoret vid Försvarshögskolan på adressen:

Försvarshögskolan
Registratorskontoret
PB 7
00861 Helsingfors

Beslut om godkännande av en sökande till forskarstuderande fattas av rektorn för Försvarshögskolan på förslag av forskningsrådet. Utländska studerande som ansöker om att bli forskarstuderande godkänns av personalchefen vid Huvudstaben på förslag av rektorn för Försvarshögskolan. Beslut om godkännande till examensstuderande för doktorsexamen i militärvetenskaper eller negativt beslut sänds till sökanden per brev.

Ansökan om säkerhetsutsredning av person

´