Tohtoriksi

Sotatieteiden tohtorin tutkinto on sotatieteellinen jatkotutkinto. Tutkinnon lähtökohtana on tutkimuksen ja tieteen tekemisen sekä uuden, tutkitun tiedon tuottaminen opetuksen ja päätöksenteon tueksi ja sotatieteiden kehittämiseksi.

Sotatieteiden tohtorin tutkinto on suunnattu ensisijaisesti yleisesikuntaupseerin tutkinnon suorittaneille henkilöille. Erityisestä syystä voidaan tutkinto-opiskelijaksi hyväksyä henkilö, jolla on Maanpuolustuskorkeakoulussa tai muussa korkeakoulussa suoritettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Sotatieteiden tohtorin tutkinnon voi suorittaa seuraavilla tieteenaloilla:

Tutkintorakenne

Sotatieteiden tohtorin tutkinnon laajuus on 70 op. Tutkinto-opintojen lisäksi laaditaan väitöskirja.

  • Sotatieteelliset yleiset opinnot (enintään 20 op)
  • Oman tutkimusalan opinnot (enintään 60 op)
  • Väitöskirja

Lisäksi opiskelijaksi hyväksytylle voidaan määrätä suoritettavaksi tutkintoon sisältymättömiä täydentäviä opintoja enintään 30 op.

Hakeutuminen

Sotatieteiden tohtorin tutkinto-opiskelijaksi voi hakeutua jatkuvasti. Ennen hakemuksen jättämistä hakijan tulee olla yhteydessä siihen Maanpuolustuskorkeakoulun professoriin, jonka tieteenalaan suunniteltu tutkimusaihe kuuluu. Professorin puoltava lausunto on edellytys tutkinto-opiskelijaksi hyväksymiselle.

Sotatieteiden tohtorin tutkintoa suorittamaan voidaan hyväksyä hakija, joka on suorittanut soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon. Opiskelijaksi voidaan hyväksyä sellaisia väitöskirjan tekijöitä, joiden väitöstutkimusten aiheet ovat sotatieteellisiä ja kokonaismaanpuolustuksen kannalta hyödyllisiä, ja joiden ohjaamiseen Maanpuolustuskorkeakoululla on edellytyksiä.

Maanpuolustuskorkeakoulu edellyttää, että jatko-opiskelijaksi hyväksyttävä on saanut aiemmin suorittamastaan ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteestä (pro gradu, upseerin tutkinnon tutkielma, diplomityö) vähintään seuraavan tasoisen arvostelun:

  • vähintään cum laude approbatur (arvolauseasteikolla approbatur–laudatur)
  • vähintään 2 (numeerisella asteikolla 1–3)
  • vähintään 3 (numeerisella asteikolla 1–5)

Jos arvostelussa on käytetty jotain muuta asteikkoa, saavutetun arvostelun on yllettävä vähintään verrannolliselle tasolle. Tästä yleissäännöstä voidaan poiketa tieteenalan professorin esityksestä.

Hakulomakkeeseen liitettävät asiakirjat löydät tästä tiedostosta. Hakulomake toimitetaan liitteineen osoitettuna Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorille Maanpuolustuskorkeakoulun kirjaamoon osoitteeseen:

Maanpuolustuskorkeakoulu
Kirjaamo
PL 7
00861, Helsinki

Päätöksen jatko-opiskelijaksi hyväksymisestä tekee Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori tutkimusneuvoston esityksen pohjalta. Ulkomaalaiset hakijat jatko-opiskelijaksi hyväksyy Pääesikunnan henkilöstöpäällikkö Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorin esityksestä. Päätös sotatieteiden tohtorin tutkinto-opiskelijaksi hyväksymisestä tai kielteisestä päätöksestä toimitetaan hakijalle kirjeitse.

Lisätietoa:

Suostumus turvallisuusselvityksen tekemiseen

Maanpuolustuskorkeakoulussa laaditut väitöskirjat

Valintaopas 2018