Hoppa till innehåll

JOO-studerande (Flexibel studierätt)

Försvarsmakten har anslutit sig till ett avtal om riksomfattande flexibel studierätt (JOO), som ger studerande som studerar för grund- eller påbyggnadsexamen möjlighet att inkludera studier vid andra finländska universitet i sin examen.

Flexibel studierätt gäller examensstuderande vid universitet som har gjort närvaroanmälan vid sitt hemuniversitet. Enligt avtalet kan de studier som avläggs vara enskilda studieperioder eller biämneshelheter.

Rätten att avlägga studier som inkluderas i examen vid ett annat finländskt universitet beviljas för viss tid. Studierätten börjar då det universitet där man vill avlägga studier har beviljat studierätt till JOO-studier som det egna universitetet förordat. En beviljat studierätt är i kraft i högst två (2) läsår.

JOO-studier

Vid Försvarshögskolan har en JOO-studerande möjlighet att avlägga studier på grund- och påbyggnadsexamensnivå. Vid Försvarshögskolan erbjuder följande ämnesinstitutioner JOO-studier: institutionen för krigskonst (SOTAL), institutionen för ledarskap och militärpedagogik (JOSPEL) och institutionen för militärteknik (STKNL).

  • Utbudet av JOO-studier vid ämnesinstitutionerna:
  • Institutionen för ledarskap och militärpedagogik
  • Institutionen för krigskonst: krigshistoria
  • Institutionen för krigskonst: strategi

Noggrannare beskrivningar av de studieperioder som står till buds finns i studieguiderna för olika nivåer. Observera att alla studier som beskrivs i studieguiderna inte är öppna för JOO-studerande.

Ansökan

Försvarshögskolan har fasta ansökningstider för alla ämnesinstitutioners JOO-studier. Till de studier som avläggs under kommande höst eller hela läsåret söker man senast 30.4 (studier som infaller i augusti-december). Till de studier som avläggs under våren ansöker man senast 31.10 (studier som infaller i januari-juli). Om den sista ansökningsdagen infaller under ett veckoslut går ansökningstiden ut följande vardag.

Till JOO-studier söker man via söksystemet JOOPAS, där du hittar anvisningar för ansökan. Sänd ansökan till ditt eget universitet för förordande i tillräckligt god tid innan ansökningstiden går ut, eftersom ansökningar som inkommer efter ansökningstiden slut inte behandlas.

Om universitet inte omfattas av det elektroniska ansökningssystemet bör en ansökningsblankett användas vid ansökan om studierätt. Pappersansökningar tas emot endast från de universitet som inte använder det elektroniska ansökningssystemet. Ansökningar i pappersformat bör sändas till adressen:

Försvarshögskolan,
Avdelningen för studieärenden
PB 7
00861 HELSINGFORS

Kuvertet märks JOO-ANSÖKAN. Ansökningsblanketten finns att få i JOOPAS-systemet.

Förutom den elektroniska JOO-ansökan ifylls ett separat samtycke till att säkerhetsutredning görs. Samtidigt med ansökningsblanketten sänder studeranden även blanketten för säkerhetsutredning och de bilagor som behövs till avdelningen för studieärenden för vidarebefordran.

Den flexibla studierätten i FHS upphör automatiskt om studeranden får sin examen klar vid sitt hemuniversitet eller om studeranden inte fått sina studier klara inom utsatt tid.

´