Hyppää sisältöön

JOO-opiskelijaksi

Maanpuolustuskorkeakoulu on mukana valtakunnallisessa joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoon opintoja muista suomalaisista yliopistoista.

Joustava opiskeluoikeus koskee yliopistojen tutkinto-opiskelijoita, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi kotiyliopistossaan. Sopimuksen perusteella suoritettavat opinnot voivat olla yksittäisiä opintojaksoja tai sivuainekokonaisuuksia.

Oikeus suorittaa tutkintoon sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa myönnetään määräaikaisena. Opintojen suorittamisoikeus alkaa siitä, kun kohdeyliopisto on myöntänyt opinto-oikeuden kotiyliopiston puoltamille JOO-opinnoille. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa enintään kaksi (2) lukuvuotta.

Sotatieteiden maisterin tutkinnon upseerien ja viranomaisyhteistyön koulutusohjelmaa ei järjestetä vuonna 2019 sotatieteiden maisterin tutkinnon ja PV:n upseerikoulutusjärjestelmän uudistamisen takia. Vanhamuotoiset opinnot on suoritettava kevätlukukauden 2020 loppuun mennessä. Seuraava haku Maanpuolustuskorkeakoulun tarjoamiin sotatieteiden maisterin tutkinnon JOO-opintoihin järjestetään keväällä 2021, syksyllä 2021 alkaviin opintoihin.

Välivuosi ei koske sotatieteiden kandidaatin tutkinnon JOO-opintoja, joihin voi hakeutua normaalisti Maanpuolustuskorkeakoulun hakuaikoijen puitteissa.

JOO-opinnot

Maanpuolustuskorkeakoulussa JOO-opiskelijan on mahdollista opiskella perus- ja jatkotutkintotasoisia opintoja. Maanpuolustuskorkeakoulussa JOO-opintoja tarjoavat ainelaitokset ovat: Sotataidon laitos (SOTATL), Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos (JOSPEL) ja Sotatekniikan laitos (STKNL). Ainelaitosten JOO-opintotarjonta syksyn 2021 haussa. 

Tarkemmat kuvaukset tarjolla olevien opintojaksojen sisällöistä löytyvät eri tutkintotasojen opinto-oppaista. Huomaa, että kaikki opinto-oppaissa kuvatut opinnot eivät ole avoinna JOO-opiskelijoille.

Maanpuolustuskorkeakoulu tarjoaa lukuvuodesta 2022 alkaen yhden monitieteellisen opintokokonaisuuden nimeltään Sotatieteellinen opintokokonaisuus (32 op). JOO-opiskelijoille muodostetaan erillinen opintotarjotin. Opintokokonaisuus koostuu sekä sotatieteiden kandidaatin tutkinnon opinnoista (12 op) ja sotatieteiden maisterin tutkinnon opinnoista (20 op). Opintojen esitietovaatimukset ja tarkennettu opintotarjotin esitellään vuosittain Maanpuolustuskorkeakoulun (www.mpkk.fi) sivustolla.

Hakeutuminen

Maanpuolustuskorkeakoululla on kiinteät hakuajat kaikkien ainelaitosten JOO-opintoihin. Tulevan syksyn tai koko lukuvuoden aikana suoritettaviin opintoihin haetaan 30.4. mennessä (elokuusta - joulukuulle ajoittuvat opinnot). Seuraavan kevään aikana suoritettaviin opintoihin haetaan 31.10. mennessä (tammikuusta - heinäkuulle ajoittuvat opinnot). Jos hakuajan viimeinen päivä on viikonloppuna, hakuaika päättyy seuraavana arkipäivänä.

JOO-opintoihin hakeudutaan sähköisen JOOPAS-hakujärjestelmän kautta, josta löydät hakemista koskevat ohjeet. Toimita hakemus omaan yliopistoosi puollettavaksi riittävän ajoissa ennen hakuajan päättymistä, sillä hakuaikojen ulkopuolella tulleita hakemuksia ei käsitellä.

Mikäli yliopisto ei ole sähköisen hakujärjestelmän piirissä, tällöin tulee käyttää paperista hakulomaketta opinto-oikeutta haettaessa. Paperihakemuksia otetaan vastaan ainoastaan niistä yliopistoista, joissa sähköinen hakujärjestelmä ei ole käytössä. Paperiset hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen: Maanpuolustuskorkeakoulu, Opintoasiainosasto, PL 7, 00861 HELSINKI. Kuoreen merkintä JOO-HAKEMUS. Hakulomake on saatavissa JOOPAS-järjestelmästä.

Sähköisen JOO-hakemuksen lisäksi täytetään erillinen suostumus turvallisuusselvityksen tekemiseen. JOO-hakemuksen toimittamisen yhteydessä opiskelija toimittaa allekirjoitetun turvallisuusselvityslomakkeen ja siihen tarvittavat liitteet Opintoasiainosastolle postitse yllämainituilla osoitetiedoilla.

Joustava opinto-oikeus MPKK:ssa päättyy automaattisesti, jos opiskelija saa kotiyliopistossaan tutkinnon valmiiksi tai opiskelija ei ole saanut opintojaan valmiiksi määräaikaan mennessä.