Hyppää sisältöön

JOO-opiskelijaksi

Maanpuolustuskorkeakoulu on mukana valtakunnallisessa joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksessa, joka antaa perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoon opintoja muista suomalaisista yliopistoista

Joustava opiskeluoikeus koskee yliopistojen tutkinto-opiskelijoita, jotka ovat ilmoittautuneet läsnäoleviksi kotiyliopistossaan. Sopimuksen perusteella suoritettavat opinnot voivat olla yksittäisiä opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia.

Oikeus suorittaa tutkintoon sisällytettäviä opintoja toisessa suomalaisessa yliopistossa myönnetään määräaikaisena. Opintojen suorittamisoikeus alkaa siitä, kun kohdeyliopisto on myöntänyt opinto-oikeuden kotiyliopiston puoltamille JOO-opinnoille. Myönnetty opinto-oikeus on voimassa enintään kaksi (2) lukuvuotta.

Joustava opinto-oikeus MPKK:ssa päättyy automaattisesti, jos opiskelija saa kotiyliopistossaan tutkinnon valmiiksi tai opiskelija ei ole saanut opintojaan valmiiksi määräaikaan mennessä.

MPKK kohdeyliopistona

Maanpuolustuskorkeakoululla JOO -opintoja toteutetaan seuraavilla ainelaitoksilla: Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos, Sotataidon laitos ja Sotatekniikan laitos.

Maanpuolustuskorkeakoululla on kiinteä hakuaika kaikkien ainelaitosten JOO-opintoihin. Seuraavan lukuvuoden aikana alkaviin opintoihin haetaan 1.1. – 31.3. välisenä aikana. Haettavana olevat opintojaksot julkaistaan vuosittain 15.12. mennessä. Vuoden 2024 opintotarjonta.

Maanpuolustuskorkeakoulussa voi opiskella JOO-opintoina kaksi sotatieteellistä kokonaisuutta, joiden yhteenlaskettu laajuus on 32 op. Sotatieteiden kandidaatin tutkinnosta on haettavan 12 opintopisteen kokonaisuus, joka on suoritettava kokonaisuudessaan, ennen kuin voi hakeutua opiskelemaan sotatieteiden maisterin tutkinnon opinnoista koottua 20 opintopisteen kokonaisuutta. Yhden lukuvuoden aikana ei ole mahdollista suorittaa kokonaisuudessaan 32 opintopisteen kokonaisuutta.  Maanpuolustuskorkeakoulu ei myönnä opiskeluoikeutta yksittäisille opintojaksoille. 

JOO-opintoihin hakeudutaan toimittamalla kotiyliopiston puoltama hakemus ja turvallisuusselvityslomake liitteineen (CV) Opintoasiainosastolle joko paperisena osoitteeseen: 

Maanpuolustuskorkeakoulu / Opintoasiainosasto
PL 7
00861 HELSINKI
(Kuoreen maininta JOO-HAKEMUS)

TAI

sähköpostilla osoitteeseen: [email protected] 
(Merkitse viestin aiheeksi JOO-HAKEMUS)

Saapuneet JOO-hakemukset käsitellään kootusti vasta hakuajan päättymisen jälkeen. Hakemuksen käsittely edellyttää, että Opintoasiainosasto on saanut päätöksen hakijan turvallisuusselvityshakemukseen. 

MPKK kotiyliopistona

Tietoja muiden yliopistojen opintotarjonnasta löydät yliopistojen omilta verkkosivuilta. Tarkista yliopistojen sivuilta mm. kohdeyliopiston noudattama hakuaika, onko kohdeyliopistolla jatkuva haku vai määräaika JOO-opintoihin.

JOO-opinnoilla voidaan esimerkiksi suorittaa:
•    valinnaisia opintoja
•    tutkimustyötä tukevia opintoja
•    kieliopintoja

Suoritettavat opinnot tulevat olla sellaisia opintoja, joita ei ole Maanpuolustuskorkeakoulun omassa opintotarjonnassa.

Hae puolto

Keskustele oman kurssinjohtajasi tai väitöskirjaasi ohjaavan professorin sekä tarvittaessa tutkintotasostasi vastaavan koulutussuunnittelijan kanssa halukkuudestasi hakeutua JOO-opintoihin. Esittele hänelle henkilökohtainen opiskelusuunnitelmasi HOPS ja kerro, kuinka aiot hyödyntää JOO-opintoja omaan suoritettavana olevaan tutkintoosi. Jokainen hakemus käsitellään tapauskohtaisesti.

Tutkinnosta (SK, SM, ST) vastaavan tahon tulee antaa sinulle kirjallinen puolto haettavana oleville opinnoille. Ellei puoltolausuntoa voi kirjata hakemukseen, tulee se toimittaa erikseen Opintoasiainosastolle JOO-opinnoista vastaavalle koulutussuunnittelijalle. Puollon JOO-opinnoille antavat perustutkinnoissa kurssinjohtaja ja jatkotutkinnossa väitöskirjan ohjaaja tai tutkimusala.

Maanpuolustuskorkeakoulun puoltaessa hakemustasi, suunnittelemasi JOO-opinnot hyväksytään osaksi tutkintoa ja MPKK sitoutuu maksamaan JOO-opinnot. Ilman puoltolausuntoa haettuja opintoja ei tulla käsittelemään koti- ja kohdeyliopistossa. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemusten käsittely kestää 2 – 4 viikkoa. JOO-opintoja haettaessa tulee huomioida kohdeyliopiston hakuajat.

JOO-hakemuslomake 2022

Puoltojen käsittelijöiden yhteystiedot
Puollon JOO-opinnoille antavat tapauskohtaisesti, riippuen tutkintotasosta: kurssinjohtaja, väitöskirjaohjaaja tai professori. 

Lausuntojen antajien yhteystiedot
Lausuntojen antajina toimivat: oppiaineesta vastaava ainelaitos, väitöskirjan ohjaaja tai professori. 

 
´