Hoppa till innehåll

Magister

Magisterexamen i militärvetenskaper (MIM) är en högre militärvetenskaplig högskoleexamen, vars omfattning är 120 studiepoäng. Examen omfattar utbildningsprogrammet för officerare (MIM), utbildningsprogrammet för flygofficerare (MIMFLYG) och utbildningsprogrammet för myndighetssamarbete (MIMMYND).

Seniorlöjtnants märke: två rosetter med en linje mellan dem.

Det grundläggande syftet med MIM-examen är att utbilda officerare för försvarsmaktens och gränsbevakningsväsendets behov som har de kunskaper och färdigheter som behövs i uppgifter på mellanledningsnivå. Den gemensamma målsättningen för MIM-examen och de militäryrkesstudier som avläggs jämsides med den är att skapa förutsättningar för studeranden att fungera som truppenhetschef under undantagsförhållanden och som enhetschef under normala förhållanden samt inom befälet på en grundenhet i internationella uppgifter.

De alternativa huvudämnena i magisterexamen i militärvetenskaper är:

  • ledarskap
  • krigskonst (operationsteknik och taktik, strategi eller krigshistoria)
  • militärpedagogik eller
  • militärteknik.

Varje studerande bör välja krigskonst antingen som huvudämne eller som långt biämne.

Inom utbildningsprogrammet för myndighetssamarbete bestäms huvudämnet i samband med ansökan:

STUDIEINRIKTNING

HUVUDÄMNE

BIÄMNE

Inriktningsalternativet för nationell säkerhet

Ledarskap

Krigskonst/militärpedagogik/annat militärvetenskapligt område som stöder myndighetssamarbete

Inriktningsalternativet för internationell säkerhet

Krigskonst

Ledarskap/militärpedagogik/annat militärvetenskapligt område som stöder krishantering

Examensstruktur

Magisterexamen i militärvetenskaper byggs upp kring de fördjupade studierna i huvudämnet och pro gradu-avhandlingen. Studierna i huvudämnet består av obligatoriska och valfria studier, forskningsmetodikstudier och avhandlingen. Därtill omfattar studierna biämnesstudier samt språkstudier och studier i kommunikation. Officersstuderandena avlägger även studier som är obligatoriska för alla och som omfattar studier i operationsteknik och taktik samt ledarskap och militärpedagogik. I fråga om civila studerande hör praktik som fördjupar sakkunskapen till examen.

Huvuddelen av studierna avläggs i Försvarshögskolan (FHS) och en del i försvarsgrens-, vapenslags- och ansvarsområdesskolorna samt i Gräns- och sjöbevakningsskolan och Logistikskolan.

Ansökan

Studierna enligt utbildningsprogrammet för officerare avläggs, efter kandidatexamen i militärvetenskaper och en fyraårig arbetslivsperiod, på en tid av två år. För dem som studerar enligt utbildningsprogrammet för flygofficerare avläggs studierna genast efter kandidatexamen under sex års tid, vid sidan av flygtjänsten. Examen avläggs enligt den tidtabell som fastställs av Huvudstaben och staben för gränsbevakningsväsendet.

Soldater studerar i klassen

Personer som har en lämplig yrkeshögskoleexamen eller lägre högskoleexamen kan söka till utbildningsprogrammet för myndighetssamarbete. Examen leder inte till en tjänst inom försvarsmakten och den avläggs på två år.

Tilläggsinformation om magisterstudierna finns i Urvalsguide 2024. 

´