Maisteriksi

Sotatieteiden maisterin tutkinto (SM) on ylempi sotatieteellinen korkeakoulututkinto, jonka laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinto koostuu upseerien (SM), lentoupseerien (SMOHJ) ja viranomaisyhteistyön (SMVIR) koulutusohjelmista.

SM-tutkinnon perustehtävänä on kouluttaa Puolustusvoimille ja Rajavartiolaitokselle upseereita, joilla on keskijohdon tehtäviin vaaditut tiedolliset ja taidolliset valmiudet. SM-tutkinnon ja sen rinnalla suoritettavien sotilasammatillisten opintojen yhteisenä tavoitteena on luoda opiskelijalle valmiudet toimia poikkeusolojen joukkojen joukkoyksikköpäällystötehtävissä ja normaaliolojen perusyksikön päällikkötehtävissä sekä perusyksikköpäällystön kansainvälisissä tehtävissä.

Sotatieteiden maisteritutkinnon pääainevaihtoehtoina ovat:

Jokaisen opiskelijan tulee valita sotataito joko pääaineekseen tai pitkäksi sivuaineekseen.

Viranomaisyhteistyön koulutusohjelmassa pääaine määräytyy hakeutumisen yhteydessä:

OPINTOSUUNTA PÄÄAINE SIVUAINE
Kansallisen turvallisuuden suuntautumisvaihtoehto Johtaminen

Sotataito/sotilaspedagogiikka/muu viranomaisyhteistyötä tukeva sotatieteellinen ala

Kansainvälisen turvallisuuden suuntautumisvaihtoehto Sotataito

Johtaminen/sotilaspedagogiikka/muu kriisinhallintaa tukeva
sotatieteellinen ala

Tutkintorakenne

Sotatieteiden maisterin tutkinto rakentuu pääaineen syventävien opintojen ja pro gradu -tutkielman ympärille. Pääaineopinnot koostuvat pakollisista ja valinnaisista sisältöopinnoista, tutkimusmenetelmäopinnoista ja tutkielmasta. Lisäksi opiskellaan sivuaineopintoja sekä kieli- ja viestintäopintoja. Upseeriopiskelijat opiskelevat myös kaikille pakolliset opinnot, joihin kuuluu operaatiotaidon ja taktiikan sekä johtamisen ja sotilaspedagogiikan opintoja. Siviiliopiskelijoilla tutkintoon kuuluu asiantuntijuutta syventävä harjoittelu.

Pääosa opinnoista suoritetaan Maanpuolustuskorkeakoulussa (MPKK) ja osa puolustushaara-, aselaji- ja toimialakouluissa (PAT-koulut) sekä Raja- ja merivartiokoulussa (RMVK) ja Logistiikkakoulussa (LOGK).

Hakeutuminen

Upseerien koulutusohjelmassa opinnot suoritetaan sotatieteiden kandidaatin tutkinnon ja neljä vuotta kestävän työelämäjakson jälkeen kahdessa vuodessa. Lentoupseerien koulutusohjelmassa opiskelevien upseerien opinnot aloitetaan suoraan kandidaatiksi valmistumisen jälkeen ja ne suoritetaan kuuden vuoden aikana lentopalveluksen ohella. Tutkinto suoritetaan Pääesikunnan ja Rajavartiolaitoksen esikunnan määrittämässä aikataulussa. Vuonna 2019 ei käynnistetä maisterikurssia tutkinnon uudistamisen vuoksi.

Viranomaisyhteistyön koulutusohjelmaan voivat hakeutua soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon tai alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet henkilöt. Tutkinto ei johda virkaan Puolustusvoimissa ja se suoritetaan kahdessa vuodessa.

Lisää tietoa maisterin tutkintoon hakeutumisesta löytyy Valintaoppaasta 2018.