Viranomaisyhteistyön koulutusohjelma (SMVIR)

Sotatieteiden maisteritutkintoa olla uudistamassa. Keskeisin muutos nykytutkintoon on siirtyminen oppiainepohjaisesta rakenteesta koulutusohjelmapohjaiseen rakenteeseen. Uudessa opintorakenteessa opintojen painopiste on kaikilla opiskelijoilla taktiikassa, jota tukevat sotatekniikka, johtaminen, strategia ja sotahistoria ns. monitieteellisesti.

Kokonaisuudessaan uusimuotoinen opetussuunnitelma otetaan käyttöön vuonna 2020. Uudistuksen keskiössä on työelämälähtöisyys, jonka tavoitteena on vastata toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, valmiuden korostumiseen sekä kansainvälisyyden lisääntymiseen. Opintoja toteutetaan enemmän koulutusohjelmapohjaisilla yhteisillä opintojaksoilla. Erikoistuminen puolestaan toteutetaan pro gradu -tutkielman kautta ja valinnaisilla opinnoilla.

Tutkinnon uudistuksen yhteydessä sotatieteiden kandivaiheen työelämävaihetta pidennetään neljästä vuodesta viiteen vuoteen. Tämä tarkoittaa työelämävaiheen pidentymistä ja tutkinnon aloittamisajan myöhentymistä vuodella nykyisestä. Muutoksen johdosta vuonna 2019 ei ala sotatieteiden maisterikurssia muiden kuin lentoupseereiden osalta.

Edelleen sotatieteiden maisterin tutkintoa suorittamaan (viranomaisyhteistyön koulutusohjelmaan) voi hakeutua myös muun kuin sotatieteiden alan alemman korkeakoulututkinnon perusteella. Tältä pohjalta suoritettu tutkinto ei kuitenkaan anna kelpoisuutta upseerin virkaan.

Uudistuksen yhteydessä päivitetään myös sotatieteiden maisterin viranomaisyhteistyön koulutusohjelman sisältöä vastaamaan enemmän muita koulutusohjelmia. Jatkossa kahden suuntautumisvaihtoedon sijaan tulee olemaan vain yksi hakeutumisvaihtoehto. Opetussuunnitelma tulee jatkossa sisältämään niin kansallisen kuin kansainvälistä turvallisuutta koskevia opintokokonaisuuksia.

Hyväksyttyjen opiskelijoiden määrä tulee säilymään suunnilleen nykyisellään eli 0–10 opiskelijaa vuosittain. Mahdolliset valintakriteerit päivitetään vuoden 2020 alkuun mennessä. Lisäksi hakeutumisen osalta tullaan kokeilemaan muiden yliopistojen toimintatapaa, jossa keväällä hakeudutaan syksyllä alaviin opintoihin. Tämän johdosta seuraava hakeutuminen on keväällä 2020. Silloin voi hakea syksyllä 2020 alkaviin uudistettuihin sotatieteiden maisteritutkinnon opintoihin.

Lisätietoa löytyy syksyllä 2019 julkaistavassa hakuoppaassa.