Hoppa till innehåll

Utbildningsprogrammet för myndighetssamarbete (MIMMYND)

Man kan söka till studier för avläggande av magisterexamen i militärvetenskaper även utgående från en annan lägre högskoleexamen. En examen som avlagts på sådan grund ger dock inte behörighet för officerstjänst.

Utbildningsprogrammet för myndighetssamarbete inom ramen för magisterexamen i militärvetenskaper ordnas inte 2019 på grund av att magisterexamen i militärvetenskaper och försvarsmaktens officersutbildningssystem förnyas. Följande gång kan man söka till utbildningsprogrammet för myndighetssamarbete är våren 2019. Studierna enligt det förnyade utbildningsprogrammet inleds hösten 2020.

Tre taktiskt utrustade soldater på fartygets däck

Man kan söka till bara ett inriktningsalternativ. Inriktningsalternativen är:

1) Nationell säkerhet

  • som huvudämne ledarskap
  • som biämne krigskonst (strategi och historia), militärpedagogik eller något annat område inom militärvetenskaper som anknyter till myndighetssamarbete.

2) Internationell säkerhet

  • som huvudämne krigskonst (av vars läroämnen man kan välja strategi eller historia)
  • som biämne ledarskap, militärpedagogik eller något annat område inom militärvetenskaper som anknyter till krishantering.

Urvalsgrunder

Elevurvalet bygger på en bedömning av sökandens mottaglighet för utbildning, motivation, intresse för branschen samt möjligheten att utnyttja examen.

Urvalskvoterna indelas ämnesvis (enligt ansökningsobjekt) på följande sätt:

ANSÖKNINGSOBJEKT

HUVUDÄMNE

ANTAL STUDERANDE

Nationell säkerhet

Ledarskap

0-5

Internationell säkerhet

Krigskonst (strategi, krigshistoria)

0-5

 

Urvalspoängen vid separat ansökan i fråga om utbildningsprogrammet för myndighetssamarbete (MIMMYND)

Urvalsgrunderna är:

Vitsordet i det huvudämne som man söker till. Huvudämnesalternativ är krigskonst (strategi och historia) och ledarskap. Sökanden kan välja endast ett alternativ. Strategi bygger på samhällsvetenskapliga ämnen, varför de beaktas som studier i huvudämnet.

Likvärdigheten hos de studier som beaktas i urvalet. De tidigare studierna bör skapa beredskap för de fördjupade studierna i det huvudämne som man söker till. Studierna ska vara avlagda senast vid ansökningstidens utgång.

  • Motiveringar till ansökan
  • Arbetserfarenhet
  • Sammanfattning av examensarbetet
  • Urvalsprov och intervju

Det slutliga urvalet sker enligt den sammanlagda poängmängden i förhandsurvalet och urvalsprovet (rangordning). För att man ska bli vald förutsätts att man får poäng i varje del av urvalet.