Hoppa till innehåll

Verksamhet för studerande

Försvarshögskolans elevkår

Försvarshögskolans elevkår (MPKKO) är en gemensam elevkår, grundad 2009, för alla examensstuderande vid Försvarshögskolan. Till elevkåren hör ca 800 medlemmar som avlägger kandidatexamen eller magisterexamen i militärvetenskaper eller generalstabsofficersexamen.

Elevkåren representerar alla studerande i Försvarshögskolan, från dem som avlägger sin grundexamen till dem som bedriver fortsatta studier. Alla som studerar på heltid vid Försvarshögskolan kan höra till elevkåren.

Makten i elevkåren utövas av delegationen och styrelsen. Styrelsen byts ut årligen och som en viktig del av sin uppgift utser den representanter till Försvarshögskolans förvaltningsorgan, som har hand om många ärenden.

Elevkårens uppgifter

Försvarshögskolans elevkår

  • fungerar som kontaktlänk mellan medlemmarna
  • främjar medlemmarnas samhälleliga, sociala och mentala strävanden samt strävanden som gäller studier och studerandens ställning i samhället
  • främjar och bevakar medlemmarnas gemensamma intressen
  • representerar medlemmarna i hemlandet och inom internationell verksamhet
  • deltar i den fostrande uppgift om vilken stadgas i 2 § i lagen om försvarsmakten genom att förbereda studerandena för ett aktivt, vaket och kritiskt medborgarskap.

Kadetternas kamratförening (verksamhet för studerande)

Kadetternas kamratförening Kadettitoverikunta ry är en ämnesförening för dem som studerar med sikte på kandidatexamen i militärvetenskaper - kadetter. Dess strävan är att värna om kadetternas traditioner, skapa vi-anda och bevaka medlemmarnas intressen. Tidvis är det knappt med fritid under de militära studierna, men Kadetternas kamratförening arbetar hårt för att det ska finns rum även för lättare programinslag i den stressiga vardagen. Kadetternas kamratförening organiserar och ordnar fritidsverksamhet av olika slag, t.ex. möjlighet att idrotta och ha roligt tillsammans. Olika evenemang ordnas tillsammans med många andra ämnesföreningar, och man strävar hela tiden efter att finna nya samarbetsformer och -parter.

Förutom att ordna olika slag av evenemang ger ämnesföreningen ut tidningen Kalpa och ser i Kadettkällaren till att upprätthålla vätskebalansen hos dem som studerar vid Försvarshögskolan, oberoende av kursnivå eller gradbeteckning.

Krigshögskolans elevkår (verksamhet för studerande)

Krigshögskolans elevkår, Sotakorkeakoulun oppilaskunta (SKKO), är en icke registrerad förening som officerseleverna på generalstabsofficerskursen har bildat. Därtill antas de officerselever som är i försvarsmaktens tjänst och som avlägger sin generalstabsofficersexamen utomlands som medlemmar i elevkåren.

Syftet med elevkårens verksamhet är att förena sina medlemmar till kamratlig samverkan, främja medlemmarnas psykiska och fysiska strävanden samt upprätthålla kontakten med motsvarande föreningar och organisationer vid Försvarshögskolan och vid andra läroinrättningar. Syftet främjas genom att sporra medlemmarna att delta i gemensamma tillställningar med idrott, kultur eller nöje som tema. All verksamhet inom elevkåren är frivillig och formen är fri, målsättningen är att erbjuda medlemmarna en motvikt till de tunga studierna.

´