Hoppa till innehåll

Magisterstuderande bekantar sig med krishantering under två studieperioder

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 13.5.2019 8.44 | Publicerad på svenska 20.5.2019 kl. 10.53
Kolumn

Tillsammans med Försvarsmaktens internationella center leder Institutionen för ledarskap och militärpedagogik studieperioderna Kokonaisvaltainen kriisinhallinta och Johtaminen kriisinhallintaoperaatiossa, som under maj 2019 behandlar krishantering ur olika perspektiv.

Bland kursdeltagarna finns premiärlöjtnanterna Mikko Koponen, Jani Lindholm, Sampo Suihkonen och Veli-Pekka Tikkanen, som reflekterar över studieperioderna under den första veckan av kursen som behandlar krishantering som helhet. Av de tre veckor långa studieperioderna förväntar sig de studerande att kunna fördjupa sin tidigare, under krishanteringsoperationer insamlade, arbetserfarenhet och att öva på att fungera i en internationell stab.

De tre veckor långa studieperioderna består av föreläsningar, grupparbeten och en övning

Studieperiodernas program är fördelat på tre veckor. Under den första veckan behandlar man krishantering som helhet och reflekterar över vad kursen har att ge. De följande två veckorna används för en stabsövning som arrangeras i Försvarsmaktens internationella centers utrymmen. Då man reflekterade över vad kursen har att ge lyftes bland annat teman som att röra sig utanför sin egen bekvämlighetszon, hur komplex krishantering är samt tankar krig hur normalitet är bunden till sin kontext i krisområden fram. De studerande uppmuntras att under de kommande veckorna fundera över och ifrågasätta sina egna antaganden och kunskaper om hur det är att fungera i ett krisområde.

Studieperiodernas alla tre veckor är obligatoriska för dem som studerar militärpedagogik som huvudämne. I stabsövningens två veckor deltar även studerande som har ledarskap som huvudämne samt studerande som avlägger kursen som frivilliga studier. Premiärlöjtnant Sampo Suihkonen berättar att den här studieperioden är den enda som i sin helhet fokuserar på krishantering, även om temat tas upp även på andra kurser.

De studerande hoppas på att kunna fördjupa sin förståelse för krishantering och få öva internationellt stabsarbete

Premiärlöjtnant Jani Lindholm berättar att studieperioderna för hans del utgör en unik möjlighet att inom ramen för sina magisterstudier kunna fördjupa sina kunskaper om krishantering. Av de kommande veckorna förväntar han sig utbildningsmetoder för militära övningar och han ser fram emot övningsscenariot.

– Det är intressant att se hur en utbildningsorganisation kan simulera verksamhetsförutsättningarna under ett krishanteringsuppdrag. Kommer övningsscenariot att bygga på en strids- eller utbildningsoperation? funderar Lindholm.

Även Sampo Suihkonen och Mikko Koponen konstaterar att de ser fram emot de kommande veckorna i en krishanteringsmiljö där de får öva internationellt stabsarbete och skapa sig en helhetsbild av krishanteringuppgifterna. Vid sidan av att fördjupa sina kunskaper i krishantering lyfter Suihkonen även fram förbättrade kunskaper i engelska som en målsättning för vad han vill lära sig under kursen. De här studieperioderna är nämligen nästan de enda som genomförs på engelska under studietiden.

– Det skulle vara intressant att veta mer om olika aktörer i krisområden, och om hur deras verksamhet koordineras. I det här skedet vet vi att det där finns många aktörer, men vi känner inte till dem mer ingående ännu, berätta Koponen om vad han vill lära sig.

Liksom de andra förväntar sig även Veli-Pekka Tikkanen att kursen ska ge honom en djupare förståelse för krishantering som helhet. Tikkanen har ca fem års erfarenhet av krishanteringsuppgifter. Han berättar att han, då han tidigare åkt iväg på utlandsuppdrag, knappt har haft någon teoretisk grund alls om hur mångfacetterad krishantering är.

– Jag tror att jag efter att ha gått den här kursen kommer att förstå mina tidigare erfarenheter i en ny kontext, förklarar Tikkanen.

Intresse för internationella uppgifter

Alla de intervjuade studerandena berättar att de är intresserade av krishanteringsuppgifter i framtiden. Koponen tror att de kommande veckorna kommer att ge basinformation med tanke på eventuella kommande krishanteringsuppdrag, men att det de lärt sig kommer att övergå i något konkret först när de åker i väg på internationella uppdrag. Tikkanen och Suihkonen tror att kursen kommer att stärka viljan att fortsätta i internationella uppgifter.

– Jag har deltagit i internationella uppdrag och om jag får möjlighet att fortsätta, vill jag absolut göra det, konstaterar Tikkanen.

– Att lära sig nytt skadar aldrig, sammanfattar Lindholm till slut.

Målsättningen är att fördjupa kunskaperna i krishantering som helhet och öva stabsarbete vid Natoledda operationer

När studieperioderna är avlagda kan de studerande fungera i en multinationell stab enligt den praxis som gäller för stabsarbete och de förmår producera planer och order som är förenliga med Natos planeringsprocess. Övriga målsättningar är att bli bättre på att använda militär engelska, att förstå verksamhetssätten vid Natos krishanteringsoperationer samt att bland annat ta till sig faktorer som inverkar på ledning och utbildning vid krishanteringsoperationer.

Vidare fördjupar de studerande sina kunskaper i reglerna för de internationella mänskliga rättigheterna, begreppet övergripande säkerhet samt tillvägagångssätt och metoder för ledning och kommunikation vid krishanteringsoperationer. Försvarsmaktens internationella center utfärdar ett Junior Staff Officer Course Certificate-kurscertifikat för dem som avlagt studieperioderna med godkänt vitsord.

´