Hoppa till innehåll

På seminariet Future Military Leaders gick man på djupet med officersutbildningen och det militära ledarskapets framtid

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 18.10.2023 13.06
Pressmeddelande

Future Military Leaders -seminariet ordnades för första gången vid Försvarshögskolan i Sandhamn 12.-13.10.2023. På två dagars-seminariet deltog personal och studenter från både Finlands och Sveriges försvarshögskolor. Seminariet ordnades sist i Sverige i maj 2022.

 

 

Målet med seminariet var att diskutera inverkan av kriget i Ukraina och Nato på speciellt det militära ledarskapet i Finland och Sverige. Teman dryftades i form av paneldiskussioner och presentationer samt gruppdiskussioner. 

”Målet uppnåddes väl. De finländska och svenska officerarna som studerar till generalstabsofficer fördjupade sina uppfattningar om den förändrade säkerhets- och verksamhetsmiljön i sina grupparbeten och diskussioner, speciellt ur ett ledarskapsperspektiv”, berättar militärprofessorn i ledarskap vid Försvarshögskolan, överstelöjtnant Aki-Mauri Huhtinen.

På seminariet deltog sakkunniga från såväl Finland som Sverige. Doktorn i militärvetenskaper, överste Anders Palmgren representerade Sveriges försvarshögskola i egenskap av utbildningschef för högskolan. 

”Det är verkligen viktigt att Finland och Sverige samarbetar och lär av varandra. Frågor kring till exempel Nato och militärt ledarskap är för tillfället betydande, och de är viktiga att diskutera tillsammans”, betonar Palmgren. 

Ett europeiskt krig

Många länder har i sin militära utbildning under de senaste årtiondena främst koncentrerat sig på krishantering, och möjligheten av ett nytt europeiskt krig har inte beaktats. Det nu rasande kriget i Europa har förändrat perspektivet och man vill återinföra undervisning i reell krigsföring i officersutbildningen. 

Överste Anders Palmgren.

”Vi har varit lyckosamma då det egentligen inte förekommit krig i Europa efter andra världskriget. Nu då krig pågår är det avgörande att förutom att ta lärdom av situationen i Ukraina också komma ihåg vad ett storskaligt krig i Europa innebär”, berättar Palmgren. 

Det pågående kriget understryker också betydelsen av samarbete mellan olika länder. I och med Finlands och Sveriges långa gemensamma historia är ett upprätthållet samarbete också framöver självklart. 

”Våra länder delar förutom en likadan värdegrund och kultur också en gemensam syn på försvaret. Utifrån detta är det lätt att verka tillsammans utanför Nato och måhända också innanför alliansen i framtiden.  Viktigt för det framtida samarbetet är också att studenter från bägge skolorna kan lära känna varandra till exempel i form av sådana här seminarier”, framhåller Palmgren. 

Inlägg och paneler

Seminariets första dag bestod av inlägg och paneldiskussioner. Huvudanförandet hölls av Ryssland-gruppens specialforskare vid finska Försvarshögskolan, överstelöjtnant Janne Pukkila, som i sin presentation gick igenom olika faser i det ryska anfallet från våren 2022 till hösten 2023. Samtidigt diskuterade Pukkila avgörande moment, konsekvenser och förändringar i verksamhetsmodeller.   

Förutom Pukkila fick brigadgeneral Sami Nurmi från försvarsministeriet, brigadgeneral Manu Tuominen från Huvudstaben samt överste Anders Palmgren från svenska Försvarshögskolan tillfälle till inlägg.

Överste Anders Palmgren, brigadgeneral Manu Tuominen, brigadgeneral Sami Nurmi och överstelöjtant Janne Pukkila.

I sitt inlägg anlade Nurmi ett säkerhetspolitiskt perspektiv då han berättade om en multinationell och -dimensionell miljö för militärt ledarskap och om hurdana krav en sådan ställer. Tuominen presenterade krav som det framtida slagfältet innebär för ledarskaps- och administrationsövning samt för utbildningen av blivande officerare och reservofficerare. Palmgren berättade i sin tur om militär kommandoförmåga (military command proficiency) och de viktigaste egenskaperna i sådan innan han deltog i panelens slutdiskussion tillsammans med de andra talarna.

Andra seminariedagen stod studenternas grupparbeten i turen. Arbetena reflekterades och idéer och lösningar presenterades för hela gruppen. 

Inläggen och paneldiskussionen under första seminariedagen kan ses på Försvarshögskolans Youtube-kanal.

´