Hoppa till innehåll

Experter på skydd av civila samlas på kursen NATO-UN-PoC

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 3.4.2019 18.20
Kolumn

Kursen som fokuserar på skydd av civila har utvecklats i samarbete med Nato, FN och neutrala civilorganisationer

soldaten visar civila ett papper

En pilotversion av kursen hölls i oktober 2018 och i år genomför Försvarsmaktens Internationella Center (FINCENT) den av Nato certifierade kursen 3−10.4.2019. Målsättningen med kursen NATO and UN Approaches to the Protection of Civilians (NATO-UN PoC) är att sammanföra representanter för de intressegrupper som jobbar för att skydda civila samt att främja samarbete och förståelse mellan aktörerna. Ett brett spektrum av olika organisationer finns representerade på kursen som nu ordnas. Studerande från tolv länder deltar i kursen och lärarna kommer från nio olika länder. Bland deltagarna finns representanter för olika avdelningar inom Nato och FN, medborgarorganisationer, ministerier, enheter från försvarsmakterna i olika länder samt organisationer som fokuserar på att skydda civila.

Kursen som fokuserar på skydd av civila fördjupar deltagarnas kunskaper i ett mångfacetterat ämne

Målsättningen med att skydda civila är att förebygga och svara mot det hot om våld som riktas mot civila. Det handlar om övergripande verksamhet som är nära förknippad med både militära och civila element, polisverksamhet samt neutrala civila organisationer. Kursen som inleds i Sandhamn i början av april tydliggör vilken roll FN, Nato och civila organisationer har samt vilka verksamhetssätt som gäller för att skydda civila, både i krishanteringsoperationer och i konfliktområden.

Enligt FN:s definition omfattar begreppet att skydda civila skydd genom interaktion i form av politiska åtgärder och att främja delaktighet i samhället. Mandatet för skydd av civila omfattar även att erbjuda fysiskt skydd och stöda uppbyggnaden av en trygg och säker omgivning. Natos definition av skydd av civila är bredare och omfattar även att trygga tillgången på nödvändiga tjänster och förnödenheter. Natos definition av skydd av civila omfattar alla åtgärder som reducerar eller förhindrar negativa effekter av Natos eller Natoledda militära operationer. NATO-UN PoC-kursen närmar sig skyddet av civila som ett mångskiktat och mångtydigt tema som förknippas med olika intressen och betydelser.

På kursen får deltagarna lära sig att identifiera aktörer och hot som förorsakar våld mot civilbefolkningen. Deltagarna lär sig att reagera på våldshandlingar som riktas mot civila och därmed att förebygga att hot uppstår. Man fokuserar även på att undvika och minimera hot om våld som förorsakas av de militära organisationernas egen verksamhet. På kursen analyseras bland annat följande hot som riktas mot civila; sexuellt och könsspecifikt våld som hänför sig till konflikter. Även politiskt våld, brottslighet och terrorism samt barndom och ungdomstiden är teman som betraktas ur civilskyddsperspektiv.

Information om alla intressegruppers verksamhet stöder fredsbyggandet i militära operationer

Huvudläraren Virpi Levomaa och kurschefen, överstelöjtnant, Harri Westerlund, som ansvarar för kursarrangemangen, konstaterar att alla aktörer som verkar i konfliktområden, både civila och militära organisationer, behöver varandra för att kunna skydda civila på bästa möjliga sätt. Levomaa och Westerlund berättar att de civila aktörerna under den kommande kursen erbjuds möjlighet att fördjupa sina kunskaper om militär verksamhet i krävande förhållanden medan de militära aktörerna får redskap för att bättre kunna beakta skyddet av civila i samarbete med andra aktörer. Kursen erbjuder också möjlighet att genom interaktion sammanlänka olika synvinklar och intressen som främjar utvecklingen av verksamhetssätt i framtiden, funderar Westerlund och Levomaa. Under den sju dagar långa kursen används mycket aktiva inlärningsmetoder och undervisningen består bland annat av grupparbeten, paneldebatter och interaktiva föreläsningar.

Finland satsar på utbildning i frågor som gäller fredsbevarande

FN:s ministermöte för fredsbevararande verksamhet som hölls i New York fredagen den 29.3.2019 är det största mötet i världen som behandlar fredsbevarande verksamhet. Vid mötet strävade man bland annat efter att få medlemsländerna att förbinda sig till de krav som FN ställt upp för utbildning och prestationsförmåga samt att garantera att högklassiga och prestationsdugliga trupper står till förfogande för FN:s fredsbevarande verksamhet. Vidare ville man under mötet samla politiskt stöd och bygga nätverk för de reformer som ska göras inom FN. Tyngdpunkten i mötet låg för Finlands del på att stöda utbildning inom den fredsbevarande verksamheten. FINCENT:s kurs NATO-UN PoC är en del av Finlands kontribution till frågor som gäller fredsbevarande och där tyngdpunkten ligger på utbildning.

Representanter från följande organisationer deltar i kursen

UN - United Nations
NATO - North Atlantic Treaty Organization
CIVIC - The Center for Civilians in Conflict
PKSOI - United States Peacekeeping and Stability Institute
NODEFIC - Norwegian Defense International Centre
PAX - Peace Organization
ICRC - International Committee of the Red Cross
CCOE - Civil-Military Co-operation Centre of Excellence

 

Muut tapahtumat
´