Hyppää sisältöön

Siviilien suojelun asiantuntijat kokoontuvat NATO-UN PoC -kurssilla

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 3.4.2019 18.20
Kolumni

Siviilien suojeluun keskittyvä kurssi on kehitetty yhteistyössä Naton, YK:n ja puolueettomien siviiliorganisaatioiden kanssa.

Sotilas näyttää siviilille paperilappua

Kurssin pilottiversio järjestettiin lokakuussa 2018, ja tänä vuonna Puolustusvoimien Kansainvälinen keskus (FINCENT) toteuttaa Naton sertifioiman kurssin 3.−10.4.2019. NATO and UN Approaches to the Protection of Civilians (NATO-UN PoC) -kurssin tarkoituksena on tuoda siviilien suojeluun osallistuvien sidosryhmien edustajia yhteen ja kehittää yhteistyötä sekä yhteisymmärrystä tahojen välillä. Tulevalla kurssilla edustettujen organisaatioiden kirjo on laaja. Kurssille osallistuu opiskelijoita kahdestatoista eri maasta ja opettajia yhdeksästä eri maasta. Mukana on edustajia muun muassa YK:n ja Naton eri osastoilta, kansalaisjärjestöistä, eri valtioiden puolustusvoimien yksiköistä ja ministeriöistä sekä siviilien suojeluun keskittyvistä järjestöistä.

Siviilien suojeluun keskittyvä kurssi laajentaa osallistujien ymmärrystä monimutkaisesta aiheesta

Siviilien suojelun pyrkimyksenä on ehkäistä ja vastata siviileihin kohdistuvaan väkivallan uhkaan. Kyseessä on kokonaisvaltainen toiminta, johon liittyvät olennaisesti niin sotilas- kuin siviilielementit ja poliisi, puolueettomia siviiliorganisaatiota unohtamatta. Santahaminassa huhtikuun alussa alkava kurssi selventää YK:n, Naton ja siviiliorganisaatioiden rooleja ja toimintatapoja siviilien suojelussa sekä kriisinhallintaoperaatioissa, että konfliktialueilla.

Siviilien suojelun käsitteeseen sisältyy YK:n määritelmän mukaan suojelu vuorovaikutteisten keinojen kuten poliittisten toimenpiteiden ja yhteisön osallistamisen avulla. Lisäksi fyysisen suojelun tarjoaminen ja turvallisen ympäristön rakentamisen tukeminen ovat siviilien suojelun mandaatin alla. Naton määritelmässä siviilien suojelu laajennetaan kattamaan myös välttämättömiin palveluihin ja tarvikkeisiin pääsyn turvaamisen. Naton määritelmässä siviilien suojelu sisältää kaikki toimenpiteet, jotka vähentävät tai estävät Naton tai Nato-johtoisten sotilaallisten operaatioiden negatiivisia vaikutuksia. NATO-UN PoC -kurssilla siviilien suojelua lähestytään monitasoisena ja -merkityksellisenä teemana, johon liittyy erilaisia intressejä sekä merkityksiä.

Kurssilla opitaan tunnistamaan siviiliväestölle väkivaltaa aiheuttavia tahoja ja uhkia. Osallistujat oppivat reagoimaan siviileihin kohdistuvaan väkivaltaan ja siten ehkäisemään uhkien muodostumista. Myös sotilasorganisaatioiden oman toiminnan aiheuttamaan väkivallan uhkaan ja sen välttämiseen sekä minimoimiseen keskitytään. Koulutuksessa analysoitavia siviileihin kohdistuvia uhkia ovat muun muassa konflikteihin liittyvä seksuaalinen ja sukupuoleen kohdistuva väkivalta. Myös poliittista väkivaltaa, rikollisuutta ja terrorismia sekä lapsuutta ja nuoruutta pohditaan siviilien suojelun näkökulmasta.

Tieto kaikkien sidosryhmien toiminnasta tukee rauhan rakentamista sotilasoperaatioissa

Kurssin järjestelyistä vastuussa olevat pääopettaja Virpi Levomaa ja kurssin johtaja, everstiluutnantti Harri Westerlund toteavat, että kaikki konfliktialueilla toimivat tahot, niin sotilas- kuin siviiliorganisaatiot, tarvitsevat toisiaan suojellakseen siviilejä mahdollisimman hyvin. Levomaa ja Westerlund kertovat, että siviilitahoille tarjotaan tulevalla kurssilla mahdollisuus syventää ymmärrystä sotilaiden toiminnasta vaikeissa olosuhteissa, kun taas sotilaat saavat työkaluja siviilien suojelun parempaan huomioimiseen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kurssi antaa mahdollisuuden vuorovaikutuksen kautta yhteen sovittaa erilaisia näkökulmia ja intressejä, joka edistää toimintatapojen kehittymisen jatkossa, Westerlund ja Levomaa pohtivat. Seitsemänpäiväisellä kurssilla käytetään runsaasti aktiivisia oppimismenetelmiä ja kurssin opetus koostuu muun muassa ryhmätöistä, paneelikeskusteluista sekä vuorovaikutteisista luennoista.

Suomi panostaa rauhanturvakysymyksissä koulutukseen

Perjantaina 29.3.2019 New Yorkissa järjestetty YK:n rauhanturvatoiminnan ministerikokous on maailman suurin rauhanturvaa käsittelevä kokous. Kokouksessa pyrittiin muun muassa sitouttamaan jäsenmaat YK:n asettamiin koulutus - ja suorituskykyvaatimuksiin ja takaamaan korkealaatuisten ja suorituskykyisten joukkojen saaminen YK:n rauhanturvaan. Lisäksi kokouksessa haluttiin kerätä poliittista tukea ja verkostoja YK:ssa tehtäville uudistuksille. Suomen osuus kokouksessa painottui vahvasti koulutuksen tukemiseen rauhanturvaamisessa. Fincentin NATO-UN PoC -kurssi on osa Suomen koulutukseen painottuvaa kontribuutiota rauhanturvakysymyksissä.

Kurssille osallistuvat organisaatiot

UN - United Nations
NATO - North Atlantic Treaty Organization
CIVIC - The Center for Civilians in Conflict
PKSOI - United States Peacekeeping and Stability Institute
NODEFIC - Norwegian Defense International Centre
PAX - Peace Organization
ICRC - International Committee of the Red Cross
CCOE - Civil-Military Co-operation Centre of Excellence

 

Muut tapahtumat
´