Hoppa till innehåll

Synpunkter på SM10-magisterkursen

Maanpuolustuskorkeakoulu 14.10.2020 16.19
Pressmeddelande

Premiärlöjtnant Tuomas Lilja, som inlett magisterstudier på kursen SM10, väntar ivrigt på studierna. Kursen SM10, som inleddes i september 2020, följer den nya läroplanen enligt vilken utexaminerade kandidater i militärvetenskaper har visstidstjänster vid Försvarsmakten eller Gränsbevakningsväsendet i fem år före magisterstudierna.

Premiärlöjtnant Tuomas Liljas intresse för officersstudier föddes under beväringstjänsten.

– Beväringstjänsten kändes rolig och nyttig. Jag blev erbjuden arbete som underofficer efter beväringstjänsten och det lät intressant. Jag tänkte att avlagda officersstudier skulle leda till mångsidigare arbetsuppgifter och kanske också tillfälle att utföra ledningsuppgifter inom denna organisation.

Lilja berättar att han övervägde även andra karriäralternativ innan han sökte till Försvarshögskolan.

– Jag valde ändå Försvarshögskolan, eftersom den erbjöd en tydlig riktning för den framtida karriären och för livet. Försvarshögskolan förbereder studeranden uttryckligen för ett yrke, men samtidigt erbjuder denna utbildning mångsidiga färdigheter även för annat arbete efter den aktiva tjänstgöringen.

Lilja har avlagt kandidatexamen i militärvetenskaper och därefter varit anställd fem år i ett tidsbestämt tjänsteförhållande vid Försvarsmakten. Nu när han har inlett magisterstudierna i militärvetenskaper har han redan flera års arbetserfarenhet av sitt eget vapenslag.

– Under den första studieveckan sade chefen för magisteravdelningen, överstelöjtnant Eero Svanberg, att vi löjtnanter nu har tillfälle att fundera på vad vi vill göra när vi blir ”stora". När vi inledde studierna vid Kadettskolan ingick vi en förbindelse om att vi efter studierna arbetar en viss tid i en tjänst vid Försvarsmakten. Nu har denna förbindelse uppfyllts och premiärlöjtnanterna har alltså tillfälle att fundera på om det här är rätt karriärval, berättar Lilja. – Jag tycker fortfarande att det känns rätt.

Lilja berättar att han under studierna i Kadettskolan fick övning i sitt eget vapenslag, skapade relationer till kurskamraterna och lärde sig bland annat att vara systematisk och använda tiden på ett ändamålsenligt sätt.

– Undervisningen i kandidatskedet var på hög nivå: vi hade utmärkta föreläsare som alla var experter i sin egen bransch. Jag upplever att vi fick grundläggande färdigheter till exempel att utbilda och leda beväringar och att vi också fick en uppfattning om andra än vår egen försvarsgren och vårt eget vapenslag, säger han nöjt. – Vissa arbetslivsfärdigheter har jag dock lärt mig först i arbetslivet och studierna har inte gett färdigheter för allt: jag förstår till exempel först nu ungefär hur Försvarsmaktens förvaltning fungerar.

– Dessutom känns det som om uppgifterna hela tiden har blivit svårare i takt med att det egna kunnandet har ökat. Nästa steg är att de egna arbetsuppgifterna tillfälligt har delegerats till andra och det enda klara målet för de följande åren är att inhämta så mycket ytterligare kunskap och information som möjligt. Tidpunkten för detta är bra.

För Lilja innebär magisterstudierna en ny slags vardag och en ny hemstad. Även om en del av studierna genomförs som flerformsundervisning avläggs en stor del ändå vid Försvarshögskolan i Sandhamn.

– Det är roligt att bo i Helsingfors igen och efter en paus på många år träffa kurskompisar och utbyta erfarenheter från arbetslivet, eftersom man inte har kunnat träffa alla i anslutning till arbetet. Det egentliga studentlivet är emellertid förbi och i det här skedet fokuserar man på studierna.

Under magisterstudierna ser Lilja i synnerhet fram emot att få fördjupa sig i utvecklingen av Försvarsmaktens funktionsförmåga utifrån olika försvarsgrenar. Teoretisk kompetens som stöd för de lärdomar som inhämtats i det praktiska arbetet är också välkommen.

– Jag anser att målet med magisterskedet är att studeranden kan visa sitt intresse för uppgifter i en viss bransch och skräddarsy sitt eget kunnande enligt detta – nu när man har erfarenhet av arbetslivet och varje löjtnant kanske har en uppfattning om vad han eller hon vill göra på sin karriär. Sitt kunnande och sitt intresse för ett visst ämne kan man visa även med pro gradu-avhandlingen, särskilt om man siktar på en akademisk karriär.

Magisterexamen i militärvetenskaper

Det grundläggande syftet med magisterexamen i militärvetenskaper är att utbilda officerare för Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet med kunskapsmässiga och praktiska färdigheter för uppgifter i ledningen på mellannivå. Målet är att ge studerandena färdigheter att utföra befälsuppgifter i truppenheter under undantagsförhållanden och arbeta som chef för grundenheten under normala förhållanden samt utföra internationella uppgifter i befälet vid grundenheter.

Examen för magister i militärvetenskaper kan avläggas även efter annan lägre högskoleexamen än examen i militärvetenskaper. Målet med utbildningsprogrammet för myndighetssamarbete är att utbilda experter inom nationell och internationell säkerhet för totalförsvarets och myndighetssamarbetets behov. Examen i utbildningsprogrammet för myndighetssamarbete ger inte officersbehörighet. Ansökningstiden till nästa kurs i myndighetssamarbete börjar våren 2021.

´