Hoppa till innehåll

TAHTO 2-projektet fördjupar sig i kvinnors förhållande till försvaret

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 27.6.2019 9.56 | Publicerad på svenska 27.6.2019 kl. 9.59
Kolumn

Forskningsprojektets andra skede fördjupar sig i kvinnors förhållande till försvaret. Vidare har en enkät gjorts som mäter medborgarnas förhållande till försvaret. Professor Teemu Tallberg, som leder projektet, berättar att det här är ett ämne som det även ute i världen har forskats väldigt lite i.

Professor Teemu Tallberg

Det tvådelade projektet strävar efter att skapa en heltäckande bild av folkets förhållande till försvaret

TAHTO finansieras av Understödsstiftelsen för landsförsvaret, och är Försvarshögskolans eget forskningsprojekt, det första större forskningsprojektet efter instiftandet av en egen professur i militärsociologi. Professuren instiftades för cirka fem år sedan. Försvarsvilja som ett politiskt instrument undersöks även i ett samarbetsprojekt med Jyväskylä universitet. Det projektet omfattar forskarutbyte och tre artiklar till en publikation som behandlar ämnet.

− I ett land där försvarssystemet bygger på värnplikt är kontakten med medborgarna av central betydelse för försvarsmakten. Det är orsaken till att Försvarshögskolan undersöker förhållandet till försvaret, berättar Teemu Tallberg.

I projektets andra skede står kvinnors förhållande till försvaret i centrum

Tallberg förklarar att man under forskningsprojektets första del funderade kring vilka som skulle kunna prata om sitt förhållande till försvaret och för vilka förhållandet till försvaret eventuellt kunde vara problematiskt. Forskningsgruppen beslöt att intervjua personer som gått ur reserven och civiltjänstepliktiga.

Under den nu pågående andra delen av projektet är målsättningen att fördjupa den förståelse för försvarsviljan som projektets första del öppnade upp möjligheter för. Under projektets andra del har förhållandet till försvaret undersökts genom en statistiskt representativ enkät med ca 1600 svarande och med hjälp av etnografiska/kvalitativa forskningsmetoder. Enkäten riktades till 18 - 74-åriga finländare och svaren har projicerats på fyra delområden som är förhållandet till försvaret, förtroende för prestationsförmågan och försvarspolitiken, aktörskap, d.v.s. den egna rollen inom försvaret samt kompetens, d.v.s. försvarskunskap och -kompetens.

Specialfrågor gick på djupet in på kvinnors förhållande till försvaret. Forskare Linda Hart har utfört deltagande observation vid beredskaps- och säkerhetsutbildningar som arrangerats av Kvinnornas Beredskapsförbund r.f. och intervjuat både kursdeltagare och arrangörer (kvinnor).

Projektet TAHTO 2 sysselsätter två forskare som bistås av studenter som skriver diplomarbeten och pro gradu-avhandlingar

Forskningsprojektet avslutas under början av 2020. Tallberg berättar att forskningsmaterialet nu är insamlat och att man som bäst håller på med att analysera det. Under hösten kommer man att publicera vetenskapliga artiklar och eventuellt arrangera ett avslutande seminarium. Vidare kommer också artiklar som rör forskningsprojektets första del ännu att publiceras. Hittills har publikationerna varit på finska men för tillfället jobbar man också med en engelskspråkig artikel. Forskningsgruppen deltar också i Försvarshögskolans undervisning kring temat förhållandet till försvaret.

Tallberg förklarar att man bland annat i de nordiska länderna är intresserade av teman som rör försvarsvilja, men att forskning i ämnet på internationell nivå inte är särskilt vanlig. Han konstaterar dock att ämnet diskuteras. TAHTO-projektets forskningsgrupp deltar aktivt i evenemang och seminarier, både i Finland och utomlands. Till exempel kommer forskarna att sommaren 2019 delta i en kongress med temat Military Studies in a Post-Truth Society: Challenges and Perspectives som arrangeras av European Research Group on Military and Society (Ergomas).

Työ ja koulutus
´