Svärdslipningens program

Svärdslipningen inleds klockan 17.00

Gästerna anländer

Hälsningsord och välkomstskål, Försvarshögskolans rektor Generalmajor Jari Kallio

Arrangörerna har ordet, AVD Minna Branders

Buffet och svärdslipning, Hedersdoktorerna och promovenderna i den ordning som anges

Tal till värjan, MilitärvetenskaperD Hannu Rentola

Slutord och instruktioner för promotionsakten, Militärprofessor överstelöjtnant Janne Mäkitalo

Svärdslipningen avslutas ca klockan 20.30.
Transport till Helsingfors centrum