Hoppa till innehåll

#Agents-projektet undersöker ungas beteende i sociala medier

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 13.6.2019 12.31
Kolumn

Finlands Akademis fyraåriga projekt (2019−2022) undersöker 13−19-åringars agerande som påverkare och mål för påverkan i sociala medier, samt vilka bra och dåliga sidor de ungas agerande har.

Smartphone i soldatens hand.

Målsättningen med forskningsprojektet är att skapa en modell som kan belysa hur unga använder sociala medier och hur detta påverkar deras agerande, samt att finna metoder som stärker ungas medie- och informationskunnighet och positivt agerande i sociala medier. Försvarshögskolans roll i forskningsarbetet är att ansvara för de sociala mediernas dunkla sida.

Projektet undersöker ungas agerande i sociala medier ut flera olika perspektiv

I forskningsprojektet som hör till Finlands Akademis program Media och samhälle deltar Försvarshögskolan, Jyväskylä universitet och Helsingfors universitet. Utöver militära vetenskaper är även vetenskapsområdena kommunikation, sociologi, pedagogik, marknadsföring och ledarskap representerade i projektet #Agents.

Det tvärvetenskapliga projektet strävar efter att bygga modeller och identifiera faktorer som antingen stöder eller försvagar ungas identitetsbyggande, välmående och trygghet i sociala medier. Utgående från forskningsresultaten utvecklas såväl begreppsliga som praktiska redskap och utbildningspaket som kan hjälpa unga att agera tryggt och positivt i sociala medier.

− Med hjälp av resultaten strävar vi efter att förebygga risker och förbättra ungas trygghet i sociala medier och därigenom påverkar vi även den nationella säkerheten, berättar forskare Teija Norri-Sederholm.

Försvarshögskolan forskar i sociala mediers dunkla sida

Försvarshögskolans del av forskningen omfattar de sociala mediernas dunkla sida ur säkerhetssynvinkel. Målsättningen är att utreda ungas beredskap att identifiera informationspåverkan och att skydda sig själva mot denna.

− Vi strävar efter att undersöka om unga förstår att de är föremål för informationspåverkan och huruvida de, då de inser detta, kan agera och skydda sig själva. Projektet utarbetar verktyg som hjälper unga att lära sig identifiera informationspåverkan och att skydda sig mot denna, förklarar Norri-Sederholm.

För Försvarshögskolans del ligger tyngdpunkten framför allt på informationspåverkan och propaganda i sociala medier. #Agents-projektets målgrupp är uppbådspliktiga och unga som gör värnplikt (inklusive civiltjänstgöring). Vidare undersöks även hur diskussioner i sociala medier påverkar ungas attityder gällande den övergripande säkerheten.

− En infallsvinkel är, huruvida sociala medier upplevs som otrygga. Unga kan uppleva att de måste höra till olika grupper i sociala medier, trots att grupperna kan få dem att känna ångest, fortsätter Norri-Sederholm.

Finlands Akademis forskning utgör den högsta nivån av akademisk forskning i Finland

Det värderas högt att delta i forskningsprojekt som finansieras av Finlands Akademi. Det faktum, att andra universitet ber Försvarshögskolan delta i projekt är ett tecken på uppskattning mot vår akademiska substans. Ansökningarna är många och i ansökningsprocessen ingår bland annat att utländska bedömare utvärderar och poängsätter forskningsplanen. Norri-Sederholm berättar att bara lite under 10 % av de forskningsansökningar som riktas till Finlands Akademi beviljas. Det är alltså väldigt fint och viktigt att få vara med.

Till Finlands Akademis projekt hör också internationella, akademiska samarbetspartner. Försvarshögskolans samarbetspartner för #Agents-projektet är Swiss Military Academy och Newcastle University. Norri-Sederholm berättar också att man har för avsikt att hålla ett internationellt seminarium mot slutet av den fyraåriga projektperioden. Forskningsprojektet #Agents pågår fram till år 2022.

− I nuläget är situationen den att projektets första artikel är färdig, och jag kommer att presentera den på konferensen European Conference on Social Media i Brighton i juni. Vi deltar också i Swiss Military Academys bokprojekt, vars tema är sociala medier och försvarsmakten. Vidare deltar vi i Aalto-universitetets kurs om trollbetende som handlar om hur elakt beteende ser ut i praktiken i sociala medier. Under slutet av året (2019) kommer vi att intervjua poliser som kommer i kontakt med den dunkla sidan av sociala medier och med unga, berättar Norri-Sederholm om hur projektet kommer att fortsätta under det här året.

´