Hoppa till innehåll

Försöket med legalitetskontrollkanal för Försvarsmakten har avslutats

16.4.2021 9.00
Pressmeddelande

Försöksanvändningen av Försvarsmaktens legalitetskontrollkanal har upphört och en rapport om experimentet har publicerats. Under förberedelsefasen av försöket identifierades vissa risker och farhågor i samband med användningen av kanalen. Inga situationer uppstod dock under försöksfasen där riskerna kunde anses ha förverkligats. Under innevarande år kommer det att beslutas om kanalen kommer att sättas in vid alla truppförband och andra administrativa enheter.

Huvudstaben igångsatte 15.9.2020 en sex månaders försöksperiod vid Huvudstaben, Gardesjägarregementet, Staben för Försvarsmaktens logistikverk, Lapplands flygflottilj och Kustbrigaden. Försöksperioden i kanalen upphörde 15.3.2021.


Syftet med försöket har varit att få information om hur legalitetskontrollkanalen fungerar, antalet anmälningar och presentationen av olika kategorier av frågor. Dessutom har systemets tekniska funktionalitet testats under försöket.  Vidare har ett av syftena med försöket varit att få information om den praktiska förekomsten av risker relaterade till legalitetskontrollkanalen och om sätt att minska dem.

I samband med inrättandet av legalitetskontrollkanalen har försvarsmaktens personalorganisationer rådfrågats och frågan har diskuterats i de lokala samarbetsorganen vid de administrativa enheter som deltar i försöket.

Vissa risker och farhågor togs upp och identifierades under förberedelserna. Som en risk för huruvida anmälarens anonymitet bibehålls i situationer där anmälan görs anonymt. Det uttrycktes också farhågor om huruvida kanalen kunde leda till omotiverade anmälningar. Det hade också framförts farhågor om att betydande mängder ogrundade och mindre överträdelserapporter kan komma att göras via kanalen, vilket kan leda till en ökning av antalet förundersökningar i administrativa enheter och förbruka resurser.  Dessutom sågs det som en risk och oro för att kanalen kunde användas för att åsamka skada genom att göra rapporter om människor som uppfattas som otrevliga.

Försöket har inte avslöjat några situationer där ovanstående risker kan anses ha förverkligats. Dessa risker måste dock kontinuerligt inkluderas i bedömningen och personalen måste fortsättningsvis påminnas/utbildas om kanalens syfte. Som en ny risk under experimentet uppdagades, att det är extremt svårt att inleda en utredning på basis av en anonym anmälan.

Fram till 15.3.2021 hade det inkommit fyra anmälningar. Anmälningarna gällde kontorstid, parkeringsplatser och anställning av släkting. Försöket har inte avslöjat något uppenbart olagligt beteende eller fall som skulle ha föranlett en brottsutredning. Detta kan i allmänna termer betraktas som ett bra resultat. Dessutom har inga rapporter om mobbning upptäckts. Experimentet var i stort sett i linje med förväntningarna och uppfyllde dem, exklusive det låga antalet anmälningar. Detta kan ha berott på att fjärråtkomst inte har varit möjlig.

 Legalitetskontrollkanalen är bara ytterligare ett sätt att rapportera misstänkta olagligheter eller administrativa missförhållanden. Syftet med kanalen har inte varit att ändra annan behandling eller att försöka styra saker förbi förmansprocessen.

 Laglighetskanalexperimentet bygger på ett Europaparlamentets och -rådets direktiv om skydd av visselblåsare, som måste genomföras i medlemsstaterna senast den 17 december 2021 genom nationell lagstiftning. Målet är att Försvarsmakten då till sitt förfogande ska ha en anmälningskanal som uppfyller kraven i direktivet. Samtidigt avgörs om kanalen i sin beprövade form kommer att expandera till alla truppförband och andra administrativa enheter.