Hyppää sisältöön

Puolustusvoimien laillisuusvalvontakanavan koekäyttö on päättynyt.

16.4.2021 9.00
Tiedote

Puolustusvoimien laillisuusvalvontakanavan kokeilukäyttö on päättynyt ja kokeilua arvioiva raportti on julkaistu. Kokeilun valmisteluvaiheessa tunnistettiin eräitä riskejä ja huolia liittyen kanavan käyttöön. Kokeiluvaiheessa ei silti tullut esiin tilanteita, joissa riskien voisi katsoa realisoituneen. Kuluvan vuoden aikana päätetään, otetaanko kanava käyttöön kaikissa joukko-osastoissa ja muissa hallintoyksiköissä.

Pääesikunta käynnisti 15.9.2020 kuuden kuukauden kokeilukäytön Pääesikunnassa, Kaartin Jääkärirykmentissä, Puolustusvoimien Logistiikkalaitoksen esikunnassa, Lapin lennostossa ja Rannikkoprikaatissa. Kokeilukäyttö kanavassa on päättynyt 15.3.2021.

Kokeilun tavoitteena on ollut hankkia tietoa laillisuusvalvontakanavan toimivuudesta, ilmoitusten määristä ja eri asiaryhmien esille tulosta. Lisäksi kokeilun aikana on testattu järjestelmän tekninen toimivuus.  Kokeilun yhtenä tarkoituksena on ollut lisäksi hankkia tietoja laillisuusvalvontakanavaan liittyvien riskien esiintymisestä käytännössä ja keinoista niiden pienentämiseksi. 

Laillisuusvalvontakanavan perustamisen yhteydessä on kuultu Puolustusvoimien henkilöstöjärjestöjä ja asia on käsitelty kokeiluun osallistuvien hallintoyksiköiden paikallisissa yhteistoimintaelimissä.

Valmistelun yhteydessä nostettiin esiin ja tunnistettiin eräitä riskejä ja huolia. Riskinä nousi esiin, miten ilmoittajan anonymiteetti säilyy tilanteissa, joissa ilmoitus tehdään nimettömänä. Lisäksi esitettiin huoli siitä, että johtaako kanava perusteettomien ilmiantojen tekemiseen. Oli myös esitetty huoli siitä, että kanavan kautta tehdään merkittäviä määriä perusteettomia ja vähäisiin rikkomuksiin liittyviä ilmoituksia, jotka johtavat esitutkintojen määrän kasvuun hallintoyksiköissä ja syövät resursseja.  Tämän lisäksi riskinä ja huolena nähtiin, että kanavaa voisi käyttää vahingoittamistarkoituksessa tehden ilmoituksia epämiellyttäväksi koetuista henkilöistä. 

Kokeilussa ei ole tullut esiin tilanteita, joissa edellä mainittujen riskien voisi katsoa realisoituneen. Nämä riskit tulee kuitenkin pitää jatkuvasti mukana arvioinnissa ja muistuttaa/kouluttaa henkilökuntaa myös jatkossakin kanavan tarkoituksesta. Uutena riskinä kokeilun aikana on tunnistettu, että nimettömästä ilmoituksesta alkaneen asian selvittäminen on erittäin vaikeaa.

Ilmoituksia saapui 15.3.2021 päivään mennessä neljä kappaletta. Ilmoitukset koskivat virka-aikaa, parkkipaikkoja sekä sukulaisen palkkaamista. Kokeilussa ei ole paljastunut ilmeisen lainvastaista menettelyä tai tapauksia, joiden perusteella olisi ollut syytä aloittaa rikostutkinta. Tätä voidaan pitää yleisellä tasolla hyvänä. Myöskään kiusaamistarkoituksessa tehtyjä ilmoituksia ei ole havaittu. Kokeilu oli pääosin odotusten mukainen ja vastasi sille asetettuja odotuksia pois lukien ilmoitusten vähäinen määrä. Tähän saattoi johtua siitä, että etäkäyttö ei ole ollut mahdollista. 

Laillisuusvalvontakanava on vain yksi lisäkeino ilmoittaa epäillyistä lainvastaisuuksista tai epäkohdista. Kanavan tarkoitus ei ole ollut muuttaa muita käsittelyjä tai pyrkiä ohjaamaan asioiden käsittelyä esimiesprosessin ohi. 

Laillisuuskanavakokeilun taustalla on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi väärinkäytösten ilmoittajien suojelusta, joka tulee panna jäsenmaissa täytäntöön 17.12.2021 mennessä kansallisella lainsäädännöllä. Tavoitteena on, että Puolustusvoimilla siihen mennessä on käytössään ilmoituskanava, joka täyttää direktiivin mukaiset vaatimukset. Samanaikaisesti päätetään, laajeneeko kanava kokeillussa muodossaan kaikkiin joukko-osastoihin ja muihin hallintoyksiköihin.