Hoppa till innehåll

Den internationella dimensionen och effekterna av den militära alliansen på magisterexamen i militärvetenskaper.

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 10.5.2024 10.39
Pressmeddelande

Finlands Nato-medlemskap skapar nya förutsättningar för en mer internationell prägel i officerskarriären och den internationella verksamheten utgör i framtiden också en allt mer central del av magisterexamen i militärvetenskaper. Samtidigt innebär de krav som Nato ställer att officerskarriären och -utbildningen får en allt mångsidigare form.

Biträdande chefen för Magisteravdelningen, kommendörkapten Marcus Duncker, berättar att verksamheten framöver kommer att utvecklas inom flera olika delområden. 

”Detta (utvecklingen) berör inte endast den internationella övningsverksamheten eller undervisningen i operationsteknik och -taktik i anslutning till den, utan också undervisningen på engelska inom olika discipliner ökas på ett ändamålsenligt sätt”, betonar kommendörkapten Duncker. 

Undervisningen i engelska utgör följaktligen ett allt mer betydande inslag i den finländska officersutbildningen. Studierna i ett främmande språk ingår i examen hos alla studenter vilket för de flesta har inneburit övningar i engelska. Som komplement till studiekurserna strävar man efter att öka användningen av engelska i magisterstudierna till exempel i annan undervisning samt i vardagssituationer som stöd för undervisningen. Engelskan blir således både teoretiskt och praktiskt bekant för studenterna under utbildningen. 

Till exempel på studiekursen för Internationell övningsverksamhet och integrerad krishantering förenas den engelskspråkiga teoretiska undervisningen smidigt med de praktiknära övningarna. Förutom praktisk övning i engelska innehåller studiekursen föreläsningsundervisning om internationell verksamhetsmiljö, övningsverksamhet och krishantering. Chefen för studiekursen kapten Santeri Sandberg berättar att studiekursen tränar studenterna för framtiden. 

”Efter studiekursen har studenten bland annat färdigheter att fungera i organisationsenliga stabsuppgifter på engelska.”, sammanfattar kapten Sandberg. 

Intressanta karriärvägar

Även bland magisterstudenterna finns medvetenhet om att officerskarriären internationaliseras. Internationell utbildning blev bekant för många redan före Nato-medlemskapet men man ser att den fått  en allt centralare roll i och med alliansen. Premiärlöjtnant Jyri Oskari Pätäri som studerar på 12. magisterkursen tror att intressanta karriärvägar kan öppna sig i framtiden via Nato.  

Premiärlöjtnant Jyri-Oskari Pätäri, 2024

Pätäri säger sig också lagt märke till strävan att integrera lärdomar som alliansen fört med sig i magisterutbildningen i den mån det varit möjligt på en kort tid. Ifrågavarande lärdomar har till exempel ingått på den ovan nämnda studiekursen för Internationell övningsverksamhet och integrerad krishantering där Natos planeringsanvisning för taktisk nivå har engagerat studenten. Också den engelskspråkiga yrkesterminologin har haft en central roll på studiekursen.  

”Den mest betydande inlärda saken är militär- och yrkesterminologin som gör det möjligt att översätta det finska militärspråket till engelska så att det kan förstås av internationella partner”, berättar Pätäri.  

Kontinuerlig process

Nato-medlemskapet syns också i hur magisterstudenternas språkkunskaper testas. Chefen för språkutbildningssektorn vid Försvarsmaktens språkcenter Laura Murto berättar att skriftliga uppgifter i enlighet med målen i Natos STANAG 6001-språkstandard har använts på kurserna i engelska.

”Språkkunskaperna hos officerare som ska åka på Nato-uppdrag testas med en språkexamen som baserar sig på Natos STANAG 6001 som uppmäter allmänna språkfärdigheter. Eftersom varje uppgift har sin egen specialvokabulär ingår inte terminologiuppgifter i examen. Ju bättre språkfärdigheter personen har, desto snabbare omfattar hen den terminologi som en ny uppgift kräver.”, säger Murto.

Samtidigt som språkundervisningen vid Försvarshögskolan delvis förnyats är det viktigt att komma ihåg att utvecklingsarbetet bara är i början. Murto berättar att särskilt de begränsade antalet obligatoriska språkkurser och stora gruppstorlekar har identifierats som utvecklingsmål. 

”Speciellt undervisningen i engelska har man strävat att utveckla mot flerformsundervisning inom de ramar som resurserna medger. Kurserna i Moodle-miljö ger studenter valfria möjligheter att utveckla sina kunskaper i engelska också utanför de obligatoriska kurserna”, konkretiserar Murto. 

Murto säger sig ha märkt att Nato-medlemskapet ökat studenternas motivation att studera språket betydligt. 

”Allt fler valfria kurser har inkluderats i examen och temat intresserar mer. I och med den ökade motivationen och den valfria flerformsundervisningen är det möjligt att ur ett inlärningsperspektiv skapa en effektiv rytmisering i utbildningen i engelska”.

´