Hoppa till innehåll

Forskning om försörjningsberedskap inom information får finansiering av Finlands Akademi

Maanpuolustuskorkeakoulu
Utgivningsdatum 26.11.2020 13.56 | Publicerad på svenska 11.1.2021 kl. 11.06
Pressmeddelande
Sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen

Försvarshögskolan deltar i forskningsprojektet Försörjningsberedskap inom information i en komplex omgivning (IRWIN), som har fått två miljoner euro i finansiering av Finlands Akademi. I det treåriga projektet deltar förutom Försvarshögskolan även Vasa universitet, Östra Finlands universitet och Yrkeshögskolan Laurea. Projektet leds av Vasa universitets prorektor, professor Annukka Jokipii.

Syftet med IRWIN-projektet är att utveckla ett nytt slags nationellt beredskapssystem som baserar sig på delaktighet, där beslutsfattare, medborgarsamhället samt näringslivet producerar lägesmedvetenhet och samarbetar för att främja målsättningarna inom krisberedskap.

Militärprofessorn i ledarskap, överstelöjtnant Aki-Mauri Huhtinen, som svarar för forskningsprojektet vid Försvarshögskolan, berättar att coronapandemin har gjort samhällena allt mer medvetna om vikten att dryfta även försörjningsberedskap inom information.

– Det är klart att kriserna nödvändigtvis inte drabbar endast en myndighet och att man inte kan lösa dem utan ett omfattande samarbete mellan myndigheter, näringslivet och medborgarsamhället. Och i en situation där mången instans deltar i lösningen av kriser, bör man kunna dela information så effektivt som möjligt. Därför är det viktigt att undersöka hur man kan bygga upp försörjningsberedskapen inom information.

Försvarshögskolans andel av den beviljade finansieringen är 450 000 euro. Docenten, FD Teija Norri-Sederholm kommer att verka som projektets huvudforskare.

Huhtinen berättar att Försvarshögskolan koncentrerar sig speciellt på att forska i hur information delas och tryggas i krissituationer.

– I krissituationer sprids informationen snabbt via sociala medier, och alla människor följer inte ens längre med traditionella medier. Vi är intresserade av att forska i hur den information som myndigheterna delar sprids på sociala medier och vilken betydelse till exempel influerare på sociala medier har i den här processen, samt hur man kunde undvika att desinformation sprider sig i krissituationer.

Ytterligare information:
Aki-Mauri Huhtinen, [email protected]

´