Hoppa till innehåll

Kadettkurs 107 och sjökadettkurs 90 utexaminerades

Maanpuolustuskorkeakoulu
Utgivningsdatum 25.8.2023 16.49
Pressmeddelande

Kadettkurs 107 och sjökadettkurs 90 utexaminerades idag, fredagen den 25 augusti, till kandidater i militärvetenskaper. Republikens president Sauli Niinistö befordrade de 163 kadetter som utexamineras till löjtnanter i Rikssalen i Presidentens slott. Den högtidliga och traditionsenliga examensdagen är oförglömlig för de unga officerarna som nu riktar blicken mot en alltmer internationell karriär

Meningen med kandidatexamen i militärvetenskaper är att producera högskoleutbildade, kompetenta och handlingskraftiga officerare, som har förmåga att tillämpa och kombinera teori och praktik, för Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. Utöver kandidatexamen i militärvetenskaper (180 sp) har studierna även omfattat militäryrkesstudier (30 sp) som består av rättigheter och licenser som officerarna behöver i sina kommande uppgifter.

I framtiden kommer både kursens storlek och kadetternas internationella möjligheter att öka. Utöver internationella övningar och evenemang finns redan nu t.ex. möjlighet för kadetterna till utbytesstudier utomlands.

Chefen för Kadettskolan, överste Jukka Nurmi, är stolt över den första kadettkursen som utexamineras efter att Finland gått med i Nato.

”I de blivande officerarnas dagliga arbete kommer Natomedlemskapet under de kommande åren i första hand att synas i form av allt fler internationella övningar. Att öva tillsammans med utländska trupper kommer i Finland att bli till en rutin vid alla försvarsgrenar.”

Nurmi påpekar att kursandan, trots alla nya utmaningar, har varit utmärkt.

”Kursen inledde sina studier under coronapandemin, vilket föranledde specialarrangemang i början av studierna. Å andra sidan verkade det även bidra till att göra kursen till en ännu mer sammansvetsad enhet. Ett exempel på detta är alla de egna evenemang som kursen har arrangerat under de senaste veckorna,” berättar Nurmi.

Republikens president befordrade kadetterna till löjtnanter i Rikssalen

Examensdagen inleddes på morgonen i Försvarshögskolans Hjälteaula där kadetterna med en blomsterkrans hedrade minnet av kadettofficerare som stupat i krig. Hedersbetygelserna fortsatte traditionsenligt på Sandudds begravningsplats med kransnedläggning vid Hjältekorset och marskalk Mannerheims grav.

Efter hedersbetygelserna ställde kadetterna upp sig framför Riksdagshuset, varifrån de ståtligt marscherade till Presidentens slott under ledning av major Aki Kukkonen. Marschavdelningen bildades av chefen för kadettkursen, cheferna för försvarsgrensskolorna, kadettkurs 107 och sjökadettkurs 90, Kadettskolans samt Markstridsskolans, Sjökrigsskolans och Luftkrigsskolans fanvakter (kadettkurserna 109/92) och Gardets musikkår.

I början av befordringen och utnämningen av kadetter hälsade republikens president Sauli Niinistö på utexaminerade kadetter och betonade att Finland även i fortsättningen ansvarar för sitt eget försvar trots alliansen.

“Vi kommer även i fortsättningen att själva vara ansvariga för försvaret av vårt land. Som en del av alliansen är Finland en leverantör av säkerhet. Hörnstenarna i detta uppdrag är vårt försvarssystem, som bygger på värnplikt och en stor reserv, och finländarnas exceptionellt höga försvarsvilja. Våra allierade är medvetna om vår beredskap och detta goda rykte är värt att vårda”, sade Niinistö.

President Niinistö befordrade kadetterna till löjtnanter och utnämnde dem till officerstjänster vid Förvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet. Först med att gratulera de nyblivna löjtnanterna var vid sidan av presidenten, försvarsminister Antti Häkkänen och kommendören för försvarsmakten, general Timo Kivinen. Även de utexaminerades närstående följde med denna högtidliga stund i början av den militära karriären.

Traditionsenliga avslutningshögtidligheter vid Helsingfors universitet

Efter befordran fortsatte de nyblivna löjtnanternas examensdag med marsch till avslutningshögtidligheterna i Helsingfors universitets festsal. Här fick löjtnanterna motta sina betyg samt kurs- och utbildningsprogramsspecifika primusstipendier och traditionsvärjor. Försvarshögskolans rektor, kommendören för Försvarsmakten och kadettkursens primus höll tal under avslutningshögtidligheterna.

Försvarshögskolans rektor, generalmajor Mika Kalliomaa, begrundade i sitt tal officersyrkets karaktär och dess inre kärna som har bevarats i århundraden. Han påminde även om de stora uppoffringar som våra officerare i krigstid har gjort för vårt gemensamma väl.

Officersyrkets etos är att fungera i samhällets tjänst. Att i sista hand alltid ställa det gemensamma bästa framom sina egna intressen är ett sätt att definiera att vara i samhällets tjänst.”

”Under krigen upplevde vi i dess mest extrema form vad det innebär att vara i samhällets tjänst. Mången finländsk officer gav det värdefullaste de hade, sina liv, för Fosterlandets väl. Vår respekt för deras uppoffringar är stor. Vi har våra veterangenerationer att tacka för att vi idag får leva i ett fritt, självständigt Finland,” konstaterade Kalliomaa.

"Alla kursdeltagare kämpade för ett gemensamt mål och hejade på varandra"

Kommendören för Försvarsmakten, general Kivinen, betonade i sitt tal ansvarsfullhet och laganda.

”Den största förändringen i att gå från kadett till officer ligger i det ansvar ni får. Ansvar för uppgifter, människor, underordnade och i synnerhet värnpliktiga. Det växande ansvaret innebär dock inte att ni skulle agera ensamma. Det dagliga arbetet är samarbete, vars resultat i bästa fall syns i form av en kompetent militär trupp med god anda som är beredd att ta sig an både mentala och fysiska utmaningar i kristid”, konstaterade Kivinen.

Löjtnant Olli Pulkamo, som studerade i gränsbevakningsinriktningen valdes till kadettkursens primus. I sitt tal lyfte han fram att det har varit händelserika studieår som krävt mycket anpassningsförmåga av såväl studerande och hemmafronten som av dem som ansvarat för utbildningen.

”Jag uppmanar var och en att vara nyfiken och ta sig an utmaningar med ett öppet sinne för det kostar inget att vara driftig. Det är mycket lättare att lära sig och mycket lättare att jobba om man närmar sig saker och ting med ett äkta intresse”, konstaterar Pulkamo.

Även Pulkamo berömmer kursens sammanhållning och anda.

”Ett konkret exempel på vår gemensamma spirit var stafetten förra veckan där vi överträffade vårt mål med över 50 kilometer. Alla kursdeltagare kämpade för ett gemensamt mål och hejade på varandra, precis som vi har gjort med andra utmaningar som vi har stött på under vår studietid.”

Vid avslutningshögtidligheterna förlänades löjtnant Joni Kosunen Arméns hedersvärja, löjtnant Otso Pirinen Flygvapnets hedersvärja, löjtnant Mikko Kuusniemi Sjökrigsskolans hedersvärja och löjtnant Olli Pulkamo Gränsbevakningsväsendets hedersvärja. Efter avslutningshögtidligheterna fortsatte de utexaminerade löjtnanterna sitt firande med en kvällsfest.

Vi önskar de nyblivna löjtnanterna lycka till med sina nya och varierande uppgifter!

´