Hoppa till innehåll

Magisterkurserna firade sin examen

Maanpuolustuskorkeakoulu
Utgivningsdatum 11.8.2023 16.08
Pressmeddelande
Festligheterna inleddes med att magisterkurserna ställde upp sig i Försvarshögskolans Hjälteaula.
Perjantain juhlallisuuksien aluksi maisterikurssit järjestyivät Maanpuolustuskorkeakoulun sankariaulaan

Den elfte magisterkursen i militärvetenskaper, utbildningsprogrammet för flygofficerare och magisterprogrammet för myndighetssamarbete utexaminerades idag, fredagen den 11.8.2023.

Under den gångna veckan har magisterkurserna firat sin examen vid Försvarshögskolan under traditionella former. Under ett pro gradu-seminarium på onsdagen presenterades meriterade lärdomsprov och före det gav kommendören för Försvarsmakten, general Timo Kivinen dem som utexamineras en översikt över Försvarsmaktens nuvarande tillstånd och framtid. På torsdagen höll Försvarshögskolans rektor, generalmajor Mika Kalliomaa, en avslutande föreläsning för de studerande. Veckan kulminerade idag, fredag, i examensfestligheterna som inleddes på morgonen med kransnedläggning i Hjälteaulan och fortsatte vid Försvarshögskolan i form av en dagsfest med tal och premiering av framgångsrika studenter. 

Magisterexamen i militärvetenskaper är en högre militär högskoleexamen som omfattar utbildningsprogrammen för Armén, Marinen, Flygvapnet, Gränsbevakningsväsendet, flygofficerare och myndighetssamarbete. I höst utexamineras totalt 125 studerande, varav 15 utexamineras från utbildningsprogrammet för flygofficerare och två från utbildningsprogrammet för myndighetssamarbete. 

Största delen av de studerande har avlagt kandidatexamen i militärvetenskaper på kadettkurs 100 eller sjökadettkurs 83 och återvänt till Försvarshögskolan efter fem år i arbetslivet. Flygofficerarna fortsätter med sina magisterstudier genast efter att de avlagt kandidatexamen. Utbildningsprogrammet för myndighetssamarbete riktar sig till civila studerande utanför Försvarsmakten som har avlagt minst längre högskoleexamen. I år firar utbildningsprogrammet för myndighetssamarbete tioårsjubileum. 

Vicechefen för magisteravdelningen, kommendörkapten Marcus Duncker, är nöjd med kursens arrangemang, sammanhållning och studieframgång. 

”För kursens del är jag i synnerhet nöjd med kursandan och det välfungerande samarbetet mellan studerande, lärare och kurschefer. Det är det som allt bygger på.”

Magisterexamen i militärvetenskaper ger studerandena färdigheter att fungera i ledar- och expertuppgifter under normala förhållanden och undantagsförhållanden. Under kursens sista månader har tyngdpunkten legat på de studerandes förmåga att fungera som förmän samt på att utveckla deras operationstekniska kunnande. Förändringar i vår säkerhetsmiljö och Finlands inträde i Nato har för sin del påverkat undervisningen och de samtal som förts vid sidan av undervisningen. 

Kurserna som nu utexaminerades hedrade med blommor i Försvarshögskolans Hjälteaula minnet av de kadetter och kadettofficerare som stupat i krig.
Kurserna som nu utexaminerades hedrade med blommor i Försvarshögskolans Hjälteaula minnet av de kadetter och kadettofficerare som stupat i krig.

Meriterade pro gradu-avhandlingar i magisterprogrammet i militärvetenskaper

Under onsdagens pro gradu-seminarium presenterades utomordentliga avhandlingar från de olika utbildningsprogrammen för att konkretisera forskningsresultaten. Bland andra premiärlöjtnanterna Marko Ruokolainen från Arméns utbildningsprogram, Ville Ahokas från Gränsbevakningsväsendets utbildningsprogram och Miikka Karjula från Flygvapnets utbildningsprogram fick presentera sina pro gradu-avhandlingar.

På den här kursen skrevs även Försvarshögskolans första dubbla pro gradu-avhandling, d.v.s. en avhandling som är avsevärt mer omfattande än en vanlig pro gradu-avhandling och som görs för två olika utbildningsprogram. I sin dubbla pro gradu-avhandling som Marko Ruokolainen skrev för magisterprogrammet i militärvetenskaper och magisterprogrammet för säkerhet och strategisk analys vid Jyväskylä universitet kartlade han Rysslands hotnarrativ som motivering till Rysslands utrikes- och militärpolitiska verksamhet. 

”Jag ville skriva en avhandling som handlade om Ryssland eftersom det som land och fenomen har intresserat mig redan under en längre tid. Vid valet av ämne måste jag även beakta att det skulle påvisa kunskaper i båda vetenskapsområdena. Många av ämnena inom magisterprogrammet i militärvetenskaper har beröringspunkter med den andra examen”, funderar Ruokolainen. 

I forskningsmaterialet kunde Ruokolainen identifiera en tydlig och historisk utveckling där Rysslands relationer till väst försvagades från ett reserverat samarbete till misstroende och slutligen en konflikt. 

”Kriget har inte påverkat forskningsfrågan och i själva verket avgränsades undersökningen så att den inte omfattar händelserna under 2022. De erbjöd dock intressanta synvinklar för att begrunda forskningsresultaten. Det blev uppenbart att utvecklingen fram till den situation vi har idag har varit lång och konsekvent.”

Ruokolainen är nöjd med processen som helhet, även om den medförde mycket arbete. Han poängterar att båda högskolorna var positivt inställda till processen och att han upplevde uppmuntran på alla nivåer.

”Om man är intresserad av att skriva en dubbel pro gradu-avhandling är det viktigt att komma överens om detta redan i god tid innan magisterstudierna inleds. Det förutsätter förmåga att arbeta självständigt och grundläggande forskarfärdigheter. Om man sidan av arbetet har kompletterat sina studier vid ett annat universitet och om intresse finns, kan det kanske indikera att man är en lämplig kandidat för att skriva en dubbel pro gradu-avhandling”, funderar Ruokolainen.

Ville Ahokas som avlagt sina studier i utbildningsprogrammet för Gränsbevakningsväsendet hade stor nytta av sina magisterstudier i sitt arbete vid Sydöstra Finlands gränsbevakningssektions brottsbekämpningsenhet. 

”Genast då jag återvände till mitt arbete efter midsommar märkte jag hur mycket studierna hade förbättrat min kompetens. I och med att Gränsbevakningsväsendet är en tväradministrativ organisation, låg utbildningsprogrammets tyngdpunkt på lagfrågor, administration och chefsutbildning.”

”I min pro gradu-avhandling undersökte jag om det skulle vara nödvändigt att ha en undersökningsledare med begränsade befogenheter vid Gränsbevakningsväsendet. En överraskande iakttagelse var till exempel att det tidigare funnits en sådan undersökningsledare vid Gränsbevakningsväsendet, men att nuvarande lagstiftning inte möjliggör att det finns en sådan vid Gränsbevakningsväsendet, till skillnad från andra förundersökningsmyndigheter. Under arbetet med pro gradu-avhandlingen bekantade jag mig med regeringspropositioner, utskottsutlåtanden och lagfrågor i allmänhet. Det gav mig viktig erfarenhet eftersom hela Gränsbevakningsväsendets verksamhet bygger på lag”, funderar Ahokas. 

Miikka Karjula som avlade utbildningsprogrammet för Flygvapnet betonar att ämnets relevans för kommande arbetsuppgifter inverkade på valet av tema för pro gradu-avhandlingen. 

”Jag upplever att jag är bättre förberedd för min nästa arbetsuppgift efter att ha jobbat med min pro gradu om Flygvapnets taktik. Jag valde ett sådant tema att tiden som jag har lagt ner på det arbetet kommer att vara till nytta för kommande arbetsuppgifter.” 

”Det viktigaste är att välja ett tema som är intressant och som det känns meningsfullt att jobba med. Det lönar sig att fundera över temat redan i god tid, läsa existerande forskning och diskutera med personer med mer erfarenhet”, lyder Karjulas råd till kommande pro gradu-skribenter.

Ville Ahokas, Miikka Karjula och Marko Ruokolainen när deras pro gradu-avhandlingar presenterades.
Ville Ahokas (till vänster), Miikka Karjula och Marko Ruokolainen när deras pro gradu-avhandlingar presenterades.

Samhörigheten mellan studenterna en av kursens styrkor

Idag, fredag, inleddes festligheterna på morgonen i Försvarshögskolans Hjälteaula. Studenterna som utexaminerades hedrade med blommor de över 450 kadetter och kadettofficerare som stupat i krig. Festligheterna fortsatte med en dagsfest i Försvarshögskolans festsal där kommendören för försvarsmakten Timo Kivinen och rektor Mika Kalliomaa höll festtal. 

I dagsfestens tal lyftes samhörigheten på kursen och betydelsen av samarbete fram. Ville Ahokas höll studenternas tal vid festen. I sitt tal blickade han tillbaka på gemensamma stunder tillsammans med kurskamraterna och tackade för livslånga vänskapsband.

”Under magisterkursens gång fick jag ofta bevittna hur kamrater hjälpte varandra, både med sådant som gällde studierna och familjelivet. Och om någon hade en dålig dag, ställde de andra upp med uppmuntran. Även idag har det varit en glädje att följa med hur vänner gläds för varandras framgångar och tar hand om varandra.”

Ahokas tackade även kursledningen för en lyckad och lärorik kurs.

”Under magisterkursens gång har vi också fått ta del av många goda råd och levnadsregler för hur vi kan vara föredömliga förmän, underlydande och arbetskamrater. Tack för detta till våra kurschefer, lärare och kurssekreterare samt hela Försvarshögskolans personal.”

Generalmajor Mika Kalliomaa berömde kursen i rektorns tal och gav magistrarna som nu tar kurs mot arbetslivet uppmuntrande ord på vägen. Magistrarna som nu utexamineras kommer efter sin examen att ta sig an olika, krävande arbetsuppgifter.

”Man väntar på er vid truppförbanden. Ni har utmärkta förutsättningar och kunskaper för att inleda ert nya arbete. Redan innan kursen hade ni värdefull kompetens från arbetslivet. Jag är övertygad att allt det nya ni lärt er bygger vidare på er tidigare kompetens och erbjuder en stabil grund för kommande arbetsuppgifter.

Han betonade dock också vikten av att officerare i dagens föränderliga värld fortsätter att lära sig hela tiden.

”Kom ihåg att vi aldrig blir färdiga. Ny kunskap behövs eftersom arbetslivet och vår verksamhetsmiljö är stadda i ständig förändring. Fortsätt att utveckla er kompetens och var aktiva i fråga om förändring och förnyelse."

I slutet av evenemanget underströk kommendören för Försvarsmakten, general Timo Kivinen, vikten av kontinuitet i den förändrade världssituationen i sin hälsning.

”Medan er kurs pågick har Finland träffat logiska och motiverade avgöranden för att trygga sin egen säkerhet. Vi har gått in i en ny era genom att alliera oss militärt. Vi är nu medlem i världens starkaste militärallians. Natomedlemskapet ändrar dock inte det faktum att huvudansvaret för Finlands försvar fortfarande ligger hos oss finländare.”

Kivinen menar att det i bråda tider är viktigt att kunna skapa balans mellan arbetet och livet vid sidan av tjänstgöringen. 

”Trots det allvarliga läge som råder i världen har ni all orsak att vara glada och stolta över den krävande examen i militärvetenskaper som ni har avlagt. Jag gratulerar er idag, denna betydelsefulla högtidsdag och önskar er all framgång i era kommande uppgifter”, avslutade Kivinen. 

Försvarshögskolans prorektor, överste Rainer Peltoniemi (till höger), anmäler kurserna som utexamineras för kommendören för Försvarsmakten, general Timo Kivinen. Bakom till vänster Försvarshögskolans rektor, generalmajor Mika Kalliomaa.

Med sikte på framtiden

Som avslutning på dagen ordnas en kvällsfest där de magistrar som nu utexamineras får fira tillsammans med sina närmaste. Efter examen går kursdeltagarna sina egna vägar och återvänder till arbetsuppgifter runt om i Finland, en del av dem till en välkänd omgivning, andra till en helt ny. 
Miikka Karjula hoppas att han efter sin examen genom sin arbetsinsats kan bidra till att utveckla flygvapnet. 
”Vår kurstid har varit en tid av stora förändringar inom Försvarsmakten. Den säkerhetspolitiska situationen har förändrats, Finland har valt ett nytt jaktplan och processen för att gå med i Nato har avslutats. Det är fint att Försvarsmakten gör det möjligt att avlägga magisterexamen för att för fördjupa sin personliga kompetens, och med den yrkeskompetens som vi nu har tillägnat oss får vi snart dra vår del av lasset”, avslutar han. 

Lista över pristagare

Arméns utbildningsprogram, premiärlöjtnanterna Ville Meriläinen

Marinens utbildningsprogram, premiärlöjtnanterna Tahvo Hirvonen

Flygvapnets utbildningsprogram, premiärlöjtnanterna Miikka Karjula

Gränsbevakningsväsendets utbildningsprogram, Ville Ahokas

Utbildningsprogrammet för flygofficerare utbildningsprogram, Jaakko Kallio

Om den studerande givit publiceringstillstånd för sin avhandling kan den fram till slutet av vecka 32 läsas i publikationsarkivet Doria (på finska).

´