Hyppää sisältöön

Maisterikurssit juhlivat valmistumistaan

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 11.8.2023 16.08
Tiedote

Sotatieteiden maisterikurssi 11 (SM11), lentoupseerin koulutusohjelma (SMOHJ16) ja viranomaisyhteistyön maisteriohjelma (SMVIR21) valmistuivat tänään perjantaina 11.8.2023.

Kuluneen viikon aikana maisterikurssien valmistumista on juhlittu Maanpuolustuskorkeakoululla perinteikkäin menoin. Keskiviikkona pro gradu -seminaarissa esiteltiin ansioituneita opinnäytetöitä, mitä ennen Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen antoi katsauksen Puolustusvoimien nykyhetkestä ja tulevasta valmistuville. Torstaina MPKK:n rehtori, kenraalimajuri Mika Kalliomaa piti päätösluennon opiskelijoille. Viikko huipentui tänään perjantaina valmistumisjuhlallisuuksiin, jotka alkoivat aamulla sankariaulassa kukkalaitteen laskutilaisuudella, ja jatkuivat Maanpuolustuskorkeakoululla päiväjuhlalla, jossa kuultiin puheenvuoroja sekä palkittiin menestyksekkäitä opiskelijoita. 

Sotatieteiden maisterin tutkinto on ylempi sotilaallinen korkeakoulututkinto, joka sisältää Maa-, Meri- ja Ilmavoimien, Rajavartiolaitoksen, lentoupseerin sekä viranomaisyhteistyön koulutusohjelmat. Tänä syksynä tutkinnosta valmistuu yhteensä 125 opiskelijaa, joista 15 valmistuu lentoupseerin koulutusohjelmasta ja kaksi viranomaisyhteistyön koulutusohjelmasta. 

Pääosa opiskelijoista on suorittanut sotatieteiden kandidaatin tutkinnon 100. Kadettikurssilla tai 83. Merikadettikurssilla, ja palannut Maanpuolustuskorkeakoululle viiden vuoden työelämäjakson jälkeen. Lentoupseerit jatkavat maisteriopintoihin heti kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Viranomaisyhteistyön koulutusohjelma on puolestaan suunnattu Puolustusvoimien ulkopuolisille vähintään alemman korkeakoulututkinnon suorittaneille siviiliopiskelijoille. Tänä vuonna viranomaisyhteistyön koulutusohjelma juhlii kymmenettä juhlavuottaan. 

Maisteriosaston apulaisjohtaja, komentajakapteeni Marcus Duncker on tyytyväinen niin kurssin yhteishenkeen, järjestelyihin kuin opintomenestykseenkin. 

”Kurssin osalta olen erityisen tyytyväinen kurssihenkeen ja yhteistoimintaan opiskelijoiden, opettajien ja kurssinjohtajien välillä. Se on perusta kaikelle.”

Sotatieteiden maisterin tutkinto antaa opiskelijoille valmiuksia johtaja- ja asiantuntijatehtäviin normaali- ja poikkeusoloissa. Kurssin viimeisten kuukausien aikana painopisteenä onkin ollut opiskelijoiden esimiestaitojen sekä operaatiotaidollisen osaamisen kehittäminen. Turvallisuusympäristön muutos ja Suomen sotilaallinen liittoutuminen ovat tuoneet oman lisänsä opetukseen ja sen ohessa käytäviin keskusteluihin. 

Kukkalaite, jonka ympärillä kaksi kynttilää ja kaksi kunniavartijaa Maanpuolustuskorkeakoulun sankariaulassa
Valmistuvat kurssit muistivat sodissa kaatuneita kadetteja ja kadettiupseereja kukkalaittein Maanpuolustuskorkeakoulun sankariaulassa

Ansiokkaita pro gradu -tutkielmia sotatieteiden maisteriohjelmassa

Keskiviikon pro gradu -seminaarissa esiteltiin erinomaisia tutkielmia eri koulutusohjelmista tutkimustulosten jalkauttamiseksi. Gradutuloksiaan pääsivät esittelemään muun muassa yliluutnantit Marko Ruokolainen Maavoimien koulutusohjelmasta, Ville Ahokas Rajavartiolaitoksen koulutusohjelmasta ja Miikka Karjula Ilmavoimien koulutusohjelmasta.

Kurssilla valmistuivat myös Maanpuolustuskorkeakoulun ensimmäiset kaksoisgradut, jolla viitataan kahteen eri tutkinto-ohjelmaan tehtyyn, normaalia pro gradu -tutkielmaa huomattavasti laajempaan pro gradu -tutkielmaan. Sotatieteiden maisteriohjelmassa ja Jyväskylän yliopiston Turvallisuus ja strateginen analyysi -maisteriohjelmassa tekemässään kaksoisgradussa Marko Ruokolainen kartoitti Venäjän uhkanarratiiveja perusteluina Venäjän ulko- ja sotilaspoliittiselle toiminnalle. 

”Halusin tehdä Venäjään liittyvän tutkielman, sillä se on kiinnostanut minua maana ja ilmiönä jo pitkään. Aihetta valittaessa piti myös huomioida, että se osoittaa perehtyneisyyden kumpaankin tieteenalaan. Monesta sotatieteiden maisteriohjelman oppiaineesta on löydettävissä liittymäpintoja toisen tutkinnon kanssa”, Ruokolainen tuumii. 

Tutkimusaineistosta Ruokolainen löysi selkeän ja historiallisen kehityskaaren, jossa Venäjän suhteet länteen heikkenivät varauksellisesta yhteistyöstä kohti epäluottamusta ja lopulta konfliktiin. 

”Sota ei sinänsä vaikuttanut tutkimuskysymykseen, ja vuoden 2022 tapahtumat rajasin tutkimuksen ulkopuolelle. Ne tarjosivat kuitenkin tutkimustulosten pohdintaan mielenkiintoisia näkökulmia. Ilmi nousi hyvin se, että kehityskaari nykyhetkeen on ollut pitkä ja johdonmukainen.”
Koko prosessi saa Ruokolaiselta kiitosta, vaikka työnsarkaa hänellä riittikin. Hänen mukaansa molemmat korkeakoulut suhtautuivat prosessiin hyvin positiivisesti ja kannustavasti kaikilla tasoilla.

”Jos kaksoisgradun tekeminen kiinnostaa, pitää asian sopiminen omalle kohdalle varmistaa jo hyvissä ajoin ennen maisteriopintojen alkamista. Se edellyttää itseohjautuvuutta ja tiettyjä tutkijan valmiuksia. Jos on esimerkiksi töiden ohessa täydentänyt opintojaan toisessa yliopistossa, ja kiinnostusta löytyy, voi se kenties kertoa kaksoisgradun soveltuvuudesta”, pohtii Ruokolainen.

Rajavartiolaitoksen koulutusohjelmassa opiskellut Ville Ahokas sai maisteritutkinnosta runsaasti hyötyä omiin työtehtäviinsä Kaakkois-Suomen rajavartioston rikostorjuntayksikössä. 

”Huomasin heti töihin palattuani juhannuksen jälkeen, kuinka paljon ohjelma kehitti ammattitaitoani. Rajavartiolaitoksen ollessa poikkihallinnollinen organisaatio, ohjelma painotti esimerkiksi lakiasioita, hallintoa ja hyvää esimiestoimintaa.”

Gradussani tarkastelin rajoitetuin oikeuksin toimivan tutkinnanjohtajan tarpeellisuutta Rajavartiolaitoksella. Yllättävä havainto oli esimerkiksi, että aiemmin tällainen tutkinnanjohtaja on Rajalla ollut, mutta nykylainsäädännön puitteissa sellainen ei ole mahdollinen toisin kuin muilla esitutkintaviranomaisilla. Gradua tehdessä perehdyin hallituksen esityksiin, valiokuntalausuntoihin ja yleisesti lakiasioihin. Siitä sai hyödyllistä kokemusta, sillä laitoksen kaikki työ perustuu lainmukaiseen toimintaan”, Ahokas miettii. 

Ilmavoimien koulutusohjelmassa opiskellut Miikka Karjula painottaa graduaiheen valinnassa hyödyllisyyttä tulevien työtehtävien kannalta. 

”Koen, että valmiuteni seuraaviin tehtäviin kasvoivat Ilmavoimien taktiikkaa koskevan gradun myötä. Tein lopullisen valinnan aiheesta, jonka tutkimukseen käytetty aika palvelisi minua tulevissa työtehtävissäni.” 

”Tärkeintä on valita itseä kiinnostava aihepiiri, jonka parissa työskentely on mielekästä. Aihetta kannattaa pohtia jo hyvissä ajoin, lukea tehtyjä tutkimuksia ja keskustella kokeneempien henkilöiden kanssa”, Karjula neuvoo tuleville gradun tekijöille.  

Ville Ahokas, Miikka Karjula ja Marko Ruokolainen poseeraavat ulkona otetussa kuvassa gradujen esittelypäivänä
Ville Ahokas (vas.), Miikka Karjula ja Marko Ruokolainen gradujen esittelypäivänä

Kurssin vahvuutena vahva yhteishenki

Tänään perjantaina juhlallisuudet alkoivat aamulla Maanpuolustuskorkeakoulun sankariaulassa. Valmistuvat kurssilaiset muistivat kukkalaittein yli 450:tä sodissa kaatunutta kadettia ja kadettiupseeria. Juhlallisuudet jatkuivat MPKK:n juhlasalissa päiväjuhlalla, jossa Puolustusvoimain komentaja Timo Kivinen ja rehtori Mika Kalliomaa pitivät juhlapuheen. 

Päiväjuhlan puheenvuoroissa korostuivat kurssin yhteishenki ja yhteistyön merkitys. Ville Ahokas piti opiskelijoiden puheenvuoron juhlassa. Puheessaan hän muisteli yhteistä taivalta kurssitovereidensa kanssa, ja kiitteli elinikäisistä ystävyyssuhteista.

”Maisterikurssin aikana todistin useasti, kun kaveria autettiin opintoihin tai perhe-elämään liittyen. Lisäksi toista tsempattiin, jos hänellä oli huono päivä. Myös tänään on ollut ilo seurata, kun ystävät ovat iloisia toistensa puolesta ja pitävät toisistaan huolta.”

Ahokas kiitteli myös kurssijohtoa onnistuneesta ja opettavaisesta kurssista.

”Maisterikurssin aikana olemme myös saaneet monet hyvät neuvot ja elämänohjeet esimerkillisenä esihenkilönä, alaisena ja työkaverina toimimiseen. Tästä kiitos kuuluu kurssinjohtajillemme, opettajillemme ja kurssisihteerillemme sekä koko Maanpuolustuskorkeakoulun henkilökunnalle.”

Kenraalimajuri Mika Kalliomaa kehui kurssia rehtorin puheenvuorossa, ja lausui kannustavia terveisiä työelämään suuntaaville maistereille. Valmistuneet maisterit suuntaavat tutkinnon suorittamisen jälkeen erilaisiin, vaativampiin tehtäviin.

”Teitä odotetaan joukoissanne. Teillä on erinomaiset taidot ja tiedot aloittaa uusi työnne. Teillä on jo vahva osaaminen ennen kurssia työelämästä. Uskon, että uusi oppi aiemman kokemuksenne jatkeena antaa vahvan pohjan tuleviin töihinne.”

Hän kuitenkin myös korosti upseerien jatkuvaa oppimista muuttuvassa maailmassa.

”Muistakaa myös, että me emme ole koskaan valmiita. Uutta osaamista tarvitaan alati muuttuvan työelämän ja toimintaympäristömme vuoksi. Kehittäkää osaamistanne jatkuvasti ja olkaa aktiivisia uudistuksille.”

Tilaisuuden lopuksi Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen korosti tervehdyksessään jatkuvuuden merkitystä muuttuneessa maailmantilanteessa.

”Kurssinne aikana Suomi on tehnyt loogisia ja perusteltuja ratkaisuja oman turvallisuutensa varmistamiseksi. Olemme siirtyneet uuteen aikakauteen liittoutumalla sotilaallisesti. Olemme nyt osa maailman vahvinta sotilasliittoa. Nato-jäsenyys ei kuitenkaan muuta sitä tosiasiaa, että päävastuu Suomen puolustamisesta säilyy meillä suomalaisilla.”

Kivisen mukaan kiireisinä aikoina on kyettävä tasapainottamaan työ ja palvelusajan ulkopuolinen elämä. 

”Vakavasta maailmantilanteesta huolimatta teillä on syytä olla ylpeä ja iloinen vaativan sotatieteiden maisterin tutkinnon suorittamisesta. Onnittelen teitä tänä arvokkaana juhlapäivänä ja toivotan teille parhainta menestystä tulevissa tehtävissänne”, Kivinen päätti. 

Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kivinen saapumassa valmistujaistilaisuuden päiväjuhlaan
Maanpuolustuskorkeakoulun vararehtori, eversti Rainer Peltoniemi (oik.) ilmoitti valmistuvat kurssit Puolustusvoimain komentaja, kenraali Timo Kiviselle. Taustalla vasemmalla Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Mika Kalliomaa.

Katseet tulevaan

Maistereiksi valmistuvat upseerit pääsevät päivän päätteeksi vielä juhlimaan läheistensä kanssa iltajuhlan merkeissä. Valmistumisen jälkeen kurssilaisten tiet jälleen erkanevat heidän palatessaan työtehtäviin ympäri Suomea, osa jo ennestään tuttuun ympäristöön, ja osa täysin erilaiseen. 
Miikka Karjula toivoo valmistumisensa jälkeen pääsevänsä omalla työpanoksellaan kehittämään Ilmavoimia. 

”Kurssiaikamme on ollut Puolustusvoimissa muutosten aikaa. Turvallisuuspoliittinen tilanne on muuttunut, minkä lisäksi Suomelle valittiin uusi hävittäjä ja liittymisprosessi Natoon saatiin päätökseen. On hienoa, että Puolustusvoimat mahdollistaa maisteritutkinnon laajuisen panostuksen henkilökohtaiseen osaamiseen, ja nyt hankitulla ammattitaidolla pääsemme pian kantamaan osamme työkuormasta”, hän päättää. 

Koulutusohjelmien priimukset

Maavoimien koulutusohjelma, Ville Meriläinen

Merivoimien koulutusohjelma, Tahvo Hirvonen

Ilmavoimien koulutusohjelma, Miikka Karjula

Rajavartiolaitoksen koulutusohjelma, Ville Ahokas

Lentoupseerin koulutusohjelma, Jaakko Kallio

Julkaisuluvan antaneiden opiskelijoiden pro gradut ovat luettavissa viikon 32 loppuun mennessä julkaisuarkisto Doriassa

´