Hoppa till innehåll

MATTI stöder säkerhetsplanering och beredskap för störningstillstånd och undantagsförhållanden

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 5.6.2019 8.46
Kolumn

MATTI är ett ettårigt (3/2019−3/2020) forskningsprojekt som genomförs av Försvarshögskolan, Teknologiska forskningscentralen VTT, Polisyrkeshögskolan och Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Projektet finansieras av Statsrådets kansli och ansvarigt ministerium är inrikesministeriet. Även sex andra ministerier deltar i projektet, ett av dem är försvarsministeriet. Målsättningen med MATTI-projektet är att skapa en verksamhetsmodell för uppföljning och evaluering av hur den regionala säkerhetsmiljön utvecklas.

Projektet som finansieras av Statsrådets kansli skapar en regional evaluerings- och framförhållningsmodell, inklusive indikatorer

Forskare Teija Norri-Sederholm berättar att MATTI-projektet utvecklar en verksamhetsmodell som stöder informationsbaserad säkerhetsplanering och beredskap för störningssituationer. Verksamhetsmodellen listar centrala, regionala uppföljningsindikatorer för säkerhetssituationen. Vidare fastställs förhållandet mellan nationella och regionala riskbedömningar och verksamhetsmodellen som utvecklas.

Med indikatorer avses olika parametrar som hjälper myndigheterna att följa med läget i säkerhetsmiljön och dess utveckling. Utöver myndigheternas enskilda indikatorer omfattar forskningen även övergripande indikatorer och indikatorer som omfattar flera förvaltningsenheter.

Försvarshögskolans del av projektet består av att identifiera den regionala lägesbilden och indikatorer som är centrala ur framförhållningssynvinkel.

– Till Försvarshögskolans uppgift hör också att identifiera parametrar för svaga signaler. Att skapa en lägesmedvetenhet och lägesbild är centrala fenomen i de militära vetenskaperna och vid försvarsmakten, förklarar Norri-Sederholm.

Försvarshögskolans del av projektet inleds i praktiken mot slutet av sommaren när man kan börja arbeta med det material som de andra deltagarna i projektet har producerat. Målsättningen är att reda ut hur olika myndigheter ser indikatorernas funktion och pålitlighet och om myndigheterna har behov av nya indikatorer. I takt med att forskningsarbetet framskrider kommer Försvarshögskolan också att delta i workshops och göra intervjuer. Projektets slutrapport kommer att publiceras i Statsrådets kanslis publikationsserie.

Det är viktigt för Försvarshögskolan att delta också i statsförvaltningens forskningsprojekt

– Då Statsrådets kansli har beviljat finansiering och ministeriet har fastställt att det här är ett viktigt område att forska i, då befinner vi oss mitt i kärnan för samhällelig påverkan och bedriver forskning som är viktig för samhället, konstaterar Norri-Sederholm.

Norri-Sederholm anser också att Försvarshögskolan genom projektet har möjlighet att påverka hur försvarsmaktens infallsvinkel och behov beaktas i forskning som finansieras av statsförvaltningen. Vidare anser hon att det är viktigt att Försvarshögskolan också deltar i andra än bara i försvarsministeriets forskningsprojekt. MATTI-projektet ingår även i Statsrådets kanslis TURVAA-projekt som undersöker ledningen av den nationella säkerheten på högsta nivå.

MATTI-projektet ingår i Försvarshögskolans forskningsstrategi under övergripande säkerhet.

– Det här är viktigt, eftersom ett projekt av den här typen stöder Försvarshögskolans och försvarsmaktens andra lagstadgade uppgift, d.v.s. myndighetssamarbete, specificerar Norri-Sederholm.

Työ ja koulutus
´