Hyppää sisältöön

MATTI tukee turvallisuussuunnittelua sekä varautumista häiriö- ja poikkeusoloihin

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 5.6.2019 8.46
Kolumni

MATTI-hanke on vuoden kestävä (3/2019−3/2020) tutkimushanke, jonka toteuttavat yhdessä Maanpuolustuskorkeakoulu, Teknologian tutkimuskeskus (VTT), Poliisiammattikorkeakoulu ja Suomen Pelastusalan keskusjärjestö.

Valtioneuvoston kanslian rahoittaman hankkeen vastuuministeriönä on sisäministeriö, jonka lisäksi hankkeessa on mukana kuusi muuta ministeriötä mukaan lukien puolustusministeriö. MATTI-hankkeen tavoitteena on tuottaa toimintamalli alueellisen turvallisuusympäristön kehityksen seurantaan ja arviointiin.

Valtioneuvoston kanslian rahoittamassa hankkeessa tuotetaan alueellinen arviointi- ja ennakointimalli indikaattoreineen

Tutkija Teija Norri-Sederholm kertoo, että MATTI-hankkeessa kehitetään toimintamalli, joka tukee tietoperusteista turvallisuussuunnittelua sekä varautumista häiriötilanteisiin. Toimintamallissa listataan turvallisuustilanteen keskeiset, alueelliset seurantaindikaattorit, jonka lisäksi määritellään kansallisten ja alueellisten riskiarvioiden suhde kehitettävään toimintamalliin.

Indikaattoreilla tarkoitetaan erilaisia mittareita, joiden avulla viranomaiset voivat seurata turvallisuusympäristön tilannetta ja kehitystä. Tutkimuksessa on mukana viranomaisten yksittäisten indikaattorien lisäksi myös laajoja ja poikkihallinnollisia indikaattoreita.

Maanpuolustuskorkeakoulun osuus hankkeessa on tunnistaa alueellisen tilannekuvan ja ennakoinnin kannalta keskeisiä indikaattoreita.

− Maanpuolustuskorkeakoulun tehtävään lukeutuu myös heikkoihin signaaleihin liittyvien mittareiden tunnistaminen. Tilannetietoisuus ja tilannekuvan muodostaminen ovat keskeisiä ilmiöitä sotatieteissä ja Puolustusvoimissa, Norri-Sederholm tarkentaa.

Maanpuolustuskorkeakoulun varsinainen työ alkaa loppukesästä, kun muiden hankekumppaneiden tuottamaa tietoa lähdetään työstämään. Tarkoituksena on selvittää, miten eri viranomaiset näkevät indikaattoreiden toimivuuden ja luotettavuuden sekä onko viranomaisilla tarvetta uusille indikaattoreille. Maanpuolustuskorkeakoulu osallistuu tutkimuksen edetessä myös työpajoihin ja haastatteluiden tekemiseen. Hankkeen loppuraportti julkaistaan Valtioneuvoston kanslian julkaisusarjassa.

Maanpuolustuskorkeakoululle on tärkeää olla mukana myös valtionhallinnon tutkimushankkeissa

− Kun valtioneuvoston kanslia rahoittaa hanketta ja ministeriö on katsonut, että aihetta on tärkeä tutkia, niin olemme juuri siellä yhteiskunnallisen vaikuttamisen ytimessä ja teemme yhteiskunnallisesti tärkeää tutkimusta, Norri-Sederholm pohtii.

Norri-Sederholm katsoo myös, että Maanpuolustuskorkeakoululla on mahdollisuus hankkeen puitteissa vahvistaa Puolustusvoimien näkökulman ja tarpeiden huomioimista valtionhallinnon rahoittamassa tutkimuksessa. Lisäksi hän näkee tärkeänä, että Maanpuolustuskorkeakoulu osallistuu myös muiden kuin puolustusministeriön tutkimushankkeisiin. MATTI-hanke liittyy myös Valtioneuvoston kanslian TURVAA-hankkeeseen, jossa tarkastellaan kansallisen turvallisuuden ylimmän tason johtamista.

Maanpuolustuskorkeakoulun tutkimusstrategiassa MATTI-hanke kuuluu kokonaisturvallisuuden alle.

− Tärkeää on myös se, että tämänkaltainen hanke tukee Maanpuolustuskorkeakoulun ja Puolustusvoimien toista lakisääteistä tehtävää, eli viranomaisyhteistyötä, Norri-Sederholm tarkentaa.

Työ ja koulutus
´