Hoppa till innehåll

Magisterexamen i militärvetenskaper ger färdigheter till uppgifter som kombinerar teori och praktik

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 13.8.2019 10.18 | Publicerad på svenska 14.8.2019 kl. 12.06
Pressmeddelande

Magisterkursen i militärvetenskaper utexaminerades på fredagen den 9 augusti 2019. Magisterexamen i militärvetenskaper är en viktig mellanetapp i officerskarriären, eftersom magistrar i militärvetenskaper från utbildningsprogrammet för officerare kan få en fast tjänst. Därefter arbetar de flera år vid olika truppförband före följande tjänstekarriärskurser.

Så gott som alla studerande har efter avlagd kandidatexamen i militärvetenskaper och fyra år i arbetslivet återvänt för att avlägga magisterexamen. Samtidigt utexamineras magistrar i militärvetenskaper från utbildningsprogrammet för flygofficerare och myndighetsutbildningsprogrammet. Deras studier avviker något, och till exempel magisterstudierna för piloter tar i allmänhet sex år.

Soldater står på plats medan de bär mästarens flagga.

Försvarshögskolans rektor och försvarsmaktens kommendör gratulerar de utexaminerade

Rektor, generalmajor Jari Kallio gratulerade i sitt hälsningstal de 127 utexaminerade studerandena. Försvarsmakten betonar fortlöpande personalutbildning även efter avlagd högre högskoleexamen. Rektorn uppmanade de nya magistrarna att i god tid planera de följande tjänstekarriärkurserna, såsom generalstabsofficerkursen och stabsofficerskursen. Kallio tackade också de civilpersoner som deltagit i magisterstudierna i myndighetssamarbete och hoppades att studierna gett mer beredskap för arbetet för fosterlandets bästa.

Försvarsmaktens kommendör, general Timo Kivinen uppmanade i sitt tal på dagen de nyutexaminerade att tackla nya utmaningar positivt och öppet. Dessutom uppmanade han de nya magistrarna att följa med sin tid, vara nyfikna på aktuella frågor och delta i diskussionen.

Studerandena anser att de två gångna åren har varit lärorika

Överlöjtnant Sami Korpela, som belönades som kursens magister, konstaterade några dagar före utexamineringen att de två gångna åren varit viktiga med tanke på utvecklingen av den egna kompetensen. Han berättade att en del kursdeltagare är intresserade av forskning medan en del har andra karriärplaner. Korpela betonade den egna aktivitetens betydelse under magisterstudierna − studiearbetet och inlärningen fortsätter även utanför tjänstetid.

Även de fyra år i arbetslivet som föregått magisterstudierna har enligt Korpela varit viktiga med tanke på de framtida uppgifterna. Praktiska erfarenheter stöder utvecklingen av teoretiska färdigheter.

− Visst sätter det saker och ting i ett annat perspektiv när man förstår hur grundenhetens vardag fungerar och hur utbildarens vardag ser ut. När vi nu övergår till uppgifter som styr utbildarnas vardag och arbete ger detta helt nya möjligheter, eftersom man själv redan har praktisk erfarenhet.

Korpela anser dock att det viktigaste med kursen var den kamratanda som uppstod under den. Vid sidan av studierna har deltagarna skapat värdefulla relationer och samhörighet med tanke på arbetslivet, där kursdeltagarna kommer att arbeta med samma rang tillsammans. Korpela tror att andan på kursen kommer att bära långt innan de följande utbildningsfaserna blir aktuella.

− Det viktigaste för mig har varit diskussionerna med kurskamraterna. På massföreläsningar förmedlar föreläsaren information som man väntas ta in på ett eller annat sätt, men den fördjupas på ett helt annat sätt när man diskuterar med kompisarna, säger Korpela.

Överlöjtnant Korpela

Samandan på kursen den viktigaste resursen

Överlöjtnant Korpela tog ödmjukt och tacksamt emot erkännandet av lärarna och kurskamraterna. Även kursens primus, överlöjtnant Jussi Mussalo sade sig vara positivt överraskad av erkännandet och höll med Korpela om att hela kursen arbetat flitigt för att utveckla sig själva och att den förtjänar ett tack för välgjort arbete.

I sitt tal tackade överlöjtnant Mussalo lärarna och kurskamraterna för att de motiverat till inlärning under studierna. Han anser att den viktigaste erfarenheten av de två gångna åren var den starka samandan, som hjälpt deltagarna att avklara studierna och tackla utmaningarna.

− En av de viktigaste aspekterna var det starka ömsesidiga kamratstödet − det var exceptionellt jämfört med andra läroanstalter, säger Mussalo.

I sitt tal fäste han också uppmärksamhet vid studietiden som avviker från en officers "normala" vardag och som för en del kursdeltagare gett mera tid tillsammans med närstående, medan andra har gjort långa resor till studieorten. Mussalo tackade också de närstående för deras flexibilitet och stöd. Avslutningsvis betonade han att fokus bör ligga på lösningar i såväl samordningen av familjelivet och studierna som yrkesutvecklingen.

− Vi koncentrerar oss på det som är viktigt på riktigt och löser de problem som vi stöter på.

Kaffe vid ett långt bord

Examen för magister i militärvetenskaper

Det grundläggande syftet med examen är att utbilda officerare för Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet med kunskapsmässiga och praktiska färdigheter för uppgifter i mellanledningen. Målet är att studerandena ska få färdigheter att handha befälsuppgifter i truppförband i undantagsförhållanden och i grundenheter i internationella uppdrag.

Man kan avlägga examen för magister i militärvetenskaper även efter annan lägre högskoleexamen än i militärvetenskaper. Examen i utbildningsprogrammet för myndighetssamarbete ger inte officersbehörighet.

Magisterexamen förnyas för närvarande. Följande magisterkurs i militärvetenskaper börjar först hösten 2020, och efter reformen arbetar kandidaterna i fem år innan magisterstudierna påbörjas.

´