Hoppa till innehåll

Forskningsprojektet TAHTO2 söker nya sätt att granska medborgarnas förhållande till försvaret

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 3.10.2018 12.31 | Publicerad på svenska 12.10.2018 kl. 12.52
Pressmeddelande

”Om Finland blir anfallet, borde finländarna enligt er åsikt försvara sig med vapenmakt i alla situationer, även om resultatet förefaller osäkert?” Sju av tio finländare besvarar frågan jakande. Åtta av tio förespråkar allmän värnplikt. Relationen mellan medborgarna och försvaret rymmer trots detta också mycket annat. Försvarshögskolans forskningsprojekt TAHTO2 flyttar fokus från försvarsviljan till försvarsrelationen.

Forskningsprojektet TAHTO2 är fortsättningen på en undersökning som genomfördes 2016 - 2018. Den kartlade vilka uppfattningar om försvaret som förekom bland civiltjänstgörare och reservister som önskade bli civiltjänstepliktiga. Genom intervjuer fick man en god helhetsbild av försvarsrelationens struktur: å ena sidan påverkas uppfattningen om försvaret kraftigt av den egna erfarenheten av beväringstjänsten, å andra sidan anses försvaret ge en omfattande garanti för den övergripande säkerheten.

Ett betydande resultat av den första delen av forskningsprojektet TAHTO är insikten om hur mångfacetterad relationen till försvaret är. I begreppet ingår såväl attityd, tillit, aktörskap som kunnande i förhållande till försvaret. I den andra delen av forskningsprojektet, som nu startar, granskar man kopplingarna mellan dessa delområden. Ledaren för forskningsprojektet, Teemu Tallberg vill inte uttala sig på förhand om vilka forskningsresultat man eventuellt kan vänta sig, utan önskar att undersökningen snarare skulle skapa nya sätt att betrakta ämnet.

– Förhållandena mellan de olika dimensionerna av försvarsrelationen är ett av föremålen för vår undersökning. I och med medborgarenkäten kommer det att bli intressant att se, på vilket sätt dimensionerna placerar sig i förhållande till relationerna. Finns det ett samband mellan kunskaper om försvaret och tilliten till försvaret? Är ett aktivt deltagande i försvaret endast sammankopplat med positiva attityder till försvaret, pejlar Tallberg.

Försvarsviljan har varit föremål för många olika undersökningar i olika sammanhang under flera års tid. Målsättningen med forskningsprojektet TAHTO2 är att förutom att presentera statistiska uppgifter direkt lyfta fram medborgarnas synpunkter som underlag för debatten om försvarsfrågor.

– För att kunna utveckla medborgarnas roll inom arbetsfördelningen som avser säkerheten i samhället, behöver vi mer forskningsdata om medborgarnas relation till försvaret, betonar Tallberg.

I denna del av forskningsprojektet förenas forskningsmaterial av olika slag. Man samlar in medborgarnas uppfattningar genom intervjuer och deltagande iakttagelser. Dessutom finns det planer på att genomföra en omfattande medborgarenkät, genom vilken man hoppas få fram en allt större människogrupps synpunkter. Det är också beaktansvärt att man i forskningsprojektet TAHTO2 koncentrerar sig mer detaljerat än tidigare på kvinnors relation till försvaret. Med stöd av forskningsresultaten kommer arbetsgruppen för TAHTO2 t.ex. att delta i diskussioner som rör jämlikhet inom värnplikten och olika medborgartjänst-modeller.

Forskningsprojektet TAHTO2 fortsätter fram till hösten 2019 och genomförs genom extern stiftelsefinansiering. Publikationer om undersökningen är att vänta under hösten 2019. Forskningsprojektet leds av filosofie doktor Teemu Tallberg och hans arbetsgrupp som består av filosofie doktor Teija Norri-Sederholm och politices doktor Linda Hart.

Läs mera:

https://findikaattori.fi/fi/77

https://www.defmin.fi/files/4060/Suomalaisten_mielipiteita_ulko-_ja_turvallisuuspolitiikasta_maanpuolustuksesta_ja_turvallisuudesta_marraskuu_2017.pdf

´