Hoppa till innehåll

Universitetens gemensamma workshop för hållbar utveckling hölls vid Försvarshögskolan

Försvarshögskolan
Utgivningsdatum 17.9.2019 9.41 | Publicerad på svenska 30.9.2019 kl. 14.07
Kolumn

I början av september samlades representanter från Finlands alla universitet i Sandhamn för att delta i en workshop kring temat hållbarhet och ansvarsfullhet. Workshoppen arrangerades av Finlands universitetsrektorers råds, UNIFI r.f., arbetsgrupp för hållbar utveckling. Återupplev workshoppens atmosfär på sociala medier under hashtaggen #kekebootcamp.

Logotypen för Försvarshögskolan med gröna pilar runt den

Avsikten med workshoppen är att uppmuntra till gemensam handling för att främja hållbarhet och ansvarsfullhet

FN:s handlingsplan för hållbar utveckling, Agenda 2030, som innehåller 17 omfattande och ambitiösa mål för hållbar utveckling, låg som grund för workshoppen. Bland målen finns bland annat jämställdhet mellan könen, fred och rättvisa, bekämpning av klimatförändringen och ansvarsfull utbildning.

Studerande, forskare, administrativ personal och chefer från de olika universiteten deltog i workshoppen som hölls på fredagen. Målsättningen med evenemanget vara att öka deltagarnas förståelse för det arbete som vid de andra universiteten görs för att främja ansvarsfullhet och hållbar utveckling. UNIFI:s arbetsgrupp för hållbar utveckling kommer utgående från workshoppens resultat att arbeta fram en arbetsplan för hållbarhet och ansvarsfullhet som kommer att börja omsättas i praktiken under 2020.

Försvarshögskolan en del av Försvarsförvaltningen

Kommissionen för hållbar utveckling är en central aktör som följer upp och utvärderar hur Agenda 2030 verkställs. Kommissionen leds av statsministern. Försvarshögskolan som är en del av Försvarsmakten hör till Försvarsministeriets förvaltningsområde som har som mål att förverkliga förvaltningsområdets uppgifter på ett sätt som är socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart. Genom åtagandet "säkerhet under ansvar" som stod klart 2015, framställs konkreta mål för försvarsministeriets förvaltningsområde gällande bl.a. en motiverande beväringstjänst, en hållbar materialhantering, en sund och trygg tjänstgöringsmiljö, en verksamhet som tar ansvar för miljön samt ett energieffektivt försvar som tar ansvar för klimatet. Försvarsförvaltningen följer upp, utvärderar och rapporterar regelbundet hur programmet följs.

Kommendör Kari Aapro, som ansvarade för arrangemangen kring workshoppen vid Försvarshögskolan, berättar att alla finländska universitet har valt de mål för hållbar utveckling ur Agenda 2030-programmet som bäst kan förenas med universitetets kompetens och intressen. Till exempel forskar man vid Lapplands universitet i hur natur och turism i Lappland kan kombineras på ett sätt som främjar hållbar utveckling och vid Villmanstrands tekniska universitet satsar man på att utveckla nya energilösningar.

Vid Försvarshögskolan granskas hållbar utveckling och ansvarsfullhet i synnerhet med tanke på samhällets säkerhet och stabilitet, lyfter Aapro fram. Till målsättningarna hör bland annat att arbeta fram ett eget målprogram för hållbar utveckling för Försvarshögskolan. Ett utkast av programmet finns redan. Ur undervisningsperspektiv är Försvarshögskolans minimimål att lära ut försvarsförvaltningens program och mål för hållbar utveckling till de studerande.

Green Campus och innovationsworkshoppar

Försvarshögskolans åtgärder med inriktning på hållbar utveckling kan delas in i sex olika helheter som är beroende av varandra:

Innovationsworkshoppar – Strävan efter att förutse framtiden

Forskning – Förmåga att förstå fenomen på djupet och producera ny kunskap

Undervisning – Utbildar experter som följer med sin tid

Attitydpåverkan – Förmåga att tillämpa hållbar utveckling och ansvarsfullhet i sitt eget agerande

Kommunikation och samhällspåverkan – Aktivt producera ansvarsfull information

Försvarshögskolan Green Campus – En hållbar och ansvarsfull aktör

I likhet med de andra universiteten bör Försvarshögskolan specialisera sig och koncentrera sig på sina egna intresseområden som en del av hållbar utveckling, menar Aapro. I detta sammanhang faller det sig naturligt att Försvarshögskolan genom sin forskning och sina innovationer strävar efter att hitta nya innehåll och lösningar för ett säkrare och med stabilt samhälle och för att utveckla funktioner som förebygger och främjar säkerheten.

Forskning och innovationer ger undervisningen innehåll och struktur, vilket i sin tur skapar förutsättningar för kompetensutveckling. Attitydpåverkan ingår som en fast del i kompetensen och stöder de studerande och Försvarshögskolans personal i processen att lära sig förstå vikten av hållbar utveckling och ansvarsfullhet för att kunna tillämpa dessa principer i sitt liv och i sina värderingar. Vidare skapar kompetens och kunskap förutsättningar för kommunikation och samhällspåverkan.

Aapro lyfter fram Green Campus-tänkandet, som redan tillämpas vid många universitet, som ett exempel på miljöansvar i verksamheten. Redan existerande miljöprogram (t.ex. ISO 14001 eller WWF Green Office) kan användas/tillämpas för att utveckla en verksamhetsmiljö som stöder hållbar utveckling. WWF Green Office handleder arbetsplatsen att tillämpa miljöansvar i sin verksamhet. Den kan bidra till att minska Försvarshögskolans ekologiska fotavtryck, att skydda naturens mångfald och till att naturresurser används på ett smart sätt. Ansvarsfullhet är en viktig samhällsgärning och konkurrensfördel. Med hjälp av den kan vi kommunicera till de studerande, den anställda personalen, arbetssökande, intressegrupper och samarbetspartner hur ansvarsfullhet har integrerats i Försvarshögskolans verksamhet.

Kadetterna förväntade sig konkreta åtgärder

De kadetter som deltog i workshoppen den 13 september såg fram emot den med ett öppet sinne och var beredda att lära sig nytt. Enligt kadetterna är hållbar utveckling kanske inte direkt ett av de vanligaste samtalsämnena bland de studerande, men man använder ändå sitt bondförnuft och sorterar soporna till exempel. De studerande hoppades att fredagens workshop skulle leda till mera konkreta och tydliga åtgärder, så att det i framtiden skulle vara lättare att beakta hållbar utveckling i vardagen.

Samtidigt funderade de studerande dock över Försvarshögskolans ställning som i viss mån skiljer sig från civila universitets. Är det till exempel möjligt att tillämpa hållbar utveckling i en krissituation? Ute i världen finns redan forskningsteman som i framtiden kan stöda hållbar utveckling inom militära vetenskaper. Dessa är till exempel hållbarhet i militära operationer, hållbarhet i militärt ledarskap och i militära innovationer och teknologier. Aapro konstaterar även att man vid Försvarshögskolan strävar efter att genom forskning hitta nya typer av hållbar utveckling och stabilisera lösningar som stöder samhällelig säkerhet och stabilitet genom att beakta militära, ekonomiska och ekologiska perspektiv.

Kokoukset ja seminaarit
´