Hoppa till innehåll

Försvarsmaktens internationella center föregångare inom krishanteringsutbildning

Försvarsmaktens internationella center FINCENT
Utgivningsdatum 6.8.2019 12.55 | Publicerad på svenska 15.8.2019 kl. 14.34
Kolumn

Finland har över femtio år långa traditioner i att ge krishanteringsutbildning och delta i krishantering. Under de gångna årtiondena har Försvarsmaktens internationella center byggt en grund för krishanteringsutbildning ute i världen och deltar även idag aktivt i arbetet med att utbilda experter inom krishantering, både i Finland och utomlands.

Det första FN-utbildningscentret för fredsbevarande krishantering grundades i Finland 1969. År 2001 etablerades dess namn i sin nuvarande form, Försvarsmaktens internationella center och dess internationella version, The Finnish Defence Forces International Centre (FINCENT).

Finland främjar krishanteringsutbildning

Finland deltog i en FN-ledd fredsbevarande operation för första gången för över 50 år sedan, 1956 vid Suezkanalen. På den tiden gavs inte ännu utbildning i sin nuvarande form, utan mer tillfälligt. Chefen för Försvarsmaktens internationella center, överstelöjtnant Harri Uusitalo, konstaterar att när man såg att behovet av fredsbevarande verksamhet hade ökat, bestämde man sig för att grunda ett center för krishanteringsutbildning i Niinisalo.

− Finland blev medlem i FN 1955 och redan året därpå deltog vi i den fredsbevarande verksamheten i UNEF (United Nations Emergency Force) 1-operationen i Suez. Som ett neutralt och litet land som fortfarande utvecklades ville Finland dra sitt strå till stacken och inta en aktiv roll i FN. Vi hade lagom distans till världspolitikens tvistefrågor och var således även i detta avseende ett lämpligt land att driva på krishanteringsutbildningen, förklarar Uusitalo.

Internationellt samarbete har ingått i utbildningen ända från början, först inom de nordiska länderna och så småningom även i ett större perspektiv. Försvarsmaktens internationella center har aktivt delat med sig av sitt stöd och sin kunskap i olika delar av världen där FN har bestämt sig för att grunda fler utbildningscenter. Tiotals finländska utbildare skickas varje år ut i världen för att stöda undervisningen på annat håll.

− Även experterna, som antingen arbetar eller har arbetat vid Försvarsmaktens internationella center, och som har spridit information om oss internationellt, är delaktiga i Finlands aktiva roll. Nu, 50 år senare, börjar man se resultat, och utbildning erbjuds på många håll runt om i världen, konstaterar Uusitalo.

Förutom genom utbildning, deltar Finland i FN:s arbete med att främja uppfyllandet av målsättningarna för det fredsbevarande arbetet, även genom att delta bl.a. i FN:s arbete med att ge ut böcker, producera reglementen och utveckla utbildningar.

Kvinnor uppmanas att delta i kursen UN Military Experts on Mission (UN MEM)

Kursen UN MEM som inleds i augusti utbildar militärer att fungera som militärobservatörer vid FN:s fredsbevarande operationer. Totalt 42 personer, från 24 olika länder, deltar i den andra UN MEM-kursen som Försvarsmaktens internationella center arrangerar i år. Könsfördelningen på kursen är jämn, 23 av deltagarna är kvinnor och 19 män. Finland strävar efter att i synnerhet genom utbildning uppfylla FN:s målsättning om att höja andelen kvinnor som deltar i fredsbevarande operationer till 15 procent.

− Självklart är vi jämlika och jämställda gällande alla kurser och vi lägger vikt vid att alla behandlas lika. Men utgångspunkten är att vi strävar efter att producera tjänster och uppfylla de krav som FN har ställt på olika länder för att öka antalet kvinnor, både civila och militära, i operationerna, förklarar Uusitalo.

FN strävar efter att uppmuntra kvinnor att delta i krishanteringskurser även genom att stöda deras deltagande ekonomiskt. Utöver Försvarsmaktens internationella center deltar även andra länder, såsom Australien, Kanada, Norge och Danmark i det ekonomiska stödet.

− Vi här i Finland, och några andra länder stöder och sponsrar i synnerhet länder som skickar kvinnor på kurserna. Man kunde säga att vi strävar efter att uppmuntra mindre bemedlade länder att skicka kvinnor hit på våra kurser, fortsätter Uusitalo.

Kurssekreterare Niina Kaltiainen berättar vidare, att Finlands representation vid FN i New York aktivt har informerat andra länder om möjligheten att få sponsring. I den kommande UN MEM-kursen deltar 19 personer som fått sponsring från olika länder. Största delen av dem är kvinnor. Även kvinnornas andel bland utbildarna är avsevärd.

Nationellt och internationellt samarbete

Kaltiainen berättar att kursen ordnas i samarbete med flera olika truppförband. Av den tre veckor långa kursen tillbringas en vecka på terrängövning i Niinisalo, där bl.a. Björneborgs brigad och Uttis jägarregemente stöder verksamheten. Under den sista kursveckans slutövning övar deltagarna i Krishanteringscentret CMC Finlands grundkurs i civil krishantering samarbete mellan civila och militära i praktiken tillsammans med deltagarna på UN MEM-kursen. Även undervisningen är internationell. Flera utbildare från de nordiska länderna kommer att undervisa på UN MEM-kursen.

− Våra kursdeltagare får på UN MEM-kursen lära sig hur det är att jobba med civila och å andra sidan får de civila erfarenhet av hur det är att fungera tillsammans med militärer. De här grupperna har väldigt olika handlingssätt och därför har den här övningen ofta upplevts som mycket intressant och givande, förklarar Kaltiainen.

Samarbete är enligt Uusitalo en naturlig del i all verksamhet vid Försvarsmaktens internationella center − man delar information med varandra och utvecklar sin kompetens kontinuerligt. Finland är en föregångare när det gäller att sammanföra olika aktörer inom krishantering, vilket enligt Kaltiainen och Uusitalo är ett rätt nytt fenomen inom fredsbevarande och krishantering. För tjugo år sedan förekom knappt något samarbete alls mellan olika aktörer, t.ex. civila och militära organisationer, i krishanteringssammanhang.

− Utgångspunkten för krishantering är att ingen kan lösa problemen ensam. Man måste kunna samarbeta. Här i Finland är det lätt att diskutera myndigheter emellan och militära och civila aktörer kan fungera tillsammans. På många andra ställen är gränserna mellan olika aktörer mycket striktare och samarbetet mellan olika myndigheter därmed mer krävande. Finland har i detta hänseende mycket bra strukturer och förutsättningar att driva ärenden framåt, sammanfattar Uusitalo.

Försvarsmaktens internationella center fyller 50 år i höst

Jubileumsåret kulminerar den 23.10.2019 då ett internationellt jubileumsseminarium ordnas i Sandhamnshuset. Jubileumsseminariet visas i realtid på nätet.

Du kan också följa med det pågående jubileumsåret på sociala medier (@FINCENTFI och @MPKKFI) samt på Försvarsmaktens internationella centers och Försvarshögskolans webbplatser.

´