Hyppää sisältöön

Esitelmäkutsu: Sotatieteiden päivät 2023

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 20.4.2023 14.20
Tiedote

Vuoden 2023 Sotatieteiden päivien teema "Sama kaiku on askelten? Asiantuntijuutta rakentamassa muuttuvassa toimintaympäristössä" on keskustelunavaus ajankohtaisista sotatieteellisistä ilmiöistä ja teemoista tutkimuksen, opetuksen sekä upseerin käytännön ammatinharjoittamisen näkökulmista. Muuttuva toimintaympäristö pitää sisällään niin Suomen Nato-jäsenyyden, Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa, yleisen turvallisuuspoliittisen murroksen kuin teknologian ja yhteiskunnankin kehittymisenkin. 

Maanpuolustuskorkeakoulu ja Suomen Sotatieteellinen Seura ry järjestävät 12. Sotatieteiden päivät 11.-12.10.2023. Kaksipäiväisten Sotatieteiden päivien ensimmäisenä päivänä kuullaan paneelikeskusteluja ja kutsuttujen puhujien esityksiä. Toinen päivä toteutetaan rinnakkaisena työryhmätyöskentelynä. Työryhmiin esitykset valitaan laajennettujen abstraktien perusteella. Maanpuolustuskorkeakoulu julkaisee esitelmien abstraktikokoelman sähköisenä Sotatieteiden päivien jälkeen. 

Pyydämme laajennettuja abstrakteja (3500-7000 merkkiä välilyönteineen) teemaryhmittäin, joiden kuvaukset löydät alta. Abstraktin jättämisen yhteydessä pyydetään esittämään, mihin teemaryhmään tai teemaryhmiin oma esitys erityisesti soveltuisi. Esitysten kesto työryhmissä on 20 minuuttia + 5-10 minuuttia keskustelua. Työryhmien kokoonpanoa ja organisointia voidaan tarvittaessa muuttaa. Sotatieteiden päiville on mahdollista osallistua etänä, mutta puhujien ja esitysten pitäjien toivotaan saapuvan tapahtumapaikalle pääkaupunkiseudulle.  

Abstraktien jättämisen määräaika on sunnuntai 11.6.2023. Abstraktin voi jättää osoitteessa: https://www.lyyti.in/stp-esitelmakutsu-2023

Lisätietoja

Milla Alaraatikka 
p. 0299 530 728
[email protected] 

Matti Muhli
p. 0299 530 729
[email protected] 

Teemaryhmät


”Kokonaismaanpuolustus osana kansallista resilienssiä, eng. ”Comprehensive Defence – Part of National Resilience” -teemaryhmä
Teemaryhmään kutsutaan aiheesta kiinnostuneita kotimaisia ja kansainvälisiä tutkijoita. Aiheen lähtökohtana on tarkastella turvallisuusympäristöä, siihen liittyviä ilmiöitä ja uhkia sekä niiden vaikutuksia kansalliseen resilienssiin, kokonaisturvallisuuden malliin ja kokonaismaanpuolustukseen. Esiteltäväksi kutsutaan suomen-, ruotsin- ja englanninkielisiä aihetta koskevia tai sivuavia töitä. Tiivistelmä kirjoitetaan esityskielellä.

Sotilaskoulutuksen ja -kasvatuksen teemaryhmä
Teemaryhmään kutsutaan sotilaskoulutuksen ja kasvatuksen eli sotilaspedagogiikan alasta kiinnostuneita tutkijoita. Sotilaspedagogiikka tarkastelee ennen kaikkea koulutuksen ja kasvatuksen keinoin tapahtuvaa yksilöiden toimintakyvyn ja sitä kautta joukkojen suorituskyvyn kehittämistä. Esiteltäväksi kutsutaan empiirisiä töitä (erilaisin metodisin tai teoreettisin valinnoin), jotka käsittelevät sotilaskoulutuksen ja -kasvatuksen kysymyksiä kouluttajan taitojen ja valmiuksien, koulutettavien taipumusten, valmiuksien ja osaamisen, tai esimerkiksi oppimisen ja motivaation välisten yhteyksien, yksilöllisten erojen tai ajan yli tapahtuvien muutosten näkökulmista. Kiinnostuksen kohteena ovat myös uudet avaukset ja havainnot tai demonstraatiot oppimisympäristöjen, opetusmenetelmien ja opetusteknologioiden alueilta. Esityskieli voi olla suomi tai englanti. Tiivistelmä kirjoitetaan esityskielellä.

Sotilassosiologian teemaryhmä
Teemaryhmään kutsutaan sotilassosiologian alasta kiinnostuneita opiskelijoita ja tutkijoita. Sotilassosiologia tarkastelee asevoimien ja yhteiskunnan välisiä suhteita, kansalaisten maanpuolustustahtoa ja maanpuolustussuhdetta, sotilasyhteisön ja sotilasorganisaation sisäisiä ilmiöitä, sotilasjoukon ryhmäkiinteyttä ja taistelutahtoa, henkilöiden sopeutumista varusmiespalvelukseen ja sotilasyhteisöön, sotilaallisten roolien omaksumista sekä asevelvollisuuden, viranomaisyhteistyön ja kriisinhallinnan vaikutuksia yksilössä ja yhteiskunnassa. Esiteltäväksi kutsutaan tutkimustöitä, jotka käsittelevät edellä mainittuja tutkimusaiheita. Esityskieli voi olla suomi tai englanti. Tiivistelmä kirjoitetaan esityskielellä.

Kriisinhallinnan teemaryhmä
Teemaryhmä kokoaa yhteen laajasti kriisihallinnan tutkimuskenttään liittyviä esityksiä. Tarkastelun kohteeksi käyvät kaikenlaiset kriiseihin ja konflikteihin liittyvät alueet ja ilmiöt – kuten kompleksisuus, kokonaisvaltainen/integroitu kriisinhallinta, paikallinen omistajuus, adaptiivisuus, inhimillinen turvallisuus, johtaminen ja päätöksenteko, harjoitukset ja koulutuskäytänteet – niin suomalaisessa kuin kansainvälisessä katsannossa. Esitelmien teoreettiset lähtökohdat samoin kuin menetelmälliset lähestymistavat voivat vaihdella monipuolisesti. Työryhmään toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi sekä suomen- että englanninkieliset paperit. Welcome to present also in English!

Fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn merkitys sodassa -teemaryhmä
Teemaryhmään kutsutaan fyysisen ja psyykkisen toimintakyvystä sotilasympäristöissä kiinnostuneita tutkijoita. Fyysisen toimintakyvyn tutkimus keskittyy tutkimaan fyysisiä kuormitustekijöitä ja kuormituksesta palautumista sekä sotilastyön fyysisiä vaatimuksia. Keskeistä fyysisen toimintakyvyn tutkimusta ovat myös harjoittelututkimukset, joilla pyritään selvittämään optimaalisia tapoja fyysisen toimintakyvyn kehittämiseen ja ylläpitämiseen eri sotilasympäristöissä. Psyykkisen toimintakyvyn tutkimus keskittyy tutkimaan psyykkisiä kykyjä ja osa-alueita sotilasympäristöissä, erityisesti haastavissa ja kuormittavissa taistelutilanteissa.
Esiteltäväksi kutsutaan empiirisiä töitä (erilaisin metodisin tai teoreettisin valinnoin), jotka käsittelevät fyysistä tai psyykkistä toimintakykyä, tai erityisesti niiden välisiä yhteyksiä sotilaskontekstissa. Kiinnostuksen kohteena ovat myös uudet, innovatiiviset ratkaisut fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn monitoroimiseen eri sotilasympäristöissä.  Esityskieli voi olla suomi tai englanti. Tiivistelmä kirjoitetaan esityskielellä.

Suomen turvallisuus- ja puolustusratkaisu ennen, nyt ja tulevaisuudessa -teemaryhmä
Teemaryhmään kutsutaan tutkijoita, jotka ovat kiinnostuneita Suomen turvallisuus- ja/tai puolustusratkaisusta historiallisen kokemuksen, operatiivistaktisten näkökulmien tai strategisen tarkastelukulman kautta. Esiteltäväksi kutsutaan niin empiirisiä töitä erilaisin metodisin tai teoreettisin valinnoin kuin uusia avauksiakin. Yhdistävänä teemana tulee kuitenkin olla mielenkiinto Suomen turvallisuus- ja/tai puolustusratkaisuun liittyvien päämäärien, keinojen ja suorituskykyjen tarkasteluun ennen, nyt tai tulevaisuudessa. Ryhmässä käsiteltävien papereiden esityskieli voi olla suomi tai englanti.

Teknologian vaikutukset tuleviin sotiin -teemaryhmä
Teemaryhmään kutsutaan niin sotilastaustaisia kuin siviilitaustaisiakin tutkijoita, joita kiinnostaa nopean teknologisen kehityksen mukanaan tuomat muutokset sodankäyntiin. Esimerkkeinä sodankäyntiä mullistavista teknologioista voidaan mainita tekoäly, autonomiset järjestelmät, kvanttilaskenta, digitalisaatio, kyberturvallisuus ja hypersooniset aseet. Esiteltävän tutkimuksen tarkastelukulmana voi olla esimerkiksi teknologian aiheuttama muutos sodankäyntiin, päätöksentekoon, johtamiseen, koulukseen tai vaikkapa itse asejärjestelmien toimintaan. Esiteltäväksi kutsutaan sekä empiirisiä että teoreettisia töitä, jotka käsittelevät teknologian kehityksestä syntyviä uusia mahdollisuuksia tai uhkia tulevaisuuden sodankäynnissä. Kiinnostuksen kohteena voi olla myös se, miten teknologian kehitys muuttaa tai vaikuttaa perinteisten ratkaisujen käytettävyyteen tulevaisuuden sodissa.  Esityskieli voi olla suomi tai englanti. Tiivistelmä kirjoitetaan esityskielellä.

Venäjä-teemaryhmä
Teemaryhmään kutsutaan niin sotilastaustaisia kuin siviilitaustaisiakin tutkijoita, joita kiinnostaa Venäjä-tutkimus sotatieteellisessä viitekehyksessä. Kiinnostuksen kohteena on ymmärtää kokonaisvaltaisesti Venäjää, sen toimintaa ja tavoitteita muuttuneessa maailmantilanteessa. Venäjän 24.2.2022 aloittaman Ukrainassa käytävän sodan myötä turvallisuuspoliittinen tilanne on radikaalisti muuttunut Euroopassa ja jopa koko maailmassa. Tämän teemaryhmän tarkoituksena on tuottaa lisää ymmärrystä niin tähän tilanteeseen johtaneista syistä ja sen kehityksestä kuin myös arvioita tulevaisuuden mahdollisista kehityskuluista. Esiteltäväksi kutsutaan tutkimustöitä, jotka käsittelevät Venäjä-teemaa joltakin, laaja-alaisesti tulkiten sotatieteiden kenttään kuuluvalta katsantokannalta.  Kiinnostuksen kohteena voi olla siten perinteisen sotilaallisen voiman, suorituskyvyn ja sotataidon lisäksi vaikkapa Venäjän yhteiskunnan, talouden ja teknologisen osaamisen sekä teollisen tuotannon kehitys, jotka pitkällä aikajänteellä vaikuttavat Venäjän sotilaalliseen voimaan ja suorituskykyyn. Esityskieli voi olla suomi tai englanti. Tiivistelmä kirjoitetaan esityskielellä. 

´