Hyppää sisältöön

Maanpuolustuskorkeakoulu sai erinomaisen arvioinnin Karvi-auditoinnissa – laatujärjestelmä kattaa koko toiminnan

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 15.6.2023 16.01
Tiedote

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on auditoinut Maanpuolustuskorkeakoulun kolmatta kertaa. Edelliset auditoinnit toteutettiin vuosina 2011 ja 2017. Arviointi pohjautui Karvin määrittämiin auditointikriteereihin. Auditoinnissa arvioitiin korkeakoulun menettelytapoja, joilla se ylläpitää ja kehittää koulutuksen, tutkimuksen sekä yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen ja vaikuttavuuden laatua. Näiden osa-alueiden lisäksi Maanpuolustuskorkeakoulu valitsi vapaavalintaiseksi arviointialueeksi vastuullisuuden ja kestävän kehityksen.

Hyväksytyn auditoinnin kautta Maanpuolustuskorkeakoululle myönnettiin laatuleima, joka on voimassa kuusi vuotta.

Maanpuolustuskorkeakoulun rehtori, kenraalimajuri Mika Kalliomaa on tyytyväinen arvioinnin tulokseen.

”Olen erittäin iloinen ja tyytyväinen arvioinnin tuloksesta. Saimme monta hyvää ajatusta omien vahvuusalueiden tunnistamisessa sekä erittäin hyviä kehitysajatuksia. Olen erittäin ylpeä tänä vuonna 30 vuotta täyttävästä korkeakoulustamme sekä erityisesti henkilöstöstä, joka on sitoutunut kehittämään kouluamme”, Kalliomaa sanoo.

Niin ikään Maanpuolustuskorkeakoulun laatupäällikkö, YTM Matti Höysniemi on tuloksista mielissään.

”Ansaittu laatuleima on osoitus siitä, että MPKK:n toiminta ja laatujärjestelmä täyttävät yliopistojen laadunvarmistusta koskevat kriteerit niin kansallisella kuin eurooppalaisella tasolla”, Höysniemi kuvaa. 

Opetuksen käytänteitä arvostettiin

MPKK:n erityisinä vahvuuksina auditointiryhmä piti opetussuunnitelmia, pedagogisia käsikirjoituksia ja opiskelijapalautejärjestelmää. Lisäksi opiskelijaedustus on mahdollistettu eri kehittämisryhmiin. 

Arvioinnin mukaan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tulee edelleen kehittää. Lisäksi kansainvälisyyttä tulisi kasvattaa opiskelijavaihtojen osalta ja sen pitäisi näkyä upseerin urapolkua hyödyntävänä vaiheena.

”Organisaation kehittämisen kannalta on lisäksi huomioitava, että organisaatiokulttuurissamme on samanaikaisesti läsnä niin yliopiston kuin sotilaslaitoksen piirteitä ja arvoja, joita molempia pitää huomioida joustavasti ja hyödyntää niiden parhaat puolet”, Höysniemi jatkaa.

MPKK:n monipuoliset verkostot tukevat toiminnan kehittämistä

Maanpuolustuskorkeakoulu näyttäytyy haluttuna yhteistyökumppanina niin kansallisesti kuin kansainvälisesti, ja sillä on monipuoliset verkostot toimintansa kehittämiseksi. Kansainvälistymisen syventämiseksi auditointiryhmä suositti kuitenkin kannustamaan ja tukemaan tutkijoita yhteisjulkaisuihin ja kansainvälisen tutkimusrahoituksen hakemiseen. 

”Kehittämiskohteet eivät tulleet suurena yllätyksenä, sillä esimerkiksi kansainvälistymisen suhteen on vielä paljon tehtävää. Nato-integraatio nopeuttaa tätä kehitystä joka tapauksessa”, Höysniemi valottaa.

Korkeakoulua johdetaan kattavan laatujärjestelmän avulla

Auditointiryhmän arvion mukaan Maanpuolustuskorkeakoulun laatujärjestelmän tuottamaa tietoa hyödynnetään kehittämisessä esimerkillisesti. Maanpuolustuskorkeakoulun strategiaa pidettiin selkeänä ja kirkkaana, minkä lisäksi sillä on toimintaa vahvasti ohjaava vaikutus. Myös kehityskeskustelukäytäntöä pidettiin toimivana, sillä siihen on kyetty ulottamaan Maanpuolustuskorkeakoulun tavoitteita. 

Auditointiryhmän kehittämissuosituksessa tuli esille opettajahenkilökunnan vaihtuvuuden minimoiminen ja henkilökunnan jaksamisen tukeminen.  

”Arviointiryhmä tunnisti myös opetushenkilöstön vaihtuvuuden, joka on haaste hiljaisen tiedon siirtymiselle ja pedagogiselle kehittämiselle. Tämäkin on osa laajempaa ja aiemmin tunnistettua haastetta, ja opetusprosessin kannalta kriittinen tekijä. Myös jaksamisen huomioiminen niin opiskelijoiden kuin henkilökunnan osalta on nousemassa isoksi teemaksi, ellei jo ole sitä korkeakoulun eri foorumeilla ja käytänteissä. Esimerkiksi työ- ja palveluturvallisuuden kautta teema on noussut esiin merkittävästi”, Höysniemi avaa.

Kestävä kehitys ja vastuullisuus näkyvät jo toiminnassa

Auditointiryhmän arvion mukaan Maanpuolustuskorkeakoulussa on vahva tahtotila edistää kestävää kehitystä ja vastuullisuutta, johon myös johto on sitoutunut. 

Käytänteet ovat melko uusia ja jatkossa koko korkeakoulu tulee saada läpileikkaavasti mukaan, sekä tehdä vastuullisuudesta ja kestävästä kehityksestä konkreettista tekemistä. Vastuullisuus on kuitenkin osa upseerikasvatusta, mikä luo vahvan perustan vastuullisuustoiminnalle jatkossakin. Maanpuolustuskorkeakoulu saavuttaa välillisesti laajasti nuoria sukupolvia, jolloin sen vaikuttavuus on merkittävä myös asenteiden levittäjänä kouluttamiensa upseereiden kautta. 

Auditointiraportin perusteella Maanpuolustuskorkeakoulun vastuullisuudessa korostuu yhteiskunnallinen vastuu, joka on vastuuta itsestä, omasta toiminnasta, joukosta sekä yhteisöstä. 

Auditointiprosessin sinetöivät päätösseminaari ja kehittämissuunnitelma

Auditointiin liittyvä päätösseminaari järjestetään torstaina 24.8.2023 klo 14-16 yhteistyössä yliopiston ja Karvin kanssa. Koko prosessin lopuksi MPKK laatii kehittämissuunnitelman, jota korkeakoulu lähitulevaisuudessa toteuttaa käytäntöön. 

Laatupäällikkö Höysniemi haluaa kiittää kaikkia auditointiin osallistuneita, joita oli toista sataa henkilöstöstä ja opiskelijoista. Hänen mukaansa auditoinnista on jatkossa monenlaista hyötyä. 

”Karvi-auditointi tarjoaa meille suomalaisen korkeakoulukentän näkemyksen toimintamme tasosta suhteessa muihin korkeakouluihin. Lisäksi auditoinnin kautta sitoutettiin ja osallistutettiin henkilöstöä ja opiskelijoita korkeakoulun kehittämiseksi.”

”MPKK tulee ottamaan Karvin esittämät havainnot täysimääräisesti huomioon laatiessaan kehittämissuunnitelman auditoinnin tulosten pohjalta. Auditointi toimii myös merkittävänä syötteenä alkavalle MPKK:n strategian uudistamiselle vuoteen 2030 saakka”, Höysniemi päättää. 

Auditointiraportti on luettavissa Karvin auditointialustalta: Tiivistelmä – Korkeakouluauditoinnit (karvi.fi)

Lisätietoja

Vararehtori, professori Hanna Snellman, auditointiryhmän puheenjohtaja, hanna.snellman(at)helsinki.fi

Arviointiasiantuntija Mira Huusko, auditoinnin projektipäällikkö, 029 533 5565, mira.huusko(at)karvi.fi

Laatupäällikkö Matti Höysniemi, Maanpuolustuskorkeakoulu, 0299 530 162, matti.hoysniemi(at)mil.fi

 

´