Hyppää sisältöön

Pelot ja ennakkoluulot yhteismajoittumisesta hälvenneet kokemusten myötä

Maanpuolustuskorkeakoulu
Julkaisuajankohta 31.5.2021 16.19
Tiedote

Maanpuolustuskorkeakoulun Johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitos on julkaissut mies- ja naisvarusmiesten yhteismajoituskokeilua koskevan tutkimusraportin.

"Yhteismajoituksesta maalattiin piruja seinälle julkisessa keskustelussa ennen kokeilua, mutta todellisuus on ollut ihan muuta. Myös asevelvollisten keskuudessa pelot ja ennakkoluulot ovat karisseet kokeilun myötä kokemusten ja tiedon lisääntyessä", professori Teemu Tallberg toteaa.

Kokeilua koskevasta kyselytutkimuksesta selviää, että varusmiesten suhtautuminen yhteistupiin on muuttunut selkeästi positiivisemmaksi verrattuna neljän vuoden takaisiin tuloksiin. Erityisesti naisvarusmiesten suhtautumisessa on tapahtunut suuri positiivinen muutos. Kokeiluun osallistuneista varusmiehistä 80% kertoi kokemuksensa yhteismajoituksesta olevan myönteinen, ja heidän arvionsa omasta ryhmästään olivat muita myönteisempiä. Yhteismajoituksen hyvinä puolina pidettiin parempaa ryhmä- ja yhteishenkeä sekä sujuvampaa tiedonkulkua. 

Erityisesti kokeilusta kieltäytyneiden kriittiset näkemykset kertovat yhteismajoituksen haasteista. Monet kokeiluun haluttomat miehet toivoivat perinteistä ja aitoa armeijakokemusta. Naisten läsnäolon koettiin rajoittavan vapaata yhteisoloa ja huumoria. Yhteismajoituksesta kieltäytyneet naiset toivat esiin vastaavan tarpeen omasta tilasta, mutta siihen liitettiin rauhan ja keskinäisen tuen toiveita. Yksityisyyttä koskevat huolet nousivat esiin lähinnä kokeilun ulkopuolisten varusmiesten vastauksissa, eivät kokeiluun osallistuneiden kokemuksissa. 

Yhteismajoitus ei ole johtanut häirinnän ja ahdistelun lisääntymiseen verrattuna aiempiin tutkimustuloksiin. Suurelle osalle varusmiehistä yhteismajoitus näyttäytyi myönteisenä vaihtoehtona verrattuna aikaisempaan järjestelyyn, jolle on nykyaikana vaikea keksiä pitäviä perusteita. Jatkoa ajatellen keskeinen kysymys on, perustuuko yhteismajoitus jatkossakin vapaaehtoisuuteen vai tuleeko siitä kaikkia varusmiehiä koskeva vakiokäytäntö. 

Raportti on osa TUPA-tutkimusprojektia (2020-2021). Siinä kartoitetaan kokeiluun osallistuneiden kokemuksia kyselyiden, haastattelujen ja havainnoinnin sekä media- ja dokumenttiaineistojen avulla. Nyt julkaistun raportin pohjana on Karjalan ja Kainuun prikaateissa saapumiserälle 2/2020 tehty kysely, jota on täydennetty varusmiesten haastatteluilla. Projekti pyrkii vastaamaan kysymyksiin yhteismajoituksen vaikutuksista varusmiesten arkeen ja koulutuksen onnistumiseen, yhteismajoituksen ongelmista ja haasteista ja yhteismajoituksen ja siitä virinneen keskustelun heijastamasta sukupuolijärjestelmän murroksesta Suomessa. Raportin ovat laatineet professori Teemu Tallberg ja tutkimusavustaja Roosa Rahikka.

Projekti sai alkunsa Puolustusministeriön 18.2.2020 antamasta asetuksesta, joka koski yhteismajoituksen määräaikaista kokeilua. Kokeilu aloitettiin Reserviupseerikurssilla 256 toukokuussa 2020, josta se laajeni Karjalan ja Kainuun prikaateihin heinäkuussa 2020. Vuoden 2021 alusta kokeilua on laajennettu edelleen Ilmasotakouluun ja Rannikkoprikaatiin. 

Lisätietoja
Sotilassosiologian professori Teemu Tallberg
[email protected] / 0299 800

Linkki tutkimusraporttiin: Mies- ja naisvarusmiesten yhteismajoituskokeilun seurantatutkimus (TUPA) - Doria

´