Väitöstilaisuus johtamisesta yllättävissä tilanteissa

Maanpuolustuskorkeakoulu 23.1.2017 12.10
Tiedote

Kommodori Tom Hanénin väitöskirja tarkastetaan julkisesti Maanpuolustuskorkeakoululla perjantaina 17.2.2017. Johtamisen tutkimusalaan lukeutuva väitöstilaisuus järjestetään Merisotakoulun juhlasalissa Suomenlinnassa kello 12.00 alkaen.

Kustoksena toimii Maanpuolustuskorkeakoulun johtamisen ja sotilaspedagogiikan laitoksen sotilasprofessori, everstiluutnantti Aki-Mauri Huhtinen. Vastaväittäjinä toimivat valtiotieteiden tohtori Juha Martelius ja dosentti Kari Laitinen Tampereen yliopistosta.

Väitöskirjan aiheena on "Yllätysten edessä – kompleksisuusteoreettinen tulkinta yllättävien ja dynaamisten tilanteiden johtamisesta". Tutkimuksen kohteena on ollut yllättävä, jatkuvasti muuttuva, monia muuttujia sekä toimijoita ja toimijoiden välistä vuorovaikutusta sisältävä johtamistilanne, kuten esimerkiksi suuronnettomuus tai katastrofi. Tutkimuksen mukaan kompleksisuus muodostuu tilanteeseen monien muuttujien kietoutuessa toisiinsa. Tällöin syntyy vaikeasti ennakoitavia ja myös tarkoittamattomia yhteisvaikutuksia. Kompleksisuusteoreettisten käsitteiden ja havaintojen käyttökelpoisuutta on tutkimuksessa arvioitu tekemällä vertailuja käytännön tilanteisiin, pääasiassa Aasian vuoden 2004 tsunamikatastrofiin.

Kompleksisuus vaatii johtamiseen uudenlaista näkökulmaa

Tutkimuksesta ilmenee, että kompleksinen yllättävä tilanne, jota myös usein nimitetään sattumaksi tai "mustaksi joutseneksi" voi muodostua kaikki odotuksemme ylittäväksi katastrofiksi ja erittäin vaativaksi johtamistilanteeksi. Kompleksinen tilanne haastaa johtamisen lisäksi myös ennakoinnin ja ennaltaehkäisyn, sillä kykymme hahmottaa jatkuvasti muuttuvia yhteisvaikutuksia on rajallinen. Tärkeimpinä kompleksisuuden hallinnan toimina tutkimuksessa on tuotu esille oman toiminnan monimuotoistamista, ryhmäprosesseja sekä oikeanlaisen tasapainon löytämistä toiminnan mekaanisuuden ja orgaanisuuden välille johtamista jatkuvasti säätämällä. Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että kompleksisuuden aiheuttamat vaatimukset johtamiselle saattavat aiheuttaa tulkinnallisia ristiriitoja klassisiin johtamiskäsityksiin verrattuna. Tämä voi näkyä toiminnan kitkana tilanteen aikana.

Väitöskirja on ladattavissa sähköisesti Maanpuolustuskorkeakoulun Doria-julkaisuarkistosta 25.1.2017 alkaen.

Kuva: Nina Kaverinen
Kuva: Nina Kaverinen

Kommodori Tom Hanén on valmistunut upseeriksi Maanpuolustuskorkeakoulusta vuonna 1995 ja yleisesikuntaupseeriksi vuonna 2005. Hän on palvellut koko sotilasuransa Rajavartiolaitoksen eri tehtävissä, muun muassa ulkovartiolaivan päällikkönä, korkeakouluosaston johtajana Raja- ja merivartiokoululla sekä rajaturvallisuuden erityisasiantuntijana Suomen EU-edustustossa Brysselissä. Vuosien 2001 ja 2002 aikana Hanén työskenteli Suomen Punaisessa Ristissä, toimien myös valmiusdelegaattina Albaniassa. Tällä hetkellä hän toimii Suomenlahden merivartioston komentajana.

Tervetuloa väitöstilaisuuteen

Väitöstilaisuuteen on vapaa pääsy. Tilaisuus järjestetään sotilaskohteessa, joten tilaisuuteen osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan maanantaihin 13.2.2017 mennessä osoitteessa www.lyyti.in/vaitostilaisuus_hanen.

Lisätietoja

Tutkimus: Tom Hanén, p. 050 456 1715 tai tom.hanen@raja.fi

Tilaisuuden yleisjärjestelyt ja viestintä: tiedottaja Henna Ristikangas, p. 0299 530 121 tai henna.ristikangas@mil.fi